Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Stroje a zariadenia / Príprava pôdy a pestovanie plodín

Sejačky na presný výsev

20-05-2015
S použitím dostupných zdrojov spracoval: doc. Ing. Jozef Ďuďák, CSc. | [email protected]
SPU Nitra

Podstatou presnej sejby je rozmiestnenie semien pestovanej plodiny tak, aby rastliny mali dostatok vzduchu, svetla a živín. Predovšetkým pre dobré vzchádzanie a ďalší rast je dôležité zodpovedajúce vertikálne rozmiestnenie semien - správna a rovnomerná hĺbka výsevu. Vysievané semená teda musia byť rozmiestnené v pôde rovnomerne ako v horizontálnom, tak aj vo vertikálnom smere.

Kvalitné založenie porastu vytvára predpoklady na dosiahnutie vysokých úrod, ovplyvňuje použitie mechanizačných prostriedkov pri ošetrovaní a zbere plodín. Podľa technológie prípravy pôdy pred sejbou sa rozdeľujú presné sejačky do dvoch veľkých skupín. Prvú skupinu predstavujú stroje určené pre sejbu v konvenčných technológiách obrábania pôdy a do druhej skupiny patria sejačky pre technológie konzervačného či pôdoochranného obrábania pôdy, prípadne aj pre sejbu do mulču. U týchto skupín strojov nie je až tak významný rozdiel v konštrukcii výsevného mechanizmu, ale líšia sa hlavne spôsobom zavesenia výsevných jednotiek k rámu stroja a predovšetkým je odlišná konštrukcia samotných výsevných pätiek.

Požiadavky na presné sejačky

Sejačky na presný výsev musia spĺňať podmienky kvality sejby v zmysle normy ISO 7256/1, kde predovšetkým ide o dosahovanie čo najväčšieho zastúpenia jednozrnkových uložení semien, maximálne obmedzenie dvojákov, vynechávok a minimálne poškodenie osiva, čo najväčšiu vyrovnanosť rozmiestnenia semien a následne rastlín v riadku a dodržiavanie hĺbky sejby, ktorá je vhodná pre klíčenie a vývoj rastlín.

Vo vzťahu k vyššie uvedenému sú na sejacie stroje kladené nasledovné požiadavky:

 • dodržanie merného výsevku na celom pozemku,
 • rovnaká vzdialenosť riadkov aj na nerovnom pozemku,
 • dodržanie hĺbky výsevu,
 • univerzálnosť použitia pre rôzne druhy semien (okrem jednoúčelových strojov),
 • nepoškodzovanie semien,
 • množstvo semien vysievaných jednotlivými výsevnými jednotkami (mechanizmami) musí byť rovnaké,
 • jednoduché a spoľahlivé nastavenie výsevku,
 • ľahko regulovateľná hĺbka sejby podľa nárokov osiva a pôdnych podmienok,
 • konštrukcia výsevnej skrine (zásobníka) musí umožniť ľahké a rýchle plnenie osivom,
 • veľkosť skrine má byť úmerná veľkosti záberu stroja.

Výsevné ústrojenstvá presných sejačiek

Podľa spôsobu náberu osiva rozlišujeme dva základné princípy v konštrukcii výsevných ústrojenstiev presných sejačiek. Ide o tzv. mechanický a mechanicko-pneumatický princíp výsevu. V oboch prípadoch môže byť ako prídavné médium využívaný podtlak vzduchu.

Mechanický spôsob naberania osiva využívajú predovšetkým tzv. kotúčové výsevné mechanizmy. Sú v dnešnej dobe najrozšírenejším typom výsevného mechanizmu pre presné sejačky. Sú určené napríklad na výsev repy, kukurice, strukovín a zeleniny. Pracovnou časťou je výsevný kotúč s jamkami alebo otvormi. Naberanie semien, plnenie jamiek alebo otvorov semenami a ich pridržiavanie a unášanie výsevným kotúčom sa uskutočňuje buď mechanicky, alebo kombinovane mechanicko-pneumaticky, najčastejšie s podtlakovým systémom. Ak sú semená naberané len gravitačnými účinkami, hovoríme o voľnom naberaní semien, v opačnom prípade ide o nútené naberanie semien, ktoré skracuje čas plnenia a umožňuje použiť vyššie pracovné rýchlosti strojov.

Osivo je uložené v zásobníku, pri otáčaní výsevného kotúča zapadajú semená na obvode kotúča do jamiek, v ktorých sú unášané k výpadovému otvoru. Prebytočné semená odstraňuje z povrchu kotúča stierací valček. Tým sa obmedzuje výsev viacerých semien naraz. Okrem toho stierací valček podporuje pohyb semien v spodnej časti zásobníka nad výsevným kotúčom, a tým napomáha lepšiemu plneniu jamiek. Uvoľňovanie semien z výsevného kotúča zabezpečuje nožový vyhrňovač umiestnený na spodnej strane výsevného ústrojenstva. Podľa vysievanej plodiny a rozmerových skupín semien sa používajú kotúče s rôznym priemerom a rôznou veľkosťou jamiek. Nevyhnutnou podmienkou je presná kalibrácia osiva.

Výsevný mechanizmus pracujúci na mechanicko-pneumatickom princípe umožňuje vysievať všetky plodiny vyžadujúce presnú sejbu. Semeno postupuje zo zásobníka k výsevnému kotúču. Kotúč prilieha na podtlakovú komoru, z ktorej je vysávaný vzduch pomocou ventilátora. Pri priechode kotúče vrstvou osiva sú semená prisávané na otvory výsevného kotúča. Prebytočné semená stiera špeciálne tvarovaná stieracia lišta, ktorej poloha je nastaviteľná pákou. Prisaté semená sú unášaná kotúčom až do miesta výpadu v spodnej časti výsevnej skrine. Tu je prerušený podtlak otočne uloženým gumovým valčekom. Semená vypadnú vďaka svojej vlastnej hmotnosti. Mäkký gumený valček, okrem prerušenia podtlaku, vniká čiastočne do otvoru výsevného kotúča, čím plní aj čistiacu funkciu. Ak sa semeno neuvoľní, oddelí ho od otvoru stierač, ktorý ho navyše usmerní do brázdičky.

Výsevné kotúče sú vymeniteľné, s rôznym počtom a veľkosťou otvorov podľa druhu osiva. Pri voľbe veľkosti otvorov nestačí zohľadňovať len veľkosť semena. Vhodná veľkosť otvorov závisí aj od hmotnosti semien, ich tvaru, drsnosti povrchu a veľkosti podtlaku, ktorým sú semená prisávané k otvorom. Nevhodná voľba veľkosti otvorov môže mať za následok upchávanie otvorov semenami.

Práca presnej sejačky

Pri presnej sejbe rozoznávame u výsevných ústrojenstiev nasledovné pracovné fázy: naberanie, výpad, ukladanie a stabilizácia semien v pôde. Naberanie osiva do naberacej jednotky vychádza z požiadavky zachytiť len jedno semeno. V tomto prípade hovoríme o jednoduchom naberaní, a práve takéto naberanie je požadované. V ostatných prípadoch ide o chybnú činnosť výsevného mechanizmu - viacnásobné nabratie (tzv. dvojáky), poprípade vynechávky. Táto skutočnosť by nemala v žiadnom prípade nastať. Splnenie požiadavky na jednoduchý náber osiva je ovplyvňované veľkosťou a vlastnosťami priestoru pre semeno, rozmermi použitých semien, rýchlosťou pohybu naberacej jednotky v naberacom úseku, polohou naberacej jednotky, hodnotou podtlaku alebo pretlaku vzduchu a činnosťou stieracieho zariadenia v priamej závislosti na druhu výsevného ústrojenstva.

Pri výpade semena z výsevného ústrojenstva pôsobí naň obvodová rýchlosť výsevnej jednotky a pojazdová rýchlosť stroja. Smer výpadovej rýchlosti semena je daný súčtom oboch rýchlostí. Aby nedochádzalo k sekundárnym pohybom semena pri jeho dopade do vytvorenej brázdičky, je bez ohľadu na povrch a druh pôdy potrebné, aby smer výslednej rýchlosti semena vo vzťahu k pôde bol približne zvislý. Splnenie tejto požiadavky obmedzuje pracovnú rýchlosť stroja. S výpadom osiva súvisí aj fáza ukladania semien do pôdy. Za predpokladu, že semeno padá do pôdy s nulovou horizontálnou rýchlosťou, nedochádza k „odguľovaniu“ semien v riadku a rozptyl semien je minimálny.

Pri sejačkách je vždy podstatná funkcia výsevnej pätky, zatláčacích a zahrňovacích orgánov a pojazdovej rýchlosti. Výsevná pätka vytvára v pôde výsevné lôžko ako ryhu, vo vlhkej zemine privádzajúce k semenu kapilárnu vodu. Dôležité je, aby pätka bola ostrá a vytvárala ryhu úzku - pri tupej pätke sa nedostatočne utuží lôžko a pri širšej ryhe dochádza k „odguľovaniu“ semien, rozmiestnenie rastlín je nepravidelné a nezodpovedá nastavenej výsevnej vzdialenosti. U všetkých sejačiek sa s rastúcou rýchlosťou zhoršuje presnosť výsevu a spravidla aj vzchádzavosť. Toto zhoršenie ešte stupňuje opotrebovaná výsevná pätka. Opotrebované výsevné pätky (po zasiatí 200 - 300 ha ) je nutné meniť, alebo renovovať.

Pri sejačkách s prítlačným kolečkom, zapadajúcim do výsevnej ryhy, je potrebné kontrolovať, či vlhkou zeminou znečistené kolečko nevynáša semená z ryhy von.

Na čo treba dbať pri výbere sejačky

Pri nákupe sejačky je dnes veľmi dôležitým kritériom možnosť jednoducho zakladať koľajové riadky (t.j. vynechávať riadky pre prejazd postrekovača). Koľajové riadky predstavujú dnes dôležitý krok pre exaktné technológie pestovania.

Na základe požiadaviek praxe sejačky pre „profesionálne“ využívanie by mali navyše spĺňať tieto požiadavky:

 • vysoká výkonnosť z dôvodu krátkych agrotechnických termínov a rešpektovanie "faktora včasnosti",
 • vysoká prevádzková spoľahlivosť, ľahké čistenie a údržba, dostupnosť kvalitného servisného zázemia,
 • vybavenie počítadlom osiatej plochy,
 • samočinné ovládanie značkovačov,
 • jednoduchá prestavba do prepravnej polohy (u strojov s veľkým pracovným záberom).

Pestovatelia od sejačiek využívaných pri zakladaní porastov poľných plodín takisto požadujú určité vlastnosti, napr. aby zabezpečili dodržanie merného výsevku na celom pozemku, aby bola dodržaná rovnaká vzdialenosť riadkov aj na nerovnom pozemku, aby boli podľa možnosti univerzálne pre použitie na výsev rôznych druhov semien (samozrejme okrem jednoúčelových strojov), aby nedochádzalo k poškodzovaniu semien, aby mali jednoduché a spoľahlivé nastavenie výsevku, aby sa ľahko obsluhovali, boli výkonné a pod.

Z uvedených požiadaviek vychádzajú aj jednotliví výrobcovia sejačiek, ktorí sa ich snažia pri konštruovaní svojich výrobkov v plnom rozsahu rešpektovať. Aktuálny vývoj či už univerzálnych sejačiek, alebo sejačiek pre presný výsev preto jednoznačne smeruje k zvyšovaniu výkonnosti sejby a k nárastu precíznosti (presnosti) rozdeľovania osiva. Ponúkaná sejacia technika sa vyznačuje tým, že okrem zvyšovania pracovného záberu sejačiek sú zdokonaľované aj systémy rozdeľovania a dopravy osiva rovnomerne po celej šírke záberu a ich elektronická výbava umožňuje rešpektovanie požiadaviek presného poľnohospodárstva na prípadnú plynulú zmenu výsevku počas práce súpravy.

U niektorých výrobcov sejačiek je badateľný trend prechodu z mechanického pohonu výsevných jednotiek na pohon elektrický so súčasne zabudovanou integrovanou opticko-elektronickou kontrolou výsevu. Elektrický pohon si už získal obľubu aj u užívateľov. Každý si totiž ľahko spočíta, že stroj, kde si môže veľmi presne nastaviť výsevok, vypínať jednotlivé sekcie v klinovitých alebo členitých okrajoch polí a zakladať koľajové riadky s minimálnym znížením počtu jedincov, sa mu oplatí. K týmto vlastnostiam možno priradiť ešte aj zvýšenú výkonnosť sejby vďaka možnej vyššej pracovnej rýchlosti a zlepšenie presnosti sejby vďaka eliminovaniu preklzu kolies pohonu výsevného ústrojenstva.

Trendy vývoja sejačiek pre pôdoochranné technológie

Pri presnej sejbe plodín do pôdy, ktorá bola spracovaná pôdoochrannou technológiou, sú zvýšené nároky ako na výsevnú jednotku, tak aj na osivo. Tieto nároky sú dané samotnou podstatou použitej pôdoochrannej technológie, kde pôda takto spracovaná vykazuje iné vlastnosti ako pôda spracovaná konvenčnou metódou, teda orbou. Aby práca presných sejacích strojov bola kvalitná, musíme po zjednodušenej plytkej príprave pôdy zabezpečiť rovnomerné rozptýlenie podrvenej slamy a rozmetanie pliev a úhrabkov predovšetkým po zbere obilnín a repky. Ďalšími podmienkami sú nízke strnisko predplodiny a dodržanie rovnomernej hĺbky sejby, čo možno zabezpečiť len vysokými nárokmi na predchádzajúce operácie obrábania pôdy s efektom urovnania jej povrchu. Pri nekvalitne podrvenej slame, alebo pri výskyte zhlukov slamy po plytkom obrábaní pôdy môže dôjsť k tomu, že sa osivo uloží na slamu. To môže viesť k zhoršenému prívodu vody k osivu a ku zhoršeniu klíčenia osiva vplyvom inhibičných účinkov medziproduktov pri rozklade slamy v pôde.

Vývoj techniky pre oblasť presnej sejby do pôdy pripravenej pôdoochrannou technológiou, prípadne aj do mulču, smeruje k vybavovaniu sejačiek dvojkotúčovými výsevnými pätkami. Pre zaručenie optimálneho prispôsobenia rôznym podmienkam pri sejbe do mulču, nastavuje sa prítlak na výsevné pätky hydraulicky alebo zmenou predpätia prítlačných pružín. Tým sa dosahuje rovnomerná pracovná hĺbka pri všetkých pracovných podmienkach. Výrobcovia ponúkajú viac flexibilných systémov, ktoré môžu byť použité pre kukuricu, slnečnicu, fazuľu, bôb, ale tiež pre cukrovú repu. Najčastejšie pneumaticky pracujúce výsevné ústrojenstvá umožňujú výmenou kotúčov s otvormi a rozstupom výsevných pätiek prispôsobenie rôznemu osivu. Hydraulické prestavovanie šírky riadkov v rozsahu medzi 45 až 80 cm z kabíny traktora je ponúkané pre šesťriadkové sejačky na presný výsev. Za pomoci dvojitých teleskopických rámov sa dajú posúvať výsevné jednotky. Ako pri riadkovej sejbe, tak aj pri presnej sejbe, majú stále väčší význam bezstupňové pohony výsevných ústrojenstiev, predovšetkým vo vzťahu k presnému poľnohospodárstvu.