Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Rastlinná výroba / Vinič a víno

Monitoring dravého hmyzu vo vinohradoch

14-03-2024
RNDr. Vladimír Langraf PhD.1; Ing. Milan Chudý2; RNDr. Kornélia Petrovičová PhD.3 | [email protected]
1 Fakulta prírodných vied a informatiky, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre; 2 Víno Chudý, s.r.o. Vinohrady nad Váhom; 3 Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov, SPU v Nitre

Rad blanokrídlovcov (Hymenoptera) zahŕňa mnohé druhy s ekologickým a ekonomickým významom. Dravé osy sa vyznačujú rozmanitosťou zvykov a komplexnosťou správania, od osamelých až po eusociálne druhy. V súčasnosti sú považované za ekonomicky najdôležitejšiu skupinu hmyzu v biologickej kontrole a opeľovačov.

Predátorské druhy ôs lovia rôzny hmyz alebo pavúky a ich lovecké správanie sa považuje za súčasť evolučnej histórie s prispôsobením sa loveckým návykom rôznych druhov. Interakcie medzi dravými osami a ich korisťou vyvíjajú selektívny tlak na populácie koristi. Niektoré druhy nakladú vajíčka do svojej koristi, ktoré slúži ako potrava pre larvy. Častou korisťou sú pavúky (napr. pre druhy Anoplius viaticus, Miscophus bicolor), bzdochy (napr. pre druh Astata boops) a vošky (napr. pre druh Omalus aeneus), teda slúžia aj ako biologická kontrola škodcov.

Pre monitoring dravého hmyzu vo vinici sme zrealizovali ročný zber počas roku 2022.

Odchyt dravého hmyzu sme uskutočnili od júla do novembra metódou žlté lepové lapače (Obr. 1) v 9 odrodách viniča Tramín červený, Cabernet sauvignon, Chardonnay, Rimava, Hron, Hetera, Dunaj, Breslava, Rubinet) vo vinohrade Víno Chudý, s.r.o. Žlté lepové lapače boli umiestnené v línii, 5 kusov od seba vzdialených 10 metrov, teda v odrodách bola 50 metrová línia.

Obr. 1

Obr. 1: Osadenie žltej lepovej doštičky
(foto: Milan Chudý)

Celkovo sme počas zberov zaznamenali 154 jedincov patriacich k 15 taxónom patriacich do radu blanokrídlovce (hymenoptera). Najväčší počet jedincov sme potvrdili u druhov Crossocerus sp (51,3 %)(Obr. 2), Dolichovespula media (12,34 %)(Obr. 3), Anoplius viaticus (7,14 %)(Obr. 4). Najnižší počet jedincov (0,65%) sme zistili u druhov Leopoldius signatus, Vespa crabro, Vespula germanica.

Obr. 2

Obr. 2: Zástupca rodu Crossocerus sp
(foto: www.fotonet.sk)

Obr. 3

Obr. 3: Druh Dolichovespula media
(foto: www.fotonet.sk)

Obr. 4

Obr. 4: Druh Anoplius viaticus
(foto: www.fotonet.sk)

Ostatné taxóny boli zastúpené nasledovne: Omalus aeneus a Anoplius sp (5,84%), Argogorytes sp (5,19%), Astata boops (3,25%), Acropimpla pictipes (1,95%), Miscophus bicolor, Oxybelus variegatus, Goniozus claripennis a Ancistrocerus nigricornis mali 1,3% (Tab. č. 1).

Tab. č. 1: Systematický prehľad dravého hmyzu

Tab. č. 1

Z výsledkov nášho výskumu vieme povedať že podmienky vo vinohradoch najviac vyhovujú taxónom Crossocerus sp (51,3 %), Dolichovespula media (12,34 %), Anoplius viaticus (7,14 %).

Tento výskum bol podporený grantom KEGA č. 002UKF-4/2022 Metaanalýzy v biológii a ekológii (databázy a štatistické analýzy údajov).