Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Rastlinná výroba / Olejniny

Pestovanie repky jarnej

13-12-2017
Ivana Bezáková; Roman Hašana | [email protected]
NPPC - Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany

Zatiaľ čo hrach a fazuľa ponúkajú výhody z hľadiska voľného dusíka, často sa ťažko hodia do rotácie a môžu dosiahnuť nízke úrody v zlom poveternostnom roku. O jačmeň jarný v súčasnosti nie je moc veľký záujem a jarná pšenica neumožňuje prestávku obilnín a výnosy môžu byť veľmi nízke. Zaradenie jarnej repky do osevného postupu znamená pre pestovateľa menší tlak na mechanizáciu a ľudské zdroje. Na svoj rast vyžaduje iba 150 dní, vďaka čomu na ňu nie je vyvíjaný taký infekčný tlak ako na repku ozimnú. Znížené je riziko fómy a hubových ochorení, ale aj výskytu škodcov. Zaujímavý je aj fakt, že porasty jarných repiek sú menej atakované zo strany vtákov, pretože rýchlo rastú a na jar majú k dispozícií aj iné zdroje potravín. Silný koreň umožňuje hlbokú penetráciu, lepšie prekorenenie pôdneho profilu a zlepšenie pôdnych vlastností. Jarná repka bude určite zohrávať neoddeliteľnú úlohu v budúcnosti poľnohospodárstva a pomôže splniť nové environmentálne a rotačné požiadavky.

Napriek tomu, že jarná repka má tendenciu dosahovať nižšie úrody a mať nižší obsah oleja ako zimné druhy, pomocou výkonných vysokoolejnatých odrôd repky, je možné ľahko dosiahnuť všetky dôležité repkové bonusy.

Pre mnohých pestovateľov je repka jarná preferovaná najmä z dôvodu zlého prezimovania repky ozimnej. Vysoký tlak na dodávku osiva jarných repiek po chladnej jeseni zaznamenávajú osivárske firmy v rámci celej EÚ. Správne ošetrené, moderné odrody jarnej repky môžu dobre produkovať, pričom mnoho komerčných plodín dosahuje úrody na úrovni okolo 3 t/ ha.

Sejba

Poznanie HTZ je jedným z najkritickejších bodov. Jarné odrody majú oveľa nižšiu hodnotu ako ich zimné náprotivky, takže to treba zohľadniť pri sejbe. Odporúča sa výsevok 3,5 až 4,5 kg/h, t.z. 120 semien na m2 konvenčných odrôd a 100-120 semien hybridov, aby ste dosiahli optimálny počet 60-80 rastlín na m2.

So sejbou sa netreba uponáhľať a siať hneď v prvých teplých februárových dňoch, hoci sa podmienky môžu zdať priaznivé. Teplota a dĺžka dňa, ktoré sú životne dôležité pre rast, môžu byť nedostatočné. Rastliny začnú vzchádzať príliš pomaly a môžu byť preto potlačené burinou. Ak je to potrebné, treba počkať so sejbou až do marca alebo na začiatok apríla, kedy poveternostné podmienky vhodne naštartujú vzchádzajúcu plodinu, vďaka čomu bude výkonnejšia a konkurencieschopná.

Zapojený porast repiek je dôležitý nielen z hľadiska odolnosti mladých rastlín pred burinami, ale aj ochrana proti iným škodlivým činiteľom. Dôležitá je aj správna hustota porastu, pretože pri hustom zapojení majú vývojovo pokročilé rastliny tendenciu vybiehať a tie menej vyvinuté rastliny môžeme aplikáciou prípravkou na ochranu rastlín vážne poškodiť. Táto situácia sa však v praxi vyskytuje zriedka, častejším javom sú porasty riedke, kedy musíme sledovať tlak fómy repkovej.

Hnojenie

Dusík by mal byť aplikovaný včas – asi polovica celkového množstva (50-80 kg/ha ) pred sejbou spolu s obdobným množstvom P a K na základe výpočtu (napr. bilančnou metódou)  a zvyšok  vo fáze 2-4 listov. Plodina nikdy nereaguje na neskoršie hnojenie. Je možné dávky dusíka zvýšiť až na 125 kg/ha. Treba mať na zreteli, pokiaľ možno- čím skôr, tým lepšie, nakoľko by nás neskôr mohli zastaviť nevhodné poveternostné podmienky (sucho príp. obdobie dažďov). Z mikroelementov má nezastupiteľné miesto v hnojení repky bór, síra a horčík. Závažne sa prejavuje najmä nedostatok bóru, ktorý spôsobuje poškodenie koreňa a zhoršuje tvorbu šešulí, čím sa odráža vo výnosnosti repky jarnej.

Na hnojenie dusíkom využívame komerčné hnojivá v pevnej forme (LAV, LAD, DASA, DAM, močovina atď) alebo kvapalnej (DAM, močovina). V praxi sa osvedčili draselné, horečnaté, vápenaté a bórnaté listové hnojivá, pričom platí, že vždy sú vhodnejšie jednodruhové, ako ich rôzne mixy.

Ošetrenie repky

Rozsah herbicídov je do značnej miery obmedzený na metazachlór (pre-emergentná a skorá post-emergentná ochrana), na likvidáciu jednoročných širokolistých a trávnych burín.  Clopyralid na ničenie dvojklíčnolistových a trvácich burín. S použitím clomazonu treba byť veľmi opatrný, nakoľko škody môžu byť príliš závažné. Na likvidáciu dvojklíčnolistových burín, jednoročných tráv, výmrvy obilnín a lipkavec je lepšie použiť aplikácia prípravku s účinnou látkou dimethachlor alebo metazachlór. Z graminicídov sú do repky jarnej povolené prípravky s účinnou látkou quizalofop-P-ethyl.  Dôležité je tiež ošetrenie pozemku, na ktorom bola repka pestovaná, pretože po kultivácií repky dochádza často k zamoreniu nevzídeným osivom, čo môže vážne ovplyvniť výkon nasledujúcej plodiny.

Hubové choroby - Registrované sú prípravky zo skupiny strobilurínov a azolov (biela hniloba, pleseň, čerň, fóma), prípadne ich kombinácia azoxystrobin+cyproconazole. Odporúča sa sledovať porasty a pri prvých príznakoch ochorenia pristúpiť k ošetreniu napr. prípravkom tebuconazol, ktorý má zároveň aj rastovo-regulačný efekt, ktorým pri jarných repkách zvyšujeme odolnosť rastlín proti poliehaniu.

Insekticídne prípravky sa zameriavajú na likvidáciu skočiek, krytonosov, blyskáčikov, byľomorov a vošiek. Na tento účel nám dobre poslúžia pyretroidové prípravky (ošetrovať v mimoletovom čase včiel – skoro ráno, neskoro večer!), príp. orgánofosfáty (chlorpyrifos).  Kvetné púčiky sa tvoria 4-6 týždňov, kedy je nutné spraviť účinnú ochranu (zvyčajne opakovanú). Ak dva dni po ošetrení pyretroidmi ostane škodca na kvetenstve repky, je možné predpokladať rezistenciu, treba preto pristúpiť k vhodnej alternatíve čo najskôr.

Desikanty – ošetrujeme nimi porasty pri vlhkosti semien 20-22 %, kedy je už ukončená tvorba asimilátov a o kvalite a výške úrody je rozhodnuté. Slúžia nám k tomu prípravky s účinnou látkou diquat, ktorých aplikácia značne uľahčí samotný zber. Použitie desikantov má svoje uplatnenie z hľadiska zamedzenia zberových strát (ktoré môžu byť až na úrovni 50 % v nedesikovaných porastoch) z dôvodu praskania šešúľ.

Príklad ošetrenia repky jarnej

clopyralid+picloram (herbicíd)
quizalofop-P-ethyl (graminicíd)
tebuconazole 1-2 x (fungicíd)
chlorpyrifos 1-2 x (insekticíd)
pyretroid 1-2 x (insekticíd)
thiacloprid (insekticíd)
diquat (desikant)

Výber odrody

Jednotlivé odrody repky jarnej majú rôznu schopnosť plasticity, preto rôzne reagujú na pôdnoklimatické podmienky. Preto je veľmi dôležité zohľadniť výber odrody pre danú lokalitu pestovania. Pestovatelia majú na výber širokú škálu odrôd, pričom k dispozícií sú aj hybridné osivá. Svetové štúdia poukazujú na výhody pestovania hybridných repiek, najmä z toho dôvodu, že klasické odrody sú už teraz pri svojich biologických hraniciach.

Výhody vysiatých hybridných odrôd v porovnaní s tradičnými sú:

 • vyšší potenciál výnosov ako konvenčné odrody (až o 20 %),
 • hybridná energia - všeobecne hybridy sú silnejšie ako bežné odrody,
 • majú širší výsevný spon,
 • znížená miera ošetrenia osiva potrebná u hybridoch,
 • väčšia koreňová hmotnosť ako pri bežných odrodách, sú odolnejšie voči environmentálnym stresom.

Výhody pestovania jarnej repky olejnej

 • ekonomika pestovania tejto plodiny - nižšie náklady vyplývajúce z nižších dávok dusíka, redukcia počtu insekticídnych a fungicídnych prípravkov,
 • nízke riziko pri zakladaní porastov - vďaka dostatku zimnej vlahy na jar istejšie vzchádzanie. Navyše, ozimná repka má v porovnaní s jarnou repkou komplikovanejšie spracovanie parcely, problém robí slama (pozberové zvyšky),
 • krátke vegetačné obdobie ,
 • výborná kvalita a olejnatosť - pod "dobrou kvalitou oleja" sa často rozumie olej s nízkou kyselinou erukovou a chlorofylom. Olej môže tiež mať rôzne typy zloženia mastných kyselín, ktoré sú vhodné na rôzne použitie. Ďalšími dôležitými kvalitatívnymi vlastnosťami sú vysoký obsah bielkovín a nízky obsah glukozinolátov.
 • vysoká predplodinová hodnota,
 • porovnateľné úrody s ozimnou repkou,
 • odbyt – ako pri repke ozimnej,
 • environmentálne hľadisko – nižšie zaťaženie chemickými látkami (menej postrekov), využitie menej vhodných oblastí: nadmorská výška 600 m, dlhodobo snehová pokrývka, oblasti s vyšším zastúpením lúk a pasienkov,
 • zanecháva pôdu vo veľmi dobrom štruktúrnom stave, čo je zvlášť vhodné pre nasledovné pestovanie ozimnej pšenice,
 • možnosť použitia minimalizačnej technológie, čím sa ušetria vysoké náklady na predsejbovú prípravu.

Riziká pestovania jarnej formy

 • v nížinách, resp. počas sucha je jej produkcia neekonomická, nie je konkurencieschopná iným produkčným plodinám (slnečnica, kukurica...),
 • riziko poškodenia skočkami a voškami (v teplých a suchých oblastiach, najmä na ťažších a úrodných pôdach),
 • časté napadnutia blyskáčikom – najmä u pestovateľov, ktorí pestujú aj ozimnú repku,
 • termín zberu sa kryje so zberom obilnín,
 • nerovnomerné dozrievanie, nutnosť desikácie.

Typy pre pestovanie repky jarnej

 • moderné odrody môžu priniesť dobré výsledky,
 • vhodný výsev podľa odrody, ktorý zabezpečí dostatočné množstvo rastlín na m2 ,
 • nesejte príliš skoro (podľa poveternostných podmienok),
 • aplikujte polovicu dusíka pred vzídením a druhú polovicu po vzídení repky,
 • sledovanie výskytu škodcov je veľmi dôležité, aby bola včasne podchytená a vykonaná ochrana,
 • kontrola hubových chorôb,
 • použitie desikantu, aby sa predišlo zberovým stratám.