Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Rastlinná výroba / Okopaniny

Dopady klimatických zmien pri pestovaní zemiakov pociťujeme aj v roku 2023

21-09-2023
Ing. Marián Tokár | [email protected]
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave, Skúšobná stanica Spišská Belá

Zemiaky sú treťou najväčšou potravinárskou plodinou na svete po pšenici a ryži. Dajú sa pestovať v širokej agroklimatickej zóne. Na ploche väčšej ako 19 miliónov hektárov sa v roku 2021 vyprodukovalo 376 miliónov ton. Medzi najväčších výrobcov zemiakov patrí Čína s produkciou 94 mil. ton, India, 54 mil. ton a Ukrajina 21 mil. ton (FAO 2021). Na konzumáciu sa zemiaky používajú hlavne ako čerstvé (po ich tepelnej úprave), poskytujú tiež surovinu na spracovanie (napr. čipsy a hranolčeky). V špecifickom priemyselnom odvetví sa z nich vyrába napr. škrob a etanol (Birch et al. 2012, Watanabe 2015). Okrem vysokého obsahu sacharidov a nízkeho obsahu tuku má zemiaková hľuza vyváženú nutričnú hodnotu s vitamínmi a minerálmi, vďaka čomu je táto plodina ideálna pre ľudskú výživu a dôležitá pre potravinovú bezpečnosť na celom svete (Birch et al. 2012, White et al. 2009).

Pokiaľ ide o vodu, zemiak je známy ako plodina s efektívnym využívaním vody, ktorá dáva viac potravy na jednotku vody ako iné hlavné plodiny (Vos a Haverkort 2007). Zemiaky sú však mimoriadne citlivé na nedostatok vody v dôsledku plytkej a nízkej hustoty koreňovej štruktúry (Wishart et al. 2014, Yamaguchi a Tanaka 1990). Zemiaky vyžadujú na úplný rast 400 mm až 800 mm zrážok, čo závisí aj od iných faktorov, ako sú meteorologické podmienky, pôda a iné faktory manažmentu pestovania (Ekanayake 1989). Nízke zrážky spôsobené klimatickými zmenami v suchých oblastiach strednej zemepisnej šírky vyvolávajú na úrodu zemiakov stres zo sucha. Nedostatok vody negatívne ovplyvňuje rast rastlín, úrodu a kvalitu hľúz (Aliche et al. 2018, Mackerron a Jefferies 1988, Soltys-Kalina et al. 2016). V Holandsku dosahujú straty na úrode za rok v dôsledku sucha 117 kg hľúz na hektár na každý milimeter deficitu vody a vedú k menším hľuzám (Vos a Groenwold 1987). V simulovanom modeli sa predpovedalo, že klimatické zmeny v priebehu 50 rokov zmenšia oblasti pestovania zemiakov v Anglicku a Walese o 74 % až 95 % .

Dnes už asi nikto nepochybuje, že je súčasťou klimatických zmien, ktoré sa prejavujú v konečnom dôsledku aj na produkcii potravín. Zmeny postihujú odvetvia a podnikanie, ktorých činnosť je v bezprostrednom kontakte s prírodou, počasím. K takémuto odvetviu určite patrí poľnohospodárstvo, kde živočíšna a rastlinná produkcia je viazaná na asimilačné procesy, v ktorých neoddeliteľnou súčasťou je slnečné žiarenie, teplota a voda. Osobitne rok 2022 ukázal, aké je dôležitá zrážková či závlahová voda počas vegetácie v určitých vývojových štádiách rastlín pri dosahovaní ekonomických cieľov jednotlivých plodín. Napríklad aj pri pestovaní zemiakov.

Pre ilustráciu v grafe uvádzam porovnanie konečnej úrody zemiakových hľúz kontrolných odrôd v dvoch na zrážky počas vegetácie rozdielnych rokoch.

Graf 1

Dôsledky nedostatku zrážok a teda sucha, sa v celej Európe v roku 2022 u zemiakov prejavili v znížení výslednej produkcie, čo spôsobilo nárast cien na predajných pultoch čerstvých ako aj spracovaných zemiakov vo forme výrobkov – zemiakových lupienkov či hranolčekov. Preto pri súčasných rekordných letných denných teplotách sa prirodzene natíska otázka: Nečaká nás podobný scenár aj v roku 2023?

Podľa údajov Štatistického úradu SR bolo v r. 2023 vysadených na Slovensku 5397 ha zemiakov. Plochy opäť významne klesli v porovnaní s predchádzajúcim rokom tak u konzumných, ako aj sadivových zemiakov, čo dlhodobo ovplyvňuje produkciu domácich zemiakov a tým aj sebestačnosť produkcie, ktorá v súčasnosti nedosahuje ani 50 percent.

Ďalším významným faktorom, ktorý vplýva na produkciu domácich zemiakov sú podmienky ich pestovania. Odhaduje sa, že polovica výmery zemiakov sa pestuje v najteplejších výrobných oblastiach Slovenskej republiky, kde je pestovanie viazané na závlahovú vodu. Podmienky pre výsadbu zemiakov boli v roku 2023 aj v dôsledku miernejšej zimy primerané na to, aby bolo možné zemiaky v okolí Senca, Galanty, Nitry, Trnavy vysadiť dostatočne skoro. V termíne, ktorý umožňuje už v druhej polovici mesiaca jún zber prvých skorých zemiakov a tak ponúkať na trhu zemiaky z domácej produkcie. No limitované plochy veľmi skorých odrôd sa postupne míňajú, čo vytvára stav, že na zásobe nezostanú skoršie zemiaky a časť produkcie aj v dôsledku vysokých teplôt bude pre plynulé zásobovanie chýbať. Absencia určitého prebytku nevytvorí tlak na významnejšie zníženie cien zemiakov. Teda je predpoklad, že letné ceny zemiakov sa minimálne do jesenného zberu udržia.

V chladnejších pestovateľských oblastiach vhodných na výrobu sadivových alebo konzumných zemiakov bola v roku 2023 limitujúcim faktorom kvalitnej a včasnej výsadby pôdna vlhkosť v hĺbke výsadby, ktorej bolo v dôsledku miernej zimy a chladnejších prvých jarných mesiacov dosť, až nadbytok. Preto nebolo možné začať so zakladaním plôch zemiakov skôr ako v mesiaci máj, čím sa u väčších pestovateľov ukončila výsadba až v polovici júna. V dôsledku toho fyziologicky staršie sadivo síce vzišlo, no u niektorých odrôd menej kompletne a to v dôsledku vyššieho výskytu vírusových ale najmä bakteriálnych ochorení pôvodom z predchádzajúceho roku. Ďalší priebeh vegetácie, presnejšie vo fáze tuberizácie (nasadzovanie hľúz) na začiatku kvitnutia zemiakových odrôd sa vyznačoval obdobím s úhrnom zrážok na úrovni 30 - 40 mm a odrody nasadili vyšší počet hľúz. V tomto čase začalo i obdobie vysokých denných teplôt, kedy aj v horskej pestovateľskej oblasti v Spišskej Belej dosahovali denné teploty nad 30°C pri minimálnych zrážkach. Podobný trend vysokých teplôt pokračoval aj ďalší mesiac s občasnými lokálnymi zrážkami s úhrnmi, ktoré nedokázali dostatočne zlepšiť pôdnu vodnú kapacitu. K nepriaznivým podmienkam prvej polovice vegetácie okrem sucha prispel i silný tlak škodcov z čeľade hmyzu, osobitne pásavky zemiakovej. Proti tomuto škodcovi sa po reštrikcii európskou komisiou určitých účinných látok stáva ochrana problematická. Podobne ako aj boj proti vektorom (prenášačom) vírusových ochorení na severe a fytoplaziem v teplejších výrobných oblastiach. Súčin vyššie uvedených nepriaznivých faktorov môže reálne vytvoriť paralelu, ktorá bude podobná zemiakarskému roku 2022.

Vyššie uvedené fakty umocňujú aj výsledky z kontrolného zberu zemiakov, ktoré sa každoročne, v pevne stanovených termínoch, realizujú a vyhodnocujú na skúšobnej stanici ÚKSÚP Spišská Belá.

Tab. 1

V tabuľke sú zahrnuté úrody kontrolných odrôd, ktoré sú každoročne zaradené v odrodových pokusoch na jednotlivých skúšobných staniciach ÚKSÚP, vrátane lokality Spišská Belá.

Súčasťou skúšania, získavania informácií o nových skúšaných odrodách je aj overovanie dynamiky narastania hľúz u jednotlivých odrôd. Tieto informácie sa každoročne získavajú počas vegetácie, pri zbere 10 rastlín jednotlivých odrôd zemiakov v pevne stanovených termínoch. Cieľom priebežných zberov je zistiť, ako rýchlo, za koľko dní od výsadby jednotlivé odrody dokážu vytvoriť úrodu hľúz. Súčasťou hodnotenia je stanovenie podielu veľkostných skupín hľúz menších, ako 4 cm, 4-7 cm a nad 7 cm, teda hľúz konzumnej veľkosti. Pri zbere sa vyhodnocuje zároveň aj početnosť hľúz nachádzajúcich sa pod 1 rastlinou sledovanej odrody. Na základe uvedených výsledkov v tabuľke č.1 možno konštatovať, že v roku 2023 došlo u všetkých kontrolných odrôd, veľmi skorých až neskorých, k významnému zvýšeniu početnosti hľúz v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Zároveň k realizovanému termínu zberu významne narástol počet hľúz menších ako 4 cm v porovnaní s rokom 2022. Pri veľkostnej frakcii 4 – 7 cm počet hľúz bol porovnateľný s predchádzajúcim rokom, avšak ich celková hmotnosť ako aj veľkosť bola vyššia. Napr. u odrody Agria sa vyskytli k 1.8.2022 aj 4 hľuzy s veľkosťou nad 7 cm. V tomto roku u žiadnej odrody väčšie hľuzy nenarástli. K priebežnej vyššej úrodnosti v predchádzajúcom roku o 10,3 t.ha-1 prispela i skoršia výsadba, vhodnejšie pripravená pôda pod výsadbu zemiakov.

Avšak hlavnou príčinou rozdielneho vývoja zemiakov v sledovaných rokoch boli úhrny a hlavne rozloženie zrážok v jednotlivých vývojových fázach rastu. Pokiaľ v roku 2022 prvé významnejšie úhrny zrážok (nad 20 mm) prišli v mesiaci júl, v roku 2023 výdatnejšie napršalo už o mesiac skôr, čiže v štádiu kvitnutia či tuberizácie väčšiny odrôd zemiakov, čím sa vytvorili optimálne podmienky pre nasadzovanie hľúz. V ďalšom období rastu na lokalite v Spišskej Belej nepršalo, alebo len sporadicky, bez významnejších úhrnov v podmienkach vysokých denných i nočných teplôt. Oproti predchádzajúcemu roku, kedy začiatok vegetácie bol síce suchší, no v neskoršom štádiu zrážky prišli, podporili rast a zároveň výťažnosť hľúz konzumnej veľkosti u neskoršieho sortimentu odrôd zemiakov.

Graf 2

Odrodové skúšky so zemiakmi sa realizujú vo všetkých výrobných oblastiach, pod závlahou ako aj bez závlah. Systematicky získavané poznatky zo siete skúšobných staníc ÚKSÚP, pri stabilnom sortimente kontrolných odrôd, poskytujú ucelený obraz o aktuálnych podmienkach pestovania zemiakov v Slovenskej republike. Výsledky ukazujú, že za poslednú dekádu rokov sa najvyššie úrody zemiakov pri pestovaní bez závlah dosahujú v najsevernejších oblastiach pestovania, kde nižšie denné i nočné teploty vytvárajú vhodnejšie podmienky pre rast zemiakov a tvorbu hľúz. V týchto oblastiach sa vyskytujú častejšie lokálne zrážky, prebieha nižšia evapotranspirácia a zároveň lepšia využiteľnosť vody rastlinou. Naopak, podmienky pre pestovanie v teplejších výrobných oblastiach, vrátane tzv. „zemiakovej“, sa viditeľne zhoršujú. Dlhodobo klesajú konečné úrody, zhoršuje sa vonkajšia kvalita hľúz so sprievodným prejavom výskytu nárastov, deformácií a rozpraskov na hľuzách. V dôsledku arídnejšej klímy klesá obsah sušiny a škrobu v hľuzách a stúpa výskyt hrdzavitosti hľúz v súčinnosti s výskytom fytoplaziem. Najmä u veľkopestovateľov rastú náklady na boj proti už známym i novo sa šíriacim chorobám a škodcom aj vo vzťahu na zhoršujúcu sa účinnosť registrovaných prípravkov. S vyššími priemernými teplotami, miernejšími zimami rastú energetické nároky a uskladnenie zemiakov pre zabezpečenie celoročného zásobovania konzumnými zemiakmi, uskladnenia kvalitného sadiva, suroviny na výrobu zemiakových lupienkov, hranolčekov.

Riešením, ktoré využívajú mnohé vyspelé štáty je hľadanie takých genotypov nových, alebo už registrovaných odrôd, ktoré práve v ročníkoch, ako bol rok 2022. Tieto odrody dokážu efektívnejšie hospodáriť z vlahou, pri veľmi rýchlej dynamike rastu vytvoria za krátku vegetačnú dobu vysoký podiel hľúz konzumnej veľkosti. Majú dobrú úrodnosť, prijateľnú vonkajšiu a vnútornú kvalitu hľúz a majú dobrú dormanciu počas skladovania – dokážu dobre skladovať aj pri vyšších skladovacích teplotách.

Preto aj ÚKSÚP v rámci svojej skúšobnej činnosti na svojich pracoviskách vytvára podmienky pre šľachtiteľské firmy a bude i naďalej podporovať v rámci všetkých typov odrodových skúšok testovanie odrôd zemiakov. S cieľom prispieť personálne odbornými skúsenosťami i technickým potenciálom pri hľadaní alternatív ako zmierniť nepriaznivé dopady zhoršujúcich sa podmienok pestovania zemiakov a tým spomaliť prepad produkcie nášho tzv. druhého chleba.

Obr. 1