Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Rastlinná výroba / Rastlinná výroba všeobecne

Reakcia kukurice na mimokoreňovú výživu

30-05-2016
Ing. Jozef Žembery, PhD. | [email protected]
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

V rokoch 2013 a 2014 sme na výskumno – experimentálnej báze SPU v Nitre, ktorá sa nachádza východne od mesta Nitra, realizovali pokus s kukuricou siatou na zrno (hybrid NK Lucius FAO 350). Sledovali sme pri dvoch spôsoboch obrábania pôdy (konvenčné a minimalizačné obrábanie) reakciu hybridu na aplikáciu priemyselných hnojív, zaorávku pozberových zvyškov predplodiny a na listovú aplikáciu sme použili prípravky Galleko rast, Galleko list, Galleko kvet a plod.

Geograficky sa územie nachádza v západnej časti Žitavskej pahorkatiny (súradnice 48° 19´ s.z.š.,18° 09´ v.z.d.). Geologický substrát je tvorený málo rozpustnými horninami s vysokým podielom jemnozrnného materiálu. Hlavnou pôdnou jednotkou je hnedozem pseudoglejová na sprašových a polygénnych hlinách. Pôda je stredne ťažká (hlinitá). Lokalita má charakter roviny s nepatrným sklonom k juhu, nadmorská výška je 175 – 180m.

Spôsoby základného obrábania pôdy: O1 – konvenčné obrábanie pôdy (stredne hlboká orba 0,20 – 0,24 m), O3 – minimalizované obrábanie pôdy (tanierovanie do hĺbky 0,10 - 0,15 m). V rámci variantov hnojenia boli použité hladiny živín: H1 – bez hnojenia (kontrolný variant), H1a – aplikácia prípravkov Galleko, H2 aplikácia priemyselných hnojív na plánovanú 7,0 t.ha-1 úrodu zrna a príslušného množstva nadzemnej fytomasy, H2a – to čo H2 + aplikácia Galleko, H3 – hnojenie priemyselnými hnojivami na plánovanú úrodu a pozberové zvyšky predplodiny. H3a -  to čo H3 + aplikácia Galleko. Na základe výsledkov rozborov pôdy bol v dvoch termínoch počas vegetácie aplikovaný dusík v dávke 120 až 170 kg.ha-1.V ročníku 2013 bolo aplikovaných 30 kg .ha-1 P2O5  a v ročníku 2014 to bolo 20 kg.ha-1. V obidvoch ročníkoch v rámci základného hnojenia bolo aplikované po 50 kg. ha-1K2O. Predplodinou kukurice siatej na zrno bol hrach siaty + medziplodina horčica biela.  Termín sejby bol: 24.4.2013 a 11.4.2014 odber vzoriek na mechanické analýzy bol v obidvoch hodnotených ročníkoch 25.9.2013, resp. 25.9.2014.

V predvegetačnom období počas mesiacov január až marec dosiahol úhrn zrážok 233,6 mm, čím sa vytvorila dobrá zásoba vody v pôde. Mesiac apríl je charakterizovaný ako suchý s úhrnom zrážok 23 mm, čo je 59 % klimatického normálu. V poslednej dekáde apríla, kedy sa zakladal budúci porast kukurice (24.4. 2013) napršalo len 0,2 mm, čo na pôde nebolo vôbec poznať. Mesiac máj je charakterizovaný ako teplotne, tak aj úhrnom zrážok ako normálny. Priemerná mesačná teplota bola len o 0,1°C vyššia v porovnaní s normálom. Zrážky za mesiac dosiahli 65,6 mm (t.j. 112,1 % kl.n.). Rovnomerné rozloženie zrážok pomohlo kukurici počas vzchádzania a vo vývine v počiatočných rastových fázach. 21.mája kukurica dosiahla rastovú fázu 5.-6. listu a aplikovali sme Galleko rast v koncentrácii 0,8%. Mesiac jún je charakterizovaný ako teplotne a zrážkovo normálny. Začiatkom mesiaca sa aplikovalo v závislosti od potrieb porastu vyplývajúcich z chemického rozboru pôdy  75-85 kg.N.ha-1. Uprostred mesiaca jún porast kukurice dosiahol rastovú fázu 10. listu a aplikovali sme Galleko list v koncentrácii 0,8 %. Druhá dávka dusíka v rozpätí 75 až 85 kg.ha-1 bola aplikovaná 27.6.2013 vo forme liadku amónneho s vápencom. Mimoriadne nepriaznivý pre vývoj porastu kukurice bol mesiac júl, počas ktorého úhrn zrážok dosiahol len 2,2 mm ( 4,2 % kl.n.) s charakteristikou mimoriadne suchý s priemernou teplotou vyššou o 2,4 °C v porovnaní dlhodobým normálom (Tab.1). Kukurica začala metať začiatkom druhej dekády júla, kedy sme aplikovali Galleko kvet a plod v koncentrácii 0,9%.

Tab. 1: Klimatická charakteristika Nitry počas vegetácie kukurice na zrno v roku 2013

Tab. 1

Mesiac august je charakterizovaný ako zrážkovo normálny a teplý. Počas I. a II. dekády augusta úhrn zrážok dosiahol 15,8 mm, čo bolo na vyprahnutú pôdu málo. Rastliny kukurice usychali na koreni. Počas III. dekády augusta úhrn zrážok dosiahol síce 54,2 mm, čím sa v rámci  hodnotenia zrážkových pomerov mesiac august dostal do kategórie normálny, ale rastliny už nemali z čoho zregenerovať, nakoľko listový aparát bol zoschnutý. September je charakterizovaný ako veľmi vlhký mesiac.

V hodnotenom ročníku 2013 sme pozitívny vplyv aplikácie prípravkov Galleko zaznamenali pri interakcii minimalizačného obrábania pôdy s kontrolným variantom hnojenia, kde sa zvýšila úroda zrna o 0,34 t.ha-1 a úroda nadzemnej fytomasy (pri 86% sušine) o 0,98 t.ha-1. Porovnateľné výsledky boli na variantoch s aplikáciou priemyselných hnojív a Galleka, kde sa zvýšila úroda zrna o 0,43, a nadzemnej fytomasy o 1,48 t.ha-1  (Tab.2).

Tab. 2: Vplyv obrábania pôdy v interakcii s hnojením na úrodu zrna a nadzemnej fytomasy kukurice siatej na zrno

Tab. 2

Vegetačné obdobie kukurice v ročníku 2014 s úhrnom zrážok 438,8 mm je charakterizované ako normálne  s teplotou za vegetačné obdobie nižšou o 0,8 °C. Mesiace apríl a jún sú charakterizované ako zrážkovo aj teplotne normálne. Za mimoriadne vlhké sú považované mesiace júl a september s normálnym priebehom teplôt (Tab.3).

Tab. 3: Klimatická charakteristika Nitry počas vegetácie kukurice na zrno v roku 2014

Tab. 3

Prípravky Galleko boli aplikované v rovnakých rastových fázach kukurice ako v ročníku 2013. Z výsledkov pokusov realizovaných v dvoch diametrálne odlišných ročníkoch nám vyplynulo, že vyššia účinnosť prípravkov je v teplotne a zrážkovo normálnom ročníku. Takmer pri všetkých kombináciách obrábania pôdy a hnojenia sa zvýšila úroda zrna po aplikácii prípravkov Galleko od 0,44 do 1,82 t.ha-1. Výraznejšie zvýšenie úrod zrna bolo pri interakcii minimalizačného obrábania pôdy (O3) a prípravkov Galleko.