Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Pôda

Mimokoreňová výživa a stimulácia – nevyhnutnosť aj v tomto roku

28-05-2020
Ing. Lýdia Koroncziová, PhD. | [email protected]
PARTNER – vetagro, s. r. o

Mimokoreňová výživa si vydobyla významné postavenie medzi agrotechnickými zásahmi a stala sa dôležitým doplnkom hnojenia pôdy. S nerovnomerným rozdelením zrážok, pretrvávajúcim suchom počas jarných mesiacov stále naberá na význame v komplexe celého systému výživárskych opatrení.

Posledné roky platí nepísané pravidlo - perióda sucha zastihne plodiny v období zakladania úrodotvorných prvkov. Včasná aplikácia živín v interakcií s ďalšími agrotechnickými opatreniami rozhoduje o výške a kvalite úrody. Spoločnosť Partner – vetagro hľadá efektívne výživárske riešenia, ktoré prispejú ku prekonaniu stresového obdobia, ale aj k stimulácii vyššieho úrodového potenciálu v priaznivých podmienkach.

Aplikácia Humofolátov™(Biostrong, Nitrogen Plus, Phosph Plus, Kalium Plus, Bacstone Maximum), s vysokým obsahom  biologicky aktívnych látok zlepšuje využívanie živín aj z pôdnej zásoby a predlžuje obdobie počas, ktorého sú živiny prijímané koreňmi a metabolizované v rastlinách. Živiny sú v chelátovej väzbe, čo zabezpečuje maximálnu využiteľnosť rastlinami.

U jačmeňa jarného sa osvedčila aplikácia energetického hnojiva Phosph Plus, ktorý podporí aktivitu koreňového systému a má  pozitívny vplyv na kvalitatívne parametre. Vzhľadom na krátku vegetačnú dobu, plytký koreňový systém a zároveň aj najhoršiu osvojovaciu schopnosť jačmeňa je vhodná včasná aplikácia. Aplikácia preukazne zvyšuje podiel zrna I. triedy, objemovú hmotnosť a HTZ, čo je cenné najmä u sladovníckych jačmeňov. Prihnojovanie porastov obilnín, či olejnín kvapalnými dusíkatými hnojivami v kombinácii s prípravkom Biostrong, znižuje riziko popálenia porastu, zabezpečí dodanie mikro a makroelementov v chelátovej väzbe a podporí aktivitu koreňovej sústavy, ktorá dokáže efektívnejšie čerpať živiny z pôdy.

Skupina Humofolátov™ sa v posledných rokoch rozrástla aj o induktory rezistencie Bacstone Maximum a Booster, ktoré podporujú prirodzenú rezistenciu rastlín  voči patogénom hubového a bakteriálneho pôvodu. Po aplikácií prípravku Bacstone Maximum sa v rastline zvýši produkcia nízko-molekulárnych obranných látok (fytoalexíny), ktoré sú pre niektoré druhy húb a baktérií toxické. Z realizovaných overovaní v podmienkach SR sa potvrdil pozitívny vplyv aplikácie Bacstone Maximum na zvýšenie fungicídnej účinnosti ako aj „stay-green“ efekt,  ktorý umožňuje rastlinám dlhšiu dobu tvoriť a ukladať asimiláty. Udržanie listového aparátu rastlín v aktívnom „zelenom“ stave pomáha pri dosahovaní vyššej úrody zrna ako aj kvality zrna.

Jedno z overení  bolo situované v lokalite Zbehy (pri Nitre) na ozimnej pšenici odrody Lukullus. Overenie malo 3 varianty, a to: 1. fungicídne neošetrená kontrola, 2. Použite fungicídu v plnej registrovanej dávke, 3. Bacstone Maximum spolu s fungicídom v najnižšej registrovanej dávke. Posudzoval sa účinok aplikácie na ekonomicky významné choroby, ktoré sa v roku 2019 objavili - hrdza plevová a septorióza. Synergický efekt spoločnej aplikácie Bacstone Maximum s fungicídom  sa prejavil  na  vyššej fungicídnej účinnosti na kombinovanom variante 3 (Bacstone Maximum + fungicíd).  Aplikácia Bacstone Maximum  mala pozitívny vplyv na zvýšenie hodnoty HTZ, objemovej hmotnosti ako aj vyššej úrode zrna.

Graf

Foliárna aplikácia mikroelementov zabezpečuje ich efektívnejšiu využiteľnosť rastlinami. Napríklad využitie zinku z pôdnych hnojív je nízke,  v rozsahu len od 1 do 3 %. Foliárna aplikácia zinku umožňuje 10 až 30 násobne lepšie využitie v porovnaní s pôdnou aplikáciou. Z tohto dôvodu odporúčame aplikáciu zinku do kukuríc, a to aj v tom prípade ak sa aplikovalo pevné hnojivo, ktoré zinok obsahovalo.  Pri zinku ako aj iných elementoch je dôležitým faktorom ovplyvňujúcim efektivitu aplikácie forma živín. Zinok čiastočne eliminuje dopad sucha a podporuje plodnosť peľového zrna, čím sa docieli lepšie ozrnenie šúľku kukurice.  Hnojivá Chelaplus Zn, Nutri PZn, Nutri Zink S odporúčame aplikovať vo fáze 4 - 8 listov.

Takisto mak výborne reaguje na aplikáciu zinku. Pre tvorbu úrodotvorných prvkov maku je rozhodujúca fáza listovej ružice a tvorby stonky. Zinok má v rastline nezastupiteľné funkcie, dôležité pre správne fungovanie rastliny – enzymatické procesy, predlžovací rast rastlín a s jeho obsahom súvisí aj hladina prekurzorov IAA - auxínov.   Pri maku zinok pozitívne ovplyvňuje vznik peľových tetrád a tým prispieva k lepšiemu opeleniu a tvorbe semien. Jeho príjem z pôdy značne obmedzená suchom, neutrálnym, zásaditým pH. Zinok aplikujeme v predlžovacom raste buď samostatne – Chelaplus Zn (1 l/ha), alebo v kombinácií aj s fosforom -  Nutri PZn (2 l/ha). Ak je deficit Zn výraznejší vhodná je už aplikácia v štádiu listovej ružice. Do tvorby kvetných pukov je potrebné zaistiť aj adekvátny prísun bóru. Prípravok BorActive podporí– proces opeľovania a tým aj úrodu semien.

Dostatočnú pozornosť  sa oplatí venovať aj sóji. Sója je vynikajúcou  predplodinou,  čo platí dvojnásobne u pestovateľov, ktorí nemajú maštaľný hnoj.  Zlepšuje štruktúru pôdy a pre nasledujúcu plodinu zanecháva v pôde minerálny N. Dobrou stratégiou je vytvoriť, čo najlepšie podmienky na začiatku vegetácie, kým hrčkotvorné baktérie nepracujú na plný výkon a prihnojiť aj  v druhej časti vegetácie, keď klesá ich životaschopnosť. Semeno sóje je bohaté na bielkoviny, tuky, biologicky aktívne látky, čomu  je potrebné prispôsobiť aj hnojenie. Pre maximálne využitie symbiotickej fixácie dusíka je nevyhnutné zabezpečiť optimálnu výživu fosforom, draslíkom i mikroelementmi (Zn, Mn, Mo, Fe). Hnojivo Top Grain je komplexné hnojivo s obsahom aminokyselín a vysokým obsahom živín i mikroelementov v chelátovej forme.  Netreba zabúdať ani na horčík, ktorý okrem toho, že je súčasťou chlorofylu podporuje príjem a transfér fosforu a  glycidov. Aj keď je listová aplikácia makreolementov do maku doplnkovým zdrojom makroživín v počiatočných fázach rastu, v suchých periódach je nenahraditeľným pomocníkom.  PMg Active je koncentrované hnojivo (vysoký obsah P a Mg) s obsahom polyolov (rýchlo prijateľných cukrov) a stimulačnej zložky – kyseliny algínovej, ideálny čas aplikácie PMg Active v štádiu listovej ružice alebo pred kvitnutím. Fosfor a horčík v hnojive PMg Active pomáhajú prekonať stres aj po herbicídnom ošetrení.

Obr.

Obr.: V tomto roku sa vo viacerých lokalitách objavila stresová reakcia po aplikácií morforegulátorov a následných nočných mrazoch. AMINO Active v dávke 1 – 2 L/ha urýchli regeneráciu porastu.

Počas  jarného obdobia sa častokrát vyskytujú mrazy, alebo naopak silné horúčavy sprevádzané suchom,  ktoré preskúšajú odolnosť  jarných porastov. Na rýchlejšiu regeneráciu po mrazoch, suchu, mechanickom poškodení ale aj po pesticídnom ošetrení najmä cukrovej repy,  maku, sóje, kukurice aj slnečnice  odporúčame aplikáciu fyziostimulantu AMINO Active. AMINO Active je koncentrovaný prípravok s komplexným obsahom aminokyselín a NPK 5-4-6 zložkou spolu s mangánom v chelátovej väzbe. Vysoká koncentrácia aminokyselín umožňuje nízke dávkovanie.

Viac informácií o pokusoch, účinkoch a najvhodnejšom čase aplikácie jednotlivých hnojív vám ochotne poskytnú  naši regionálni zástupcovia.