Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Spoločná poľnohospodárska politika 2023-2027 / Informácie a správy

Komisia navrhuje cielené preskúmanie spoločnej poľnohospodárskej politiky na podporu poľnohospodárov v EÚ

19-03-2024
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Európska komisia v súlade so svojím záväzkom znížiť administratívnu záťaž pre poľnohospodárov v EÚ navrhla preskúmať určité ustanovenia spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) s cieľom dosiahnuť zjednodušenia a zároveň zachovať silnú, udržateľnú a konkurencieschopnú politiku EÚ v oblasti poľnohospodárstva a potravín.

Cieľom týchto návrhov týkajúcich sa kondicionality a strategických plánov SPP je znížiť zaťaženie poľnohospodárov EÚ spojené s kontrolami a poskytnúť im väčšiu flexibilitu pri dodržiavaní určitých environmentálnych kondicionalít. Vnútroštátne správne orgány budú mať prospech aj z väčšej flexibility pri uplatňovaní určitých noriem.

Legislatívny návrh je priamou odpoveďou na stovky žiadostí prijatých od organizácií zastupujúcich poľnohospodárov a členských štátov a dopĺňa krátkodobé opatrenia Komisie, ktoré už prebiehajú s cieľom pomôcť znížiť administratívnu záťaž poľnohospodárov.

Návrhom sa vytvára správna rovnováha medzi potrebou zachovať úlohu SPP pri podpore prechodu európskeho poľnohospodárstva na udržateľnejšie poľnohospodárstvo, očakávaniami poľnohospodárov a členských štátov a cieľom dosiahnuť rýchlu dohodu medzi Európskym parlamentom a Radou.

Komisia zasiela Rade a Európskemu parlamentu aj diskusný dokument, v ktorom načrtáva niekoľko opatrení na zlepšenie postavenia poľnohospodárov v potravinovom dodávateľskom reťazci. O tomto zozname možných opatrení sa bude rokovať s ministrami poľnohospodárstva na nasledujúcom zasadnutí Rady.

Prispôsobenie podmienok novým skutočnostiam

V prvom roku vykonávania súčasnej SPP (2023 – 2027) poľnohospodári EÚ čelili výzvam, pokiaľ ide o úplné dodržiavanie niektorých noriem prospešných pre životné prostredie a klímu, ktoré sa nazývajú „dobré poľnohospodárske a environmentálne podmienky“ (GAEC). Keďže väčšina platieb v rámci SPP, ktoré poľnohospodári dostávajú, je spojená s týmto súborom deviatich noriem, označujú sa aj ako kondicionality.

Komisia preto navrhuje cielené preskúmanie určitých kondicionalít v nariadení o strategických plánoch SPP. Preskúmanie sa týka týchto podmienok:

  • GAEC 8 o nevýrobných prvkoch: Poľnohospodári EÚ budú musieť na svojej pôde zachovať existujúce krajinné prvky, ale už nebudú povinní venovať minimálnu časť svojej ornej pôdy neproduktívnym plochám, ako je pôda ležiaca úhorom. Namiesto toho sa môžu dobrovoľne rozhodnúť zachovať podiel svojej ornej pôdy neproduktívny – alebo zaviesť nové krajinné prvky (ako živé ploty alebo stromy), a tým získať dodatočnú finančnú podporu prostredníctvom ekoschémy, ktorú budú musieť všetky členské štáty ponúknuť vo svojich strategických plánoch SPP.
  • GAEC 7 o striedaní plodín: Poľnohospodári v EÚ budú môcť splniť túto požiadavku tým, že sa rozhodnú buď otáčať, alebo diverzifikovať svoje plodiny v závislosti od podmienok, ktorým čelia, a ak sa ich krajina rozhodne zahrnúť možnosť diverzifikácie plodín do svojho strategického plánu SPP.
  • GAEC 6 o pokrývke pôdy počas citlivých období: Členské štáty budú mať oveľa väčšiu flexibilitu pri stanovovaní toho, čo vymedzujú ako citlivé obdobia, a postupy, ktoré umožňujú splniť túto požiadavku vzhľadom na svoje vnútroštátne a regionálne podmienky a v súvislosti so zvyšujúcou sa premenlivosťou počasia.

Okrem týchto špecifických zmien Komisia navrhuje, aby členské štáty mohli oslobodiť určité plodiny, typy pôdy alebo poľnohospodárske systémy od povinnosti dodržiavať požiadavky na obrábanie pôdy, pôdnu pokrývku a striedanie/diverzifikáciu plodín (GAECS 5, 6, 7). 

Mohli by byť možné aj cielené výnimky, ktoré by umožnili orbu s cieľom obnoviť trvalé trávne porasty v lokalitách sústavy Natura 2000 v prípade poškodenia predátormi alebo inváznymi druhmi (GAEC 9). Tieto výnimky sa môžu stanoviť na celé obdobie SPP v strategických plánoch SPP. Mali by byť obmedzené z hľadiska oblasti a stanovené len vtedy, ak sa ukážu ako potrebné na riešenie konkrétnych problémov. Európska komisia preskúma potrebné zmeny s cieľom potvrdiť výnimky a zachovať súlad s celkovými environmentálnymi cieľmi plánov.

V extrémnych prípadoch nepriaznivých poveternostných podmienok, ktoré poľnohospodárom bránia riadne pracovať a dodržiavať požiadavky GAEC, môžu členské štáty zaviesť aj dočasné výnimky. Tieto výnimky by mali byť časovo obmedzené a mali by sa vzťahovať len na dotknutých príjemcov.

S cieľom zabezpečiť, aby krajiny EÚ mohli častejšie prispôsobovať svoje strategické plány SPP meniacim sa podmienkam, Komisia navrhuje zdvojnásobiť počet povolených zmien každý rok. Akékoľvek úspešné zjednodušenie sa musí uskutočniť v úzkej spolupráci s vnútroštátnymi správnymi orgánmi.

Komisia zároveň navrhuje vyňať malé poľnohospodárske podniky s rozlohou menej ako 10 hektárov z kontrol a sankcií súvisiacich s dodržiavaním požiadaviek kondicionality. Tým sa výrazne zníži administratívna záťaž súvisiaca s kontrolami malých poľnohospodárov, ktorí predstavujú 65 % prijímateľov SPP.

V strategických plánoch SPP sa vyčleňuje 32 % celkového rozpočtu SPP (približne 98 miliárd EUR) na dobrovoľné opatrenia na dosiahnutie cieľov v oblasti životného prostredia, klímy a dobrých životných podmienok zvierat. Tieto navrhované zmeny zachovávajú tento bezprecedentný rozpočet a poskytujú väčšiu flexibilitu na dosiahnutie environmentálnych cieľov SPP.

Okrem toho budú musieť členské štáty do 31. decembra 2025 preskúmať svoje strategické plány SPP, ak sa na úrovni EÚ aktualizujú osobitné environmentálne a klimatické akty (napríklad v oblasti ochrany voľne žijúceho vtáctva a prirodzených biotopov voľne žijúcich živočíchov a rastlín a ochrany vôd).

Zlepšenie odmeňovania poľnohospodárov a ich postavenia v potravinovom dodávateľskom reťazci

Posilnenie postavenia poľnohospodárov v potravinovom dodávateľskom reťazci je jedným z kľúčových cieľov SPP. Na úrovni EÚ už bolo zavedených niekoľko opatrení na zabezpečenie väčšej spravodlivosti a ochranu poľnohospodárov pred nekalými obchodnými praktikami. Hoci sa zvyšuje stupeň dôvery a spolupráce medzi aktérmi v reťazci, úplné vykonávanie a presadzovanie dostupných politických nástrojov si vyžaduje čas a je potrebné urobiť viac.

S cieľom prispieť k prebiehajúcim rokovaniam s ministrami poľnohospodárstva a Európskym parlamentom Komisia predkladá niekoľko možností opatrení, ktoré by sa mohli prijať v krátkodobom a strednodobom horizonte:

  1. Komisia v rámci okamžitého plnenia zriadi stredisko na monitorovanie výrobných nákladov, marží a obchodných postupov v agropotravinovom dodávateľskom reťazci. Toto stredisko zložené zo zástupcov všetkých odvetví potravinového dodávateľského reťazca a zástupcov členských štátov a Komisie zvýši transparentnosť nákladov a marží v reťazci zverejňovaním údajov a výmenou informácií s cieľom vybudovať dôveru medzi zainteresovanými stranami a stanoviť spoločnú diagnostiku situácie. Očakáva sa, že prvé zasadnutie sa uskutoční v lete.
  2. Komisia navrhuje možnosti cielených zlepšení súčasného právneho rámca stanoveného v nariadení, ktorým sa zriaďuje spoločná organizácia trhu s poľnohospodárskymi výrobkami (SOT). Tieto možnosti zahŕňajú posilnenie pravidiel uplatniteľných na zmluvy, ktoré poľnohospodári uzatvárajú s nákupcami v potravinárskom priemysle alebo maloobchode, a posilnenie organizácií výrobcov s cieľom umožniť poľnohospodárom spolupracovať a konať kolektívne účinnejším spôsobom vo vzťahu k ostatným aktérom v potravinovom dodávateľskom reťazci. Cieľom je pomôcť napraviť nerovnováhu v reťazci a zároveň zachovať základnú zásadu trhovej orientácie. V rovnakom duchu Komisia navrhuje možnosť nových pravidiel cezhraničného presadzovania práva proti nekalým obchodným praktikám. V súčasnosti aspoň 20 % poľnohospodárskych a potravinových výrobkov spotrebovaných v členskom štáte pochádza z iného členského štátu. Je potrebné posilniť spoluprácu vnútroštátnych orgánov presadzovania práva, najmä zlepšením výmeny informácií a zhromažďovania sankcií.
  3. Komisia vykoná dôkladné hodnotenie smernice o nekalých obchodných praktikách v potravinovom dodávateľskom reťazci, ktorá je v platnosti od roku 2021. Prvá správa sa predloží na jar 2024, v ktorej sa uvedie konsolidovaný stav vykonávania tejto smernice členskými štátmi. Táto správa bude potom podkladom pre podrobnejšie hodnotenie, ktoré Komisia predloží v roku 2025 a ktoré by v prípade potreby mohlo byť doplnené legislatívnymi návrhmi.

Rokovania s členskými štátmi o týchto možných opatreniach sa uskutočnia vo viacerých formátoch, najmä na nadchádzajúcom zasadnutí Rady pre poľnohospodárstvo 26. marca.

Preklad z originálu

Zdroj:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_24_1493