Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Spoločná poľnohospodárska politika 2023-2027 / Informácie a správy

Európski poľnohospodári oslobodení od pravidiel týkajúcich sa pôdy ležiacej úhorom

21-02-2024
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Európska komisia oficiálne prijala nariadenie, ktorým sa európskym poľnohospodárom udeľuje čiastočná výnimka z pravidla podmienenosti na pôdu ležiacu úhorom. Nadväzuje na návrh Komisie predložený 31. januára a diskusie s členskými štátmi na schôdzach výborov. Nariadenie nadobudlo účinnosť 14. februára a bude sa uplatňovať so spätnou účinnosťou od 1. januára počas jedného roka, t. j. do 31. decembra 2024.

Poľnohospodári EÚ, ktorí pestujú plodiny viažuce dusík (ako šošovica, hrach alebo favas) a/alebo medziplodiny bez prípravkov na ochranu rastlín, sa namiesto toho, aby na 4 % svojej ornej pôdy udržiavali pôdu ležiacu úhorom alebo udržiavali neproduktívne prvky na 4 % svojej ornej pôdy, budú považovať za spĺňajúce tzv. požiadavku GAEC 8. Poľnohospodári, ktorí sa tak rozhodnú, však môžu túto požiadavku naďalej spĺňať s pôdou ležiacou úhorom alebo neproduktívnymi prvkami.

Prijatý záverečný akt takisto umožňuje členským štátom upraviť svoje ekologické režimy, ktoré podporujú neproduktívne oblasti, s cieľom zohľadniť alternatívny základný scenár v rámci kondicionality GAEC 8. Na okamžitú aktualizáciu príslušných ekologických režimov bude stačiť jednoduché oznámenie Európskej komisii. 

Členské štáty, ktoré chcú uplatniť výnimku na vnútroštátnej úrovni, musia o tom informovať Komisiu do 15 dní od nadobudnutia účinnosti nariadenia, aby poľnohospodári mohli byť čo najskôr informovaní.

Preklad z originálu

Zdroj:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_24_781