Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Spoločná poľnohospodárska politika 2023-2027 / Informácie a správy

Komisia navrhuje umožniť poľnohospodárom EÚ, aby sa na jeden rok odchýlili od určitých poľnohospodárskych pravidiel

02-02-2024
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Európska komisia navrhla umožniť poľnohospodárom EÚ využívať výnimky z pravidiel spoločnej poľnohospodárskej politiky na rok 2024, ktorými sa im ukladá povinnosť zachovať určité oblasti neproduktívne. Návrh Komisie, predstavuje prvú konkrétnu politickú reakciu na riešenie problémov poľnohospodárov v oblasti príjmov. Nadväzuje aj na žiadosti, ktoré načrtli viaceré členské štáty na zasadnutiach Rady pre poľnohospodárstvo.

Na získanie podpory SPP, na ktorú majú poľnohospodári nárok, musia dodržiavať rozšírený súbor deviatich noriem prospešných pre životné prostredie a klímu. Táto zásada kondicionality sa vzťahuje na takmer 90 % využívanej poľnohospodárskej plochy v EÚ a zohráva dôležitú úlohu pri začleňovaní udržateľných poľnohospodárskych postupov. Tento súbor základných noriem sa označuje ako „dobré poľnohospodárske a environmentálne podmienky“(GAECs).

V norme GAEC 8 sa okrem iného vyžaduje, aby sa minimálny podiel ornej pôdy vyčlenil na neproduktívne plochy alebo prvky. Tento pojem sa zvyčajne vzťahuje na pôdu ležiacu úhorom, ale aj prvky, ako sú živé ploty alebo stromy. Poľnohospodárske podniky s menej ako desiatimi hektármi ornej pôdy sú zvyčajne oslobodené od tejto povinnosti. Komisia teraz poskytuje všetkým poľnohospodárom EÚ možnosť, aby boli oslobodení od tejto požiadavky a boli stále oprávnení na základnú priamu platbu v rámci SPP.

Namiesto udržiavania pôdy ležiacej úhorom alebo neproduktívnej pôdy na 4 % ich ornej pôdy sa poľnohospodári EÚ, ktorí pestujú plodiny viažuce dusík (napríklad šošovica, hrach) a/alebo medziplodiny na 7 % ich ornej pôdy, budú považovaní za spĺňajúci požiadavky. Medziplodiny sú rastliny, ktoré rastú medzi dvoma hlavnými plodinami. Tieto plodiny môžu slúžiť ako krmivo pre zvieratá alebo ako zelené hnojivo. Využívanie plodín, ktoré viažu dusík, a medziplodín prináša celý rad environmentálnych prínosov pre zdravie pôdy vrátane biodiverzity pôdy a obmedzenia vyplavovania živín. Plodiny sa majú pestovať bez prípravkov na ochranu rastlín, aby sa zachovala environmentálna ambícia SPP.

Návrh Komisie je starostlivo nastavený tak, aby poskytoval správnu rovnováhu medzi poskytnutím primeranej pomoci poľnohospodárom, ktorí čelia mnohým krízam, na jednej strane a ochranou biodiverzity a kvality pôdy na strane druhej.

O opatrení budú hlasovať členské štáty. Potom Komisia pristúpi k formálnemu prijatiu. Nariadenie sa bude uplatňovať so spätnou účinnosťou od 1. januára 2024. Členské štáty, ktoré chcú uplatňovať výnimku na vnútroštátnej úrovni, musia o tom informovať Komisiu do 15 dní, aby o tom mohli byť poľnohospodári informovaní čo najskôr.

Preklad z originálu

Zdroj:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_24_582