Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Spoločná poľnohospodárska politika 2023-2027 / Informácie a správy

Prínos strategických plánov SPP k dlhodobej vízii pre vidiecke oblasti EÚ

22-09-2023
(zdroj: www.agriculture.ec.europa.eu)

Európska komisia zverejnila štúdiu o prínose strategických plánov SPP k cieľom dlhodobej vízie pre vidiecke oblasti EÚ. Vyplýva z nej, že rámec SPP ponúka viacero príležitostí na podporu vidieckych oblastí kreatívnymi spôsobmi nad rámec poľnohospodárskych činností. Okrem iného sa z neho financujú investície do nepoľnohospodárskych činností a infraštruktúry, činnosti spolupráce, najmä prostredníctvom programu LEADER, a zakladanie nových vidieckych podnikov. Na rozvoj vidieckych oblastí a komunít priamo prispeje takmer 25 mld. EUR, čo zodpovedá 8 % celkových prostriedkov pridelených v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) v rokoch 2023 až 2027.

Vidiecke oblasti EÚ pokrývajú 83 % územia EÚ a žije v nich 30 % obyvateľov EÚ. V roku 2021 Európska komisia predstavila svoju dlhodobú víziu pre vidiecke oblasti EÚ, v ktorej identifikovala výzvy a obavy, ktorým čelia, ako aj mnohé príležitosti, ktoré majú k dispozícii. Okrem strategických plánov SPP a operačných programov v rámci nariadenia o spoločných ustanoveniach sa vízia pri svojej realizácii opiera o dva piliere, ktoré sa navzájom dopĺňajú: Akčný plán pre vidiek a Vidiecky pakt. V akčnom pláne sa pre Európsku komisiu navrhujú štyri oblasti činnosti s cieľom podnietiť silnejšie, prepojené, odolné a prosperujúce vidiecke oblasti EÚ. Pakt pre vidiek je rámcom spolupráce medzi orgánmi a zainteresovanými stranami, ktoré chcú konať v prospech rozvoja vidieka na európskej, národnej, regionálnej a miestnej úrovni.

Zverejnená štúdia skúma, ako sa členské štáty rozhodli realizovať svoje strategické plány SPP vzhľadom na ciele stanovené vo vízii vidieka, najmä v jej štyroch oblastiach činnosti. Celá SPP má význam pre vidiecke oblasti, no štúdia sa zameriava na to, ako strategické plány SPP podporujú vidiecke oblasti mimo poľnohospodárstva a lesníctva.

Rámec SPP ponúka viacero príležitostí na podporu vidieckych oblastí tvorivými spôsobmi nad rámec poľnohospodárskych činností. Viaceré členské štáty využívajú tieto možnosti na podporu sociálnych služieb, prírodných parkov, výrobu energie z obnoviteľných zdrojov, systémov vidieckej mobility alebo vytvárania podnikov v iných odvetviach ako v poľnohospodárstve. Väčšina krajín sa pri poskytovaní tejto podpory zameriava na obmedzený počet intervencií so zameraním na spoluprácu (najmä LEADER a inteligentné dediny), a pomoc na zriadenie vidieckych startupov. Pravidelnou súčasťou je aj podpora na rozvoj znalostí a odbornú prípravu.

Najdôležitejší program spolupráce, LEADER, na ktorý sa počas piatich rokov vyčlení 7,7 miliardy EUR, je prístupom "zdola nahor", v rámci ktorého sa vidiecke podniky, miestne organizácie, verejné orgány a jednotlivci z rôznych sektorov spájajú do miestnych akčných skupín. SPP je jedinou politikou EÚ, ktorá vyčleňuje finančné prostriedky pre LEADER, pričom minimálna výška pridelených prostriedkov je 5 % z Európskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV), v niektorých krajinách EÚ sa niekedy zvyšuje na 15 %. Činnosti podporované v rámci programu LEADER, ktoré by mali priniesť prospech 65 % vidieckeho obyvateľstva, budú závisieť od priebežného výberu stratégií miestneho rozvoja, ktoré navrhne 2 600 miestnych akčných skupín, ktoré majú byť založené.

Devätnásť členských štátov prevzalo do svojich strategických plánov SPP novú koncepciu inteligentných dedín, ktorá bola vypracovaná v roku 2017 a prvýkrát zahrnutá do rámca SPP na roky 2023 - 2027. Inteligentné dediny, podporované najmä v rámci programu LEADER a iných foriem spolupráce, budú kľúčovým nástrojom na podporu inovácií a digitalizácie vidieka zameraných na používateľa.

Strategické plány SPP sa využívajú aj na zvýšenie odolnosti voči zmene životného prostredia a klímy. Napríklad jedenásť členských štátov bude podporovať investície do výroby energie z obnoviteľných zdrojov prostredníctvom solárnych panelov. V štúdii sa zohľadnila aj podpora poľnohospodárstva v prípadoch, keď je najvhodnejšia na podporu cieľov vidieckej vízie. Patrí sem napríklad podpora ekologizácie poľnohospodárstva a lesníctva alebo zachovanie činností v oblastiach s prírodnými obmedzeniami, ktoré sú dôležité pre odolné vidiecke oblasti, alebo podpora generačnej obnovy a diverzifikácie príjmov v rámci prosperujúcich vidieckych oblastí.

Desať členských štátov využije podporu SPP na podporu sociálneho začlenenia prostredníctvom intervencií podporujúcich zapojenie osôb so zdravotným postihnutím a iných osôb ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením.

Záverom štúdie je, že SPP umožňuje podporovať širokú škálu cieľov, ale zdá sa, že viaceré potreby sa v strategických plánoch SPP riešia v obmedzenej miere, najmä pokiaľ ide o sociálne služby a infraštruktúru, širokopásmové pripojenie, mobilitu, energetiku alebo podporu znalostí, inovácií a rozvoja podnikania v iných odvetviach ako poľnohospodárstvo a lesníctvo. Členské štáty vo svojich strategických plánoch SPP uviedli, že na riešenie niektorých z týchto potrieb využijú iné fondy, najmä Fond na podporu odolnosti a obnovy (27 členských štátov), fondy politiky súdržnosti (22 členských štátov) a iné programy, ako sú Horizont Európa a LIFE, na cielené opatrenia.

Štúdia o prínose strategických plánov SPP k cieľom dlhodobej vízie pre vidiecke oblasti EÚ bude predstavená počas fóra o vidieckej politike na vysokej úrovni s názvom "Formovanie budúcnosti vidieckych oblastí", ktoré sa uskutoční 27. až 29. septembra v Španielsku. Súbežne sa uskutoční aj prezentácia o tom, ako kohézna politika prispieva k vízii vidieka. Fórum organizuje španielske predsedníctvo Rady Európskej únie a Európska komisia spolu s úradom Vidieckeho paktu. Na fóre sa zúčastní 200 účastníkov, predovšetkým tvorcovia politík a verejné orgány na úrovni EÚ a na vnútroštátnej úrovni zo všetkých 27 členských štátov zapojených do riadenia fondov EÚ, ktoré pokrývajú najmä spoločnú poľnohospodársku politiku a politiku súdržnosti EÚ.

Výťah a preklad z originálu

Zdroj:

https://agriculture.ec.europa.eu/news/contribution-cap-strategic-plans-long-term-vision-eus-rural-areas-2023-09-21_en