Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Ekonomika, financie, trh / Odborné články

Ekonomika prevádzky poľnohospodárskej techniky VI.

27-09-2016
doc. Ing. Jozef Ďuďák, CSc. | [email protected]
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Už v predchádzajúcej časti príspevku bolo naznačené, že výška nákladov spojených s prevádzkou techniky, ako aj výška trhovej ceny práce, tzn. ceny za ktorú sú poskytované napr. technické služby, sa odvíja hlavne od dvoch významných parametrov - od obstarávacej ceny stroja a úrovne jeho ročného využitia. Skúsme sa na tieto parametre bližšie pozrieť na príklade traktorov a obilných kombajnov.

Aktuálna ponuka v oboch kategóriách strojov na našom trhu je skutočne veľmi bohatá. Prostredníctvom rôznych obchodných spoločností sa k nám vozia výrobky, ktorých konštrukcia sa neustále zlepšuje, a to nielen po technickej, ale aj ergonomickej a estetickej stránke. Nakoľko existujú dosť veľké rozdiely v úrovni výbavy jednotlivých kategórií ponúkaných traktorov a obilných kombajnov, čo sa v konečnom dôsledku prejavuje aj na výške obstarávacej ceny, treba dôkladne zvážiť podľa akých kritérií sa bude zvažovať prípadný výber a nákup techniky.

Ekonomická podstata trhovej ceny výrobku

Teória učí, že cena je peňažným vyjadrením hodnoty tovaru alebo služieb, ktoré predávame. Cena je často definovaná aj ako peňažná suma dohodnutá pri nákupe a predaji tovaru alebo vytvorená na ocenenie tovaru na iné účely. Ceny v trhovej ekonomike sú najdôležitejším činiteľom fungovania trhu. Každý tovar a každá služba musí mať svoju cenu. Cena plní informačnú funkciu (je zdrojom informácií pre podnik a pre kupujúceho). Reguluje výmenu tovarov a služieb (je prostriedkom výmeny, ovplyvňuje štruktúru a rozsah dopytu a ponuky. Komerčne chápaná cena má byť dostatočne vysoká a to tak, aby pokryla všetky náklady a priniesla určitý zisk.

Cenová politika je najdôležitejším nástrojom marketingovej politiky podniku. V rámci cenovej politiky sa cena využíva ako ekonomický nástroj riadenia.

Cenovú politiku u nás v súčasnosti upravuje Zákon o cenách č. 18/1996 Z.z. v z.n.p. V ňom sú stanovené podmienky pre liberalizáciu cien - pre voľnú tvorbu cien. Cena podľa tohto zákona sa má rovnať ekonomicky oprávneným nákladom a primeranému zisku. Ekonomicky oprávnené náklady sú náklady na obstarania priameho materiálu, mzdové a ostatné osobné náklady, technologicky nevyhnutné priame a nepriame náklady na obeh tovaru. Primeraný zisk je obvyklý podiel zisku na ekonomicky oprávnený nákladoch.

Stanoviť objektívnu cenu bez fungujúceho trhu je takmer nemožné, preto fungujúce trhy sú základným článkom fungovania tovarovej ekonomiky, ktorá je aj preto nazývaná trhová. Fungujúce trhy slúžia nielen pohotovo a veľmi reprezentatívne výmenou informácií o tom, čo a v akej kvalite ponúka a za akú cenu, ale aj o tom, čo kto požaduje, akú kvalitu žiada a koľko je ochotný zaplatiť. Cena je potom vlastne hodnotová veličina, ktorá slúži ako prostriedok ”dorozumievania sa tých” ktorí vyrábajú, predávajú a kupujú.

Pri výbere techniky je treba v prvom rade zvážiť, či cena ponúkaného výrobku zodpovedá jeho úžitkovej hodnote. V dostupných literárnych zdrojoch sú popísané niektoré „návody“ ako vybrať charakteristický parameter stroja, ktorý bude vystihovať jeho úžitkovú hodnotu, ako aj výpočtové metódy na jej stanovenie.

Merné obstarávacie ceny traktorov

V niektorých prácach sa napr. píše, že pri porovnávaní cien poľnohospodárskych strojov je možné využiť tzv. mernú obstarávaciu cenu stroja, ktorá spravidla býva odvodená z podielu obstarávacej ceny a niektorého vybraného konštrukčného parametra stroja (výkon motora, pracovný záber, priechodnosť,…). Takto stanovená merná cena stroja obyčajne nie je konštantnou hodnotou. Obvykle je najvyššia v oblasti menších konštrukčných parametrov strojov a smerom k oblasti vyšších parametrov sa znižuje. V niektorých publikovaných prácach sa ďalej uvádza, že spravidla nižšie merné ceny strojov mávajú výrobky výrobcov s horším image, stroje jednoduchšej konštrukcie, poskytujúce menší komfort obsluhe apod.

Na ilustráciu vyššie uvedených tvrdení je v tabuľke 1 uvedený príklad orientačných obstarávacích cien traktorov, ktorý názorne dokumentuje zmenu mernej obstarávacej ceny v závislosti od výbavy traktora. Ide o údaje spracované na základe cenníka strojov, ktorý prevádzkuje nemecká spoločnosť KTBL (Kuratorium für Technik und Bauwesen in der Landwirtschaft), čo je nemecká obdoba našej SPPK (Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora). Vo všetkých prípadoch sú v tabuľke hodnotené štandardné traktory s pohonom všetkých kolies (4K4), ceny sú spracované v závislosti na vybavení traktora prevodovkou pre maximálnu rýchlosť 40 km.h-1.

Tabuľka 1: Merné obstarávacie ceny traktorov v závislosti od ich výbavy (podľa KTBL MaKost)

Tabuľka 1

Určitou nevýhodou takéhoto príkladu porovnávania je to, že nie sú rozlíšené jednotlivé značky, prípadne aj typy porovnávaných traktorov, ale k tomu by boli potrebné podkladové údaje od jednotlivých predajcov, no ako je už známe, takéto údaje predajcovia strojov neradi poskytujú. Občas sa však nájdu aj výnimky. Jednou z nich je spoločnosť ZETOR, ktorá pomerne pravidelne zverejňuje užitočné informácie o svojich výrobkoch. Aj niektorí českí predajcovia tejto značky traktorov na svojich internetových stránkach uvádzajú veľa zaujímavých informácií, vrátane aspoň orientačných obstarávacích cien (tabuľka 2).

Tabuľka 2: Cenník traktorov Zetor platný k 1. 4. 2016 (Zdroj údajov: internet)

Tabuľka 2

Výrobca traktorov ZETOR v rámci svojich reklamných kampaní často využíva slogan, v ktorom hovorí o „výhodnom pomere úžitkovej hodnoty a ceny“ svojich výrobkov a pri porovnaní merných obstarávacích cien uvedených v tabuľkách 1 a 2 by sa mohlo zdať, že to skutočne platí. Malý háčik je však v tom, že aj v prípade traktorov ZETOR spravidla ide o tzv. základnú cenu, ktorej zodpovedá minimálna výbava traktora. V prípade doplnenia traktora niektorými prvkami „príplatkovej“ výbavy sa jeho skutočná cena môže čiastočne navýšiť, v každom prípade sú však ceny traktorov ZETOR pre zákazníkov veľmi zaujímavé. Nakoniec to potvrdzuje aj záujem trhu o túto značku, keď podľa nedávno publikovaných údajov o štatistike predaja traktorov na Slovensku za rok 2015 značka ZETOR obsadila druhé miesto v počte predaných a novo prihlásených traktorov.

Správna voľba traktora je kľúčové rozhodnutie

Traktor je a zostáva pre poľnohospodárstvo jedným z hlavných mobilných energetických prostriedkov. To dokazuje tá skutočnosť, že v súčasnosti je na celom svete v poľnohospodárstve okolo 15 miliónov traktorov, z toho v našej republike približne 20 000 ks v rôznych výkonových kategóriách. Vzhľadom k ich pomerne veľkému opotrebeniu sa u nás predpokladá rozšírenie nákupu nových typov traktorov v cenových reláciách 30 až 300 tisíc € za kus vo výkonových kategóriách 40 – 300 kW. Preto je potrebné poznať najmä význam jednotlivých hlavných prevádzkových parametrov traktora a hlavne výkon jeho motora pre správny výber takmer zo 800 ponúkaných typov traktorov od výrobcov na trhu z hľadiska ich optimálneho využitia pre rôzne prevádzkové podmienky v rámci jednotlivých poľnohospodárskych podnikov.

Dnešné moderné traktory sú na vysokom stupni technickej úrovne, porovnateľné s inými dopravnými i energetickými prostriedkami. Je logické, že táto vysoká technická úroveň je sprevádzaná aj veľmi vysokými obstarávacími cenami takýchto traktorov. Ich návratnosť v praxi je možné realizovať predovšetkým dosahovaním vysokej výkonnosti pri práci s náradím v súprave a optimalizáciou prevádzkových režimov pri súčasných a taktiež relatívne vysokých cenách paliva, ktorého úspora sa u týchto traktorov môže veľmi významne prejaviť.

Pri voľbe nového traktora je potrebné zvažovať najskôr jednotlivé vnútorné a vonkajšie faktory prevádzky vlastného hospodárstva. Rozsah voľby výkonovej kategórie najviac ovplyvní výmera poľnohospodárskej alebo ornej pôdy podniku. Okrem výberu vhodného traktora tento faktor ovplyvní aj výber vhodného náradia pre agregáciu so zvoleným traktorom. Je však nutné uvažovať s tým, že pre ťahový výkon traktora sa využije maximálne 60% nominálneho výkonu motora a pre kombinovaný prenos výkonu s využitím vývodového hriadeľa okolo 70% až 80%. Tieto hodnoty určujú využitie traktora pri práci v súprave a výkonnosť súpravy (ha.h-1). Dosahovaná výkonnosť je dôležitým predpokladom dodržania agrotechnických termínov vykonávaných operácií v rámci jednotlivých technológií.

Výkonnosť traktorovej súpravy ovplyvňuje tiež veľkosť pozemkov a ich prístupnosť mechanizačnými prostriedkami vrátane svahovej dostupnosti, ktorá u bežných traktorov a poľnohospodárskych strojov je do 10° až 12° (17% až 21%).

Dôležitým predpokladom pre správny výber výkonovej kategórie traktora je aj zváženie skutočnosti, či poľnohospodárska technika vrátane traktora bude slúžiť len pre potreby vlastného hospodárstva, alebo aj pre práce ponúkané v rámci služieb pre iné podnikateľské subjekty. Nakoniec sú aj niektorí podnikatelia, ktorí vlastnia poľnohospodársku techniku ​​bez vlastnej pôdy.

Merné obstarávacie ceny obilných kombajnov

V minulom roku bola veľmi aktuálnou a dlho diskutovanou témou podpora nákupu obilných kombajnov. V súvislosti s reakciami na túto aktivitu boli spracované prehľady o merných obstarávacích cenách obilných kombajnov, ako aj obstarávacích cenách niektorých prvkov ich výbavy. Ako zdroj údajov potrebných k vykonaniu požadovanej analýzy opäť poslúžili podklady z cenníkov využívaných spoločnosťou KTBL. Výsledky výpočtov merných obstarávacích cien sú spracované v priložených tabuľkách 3 až 6.

Tabuľka 3: Orientačné ceny obilných kombajnov (spracované na základe údajov z KTBL)

Tabuľka 3

Tabuľka 4: Orientačné ceny adaptérov na zber kukurice (spracované na základe údajov z KTBL)

Tabuľka 4

Tabuľka 5: Orientačné ceny žacích stolov (spracované na základe údajov z KTBL)

Tabuľka 5

Tabuľka 6: Orientačné ceny prvkov výbavy žacích stolov (spracované na základe údajov z KTBL)

Tabuľka 6

Takto spracované údaje boli opublikované v jednom odbornom periodiku a mali aspoň čiastočne napomôcť pri rozhodovaní sa o výbere toho „správneho“ stroja. Ako však už bolo uvedené, pri ich spracovaní boli použité podkladové údaje z nemeckých cenníkov a zároveň bolo konštatované, že na našom trhu sa môžu ceny hodnotených strojov čiastočne odlišovať (a nakoniec sa aj odlišovali, a to dosť značne, o čom sa mohli presvedčiť niektorí záujemcovia o kúpu obilných kombajnov v minulom roku).

Ako je aj z údajov prezentovaných v jednotlivých tabuľkách zrejmé, medzi cenami jednotlivých konštrukčných riešení obilných kombajnov, ako aj cenami vybraných prvkov ich výbavy, sú určité rozdiely, na ktoré treba prihliadať pri výbere toho „správneho“ stroja.

Obstarávacia cena stroja a prevádzkové náklady

Zistenie merných obstarávacích cien strojov a ich vzájomné porovnanie môže byť prvým krokom pri rozhodovaní sa v súvislosti s výberom vhodného stroja. Aj z vyššie uvedeného textu je zrejmé, že jednotlivé kategórie strojov sa cenovo môžu významne odlišovať tak v závislosti od konštrukčného prevedenia, ako aj prvkov tzv. príplatkovej výbavy. Tu však už s mernými obstarávacími cenami stanovenými spravidla na základe jednoduchého porovnávacieho kritéria nevystačíme, preto je vhodnejšie použiť niektorú z náročnejších výpočtových metód, ktorá umožní porovnať stroje s ohľadom na ich efektívnosť v prevádzke.

K niektorým z používaných výpočtových metód sa dostaneme v ďalšom pokračovaní príspevku.