Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Ekonomika, financie, trh / Odborné články

Ekonomika prevádzky poľnohospodárskej techniky V.

22-09-2016
doc. Ing. Jozef Ďuďák, CSc. | [email protected]
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

V predchádzajúcich častiach príspevku k problematike hodnotenia efektívnosti prevádzky strojov bol postupne rozoberaný kalkulačný vzorec, ktorý na základe zvoleného metodického prístupu umožňuje výpočet tzv. priamych nákladov, s ktorými musíme uvažovať pri používaní poľnohospodárskeho stroja, resp. strojovej súpravy.

Kalkulácia nákladov na prevádzku techniky môže byť na podnikovej úrovni vykonávaná z viacerých dôvodov. Tým prvým by malo byť predovšetkým poznanie skutočných prevádzkových nákladov používaných strojov, nakoľko tieto v konečnom dôsledku ovplyvňujú aj celkovú výšku nákladov vyrábaných výrobkov. Pre účel takejto kalkulácie spravidla postačujú podklady získané z bežnej účtovnej evidencie, ktorá sa na podnikovej úrovni spracováva a je len potrebné ju doplniť o niektoré informácie z oblasti nasadenia strojov. Príklad takejto kalkulácie bol uvedený v 1. časti príspevku.

Účelom kalkulácie nákladov ale môže byť aj poskytnutie presvedčivých údajov využívaných pri rozhodovaní sa alebo o výhodnosti vlastníctva a osobného prevádzkovania strojov, alebo využívania strojov vo forme služieb. Ekonomické zmeny, ku ktorým došlo v poľnohospodárstve na začiatku procesu jeho transformácie v deväťdesiatych rokoch minulého storočia, totiž mali značný vplyv aj na zmenu prístupu k podnikaniu s poľnohospodárskou technikou. Aj v našich podmienkach sme boli svedkami toho, že sa výrazne utlmil proces reprodukcie strojov, ktorých obnova sa od určitého času veľmi spomalila. Dôvodom tohto stavu okrem iných príčin bola (a žiaľ v niektorých prípadoch ešte stále aj je) nie príliš dobrá finančná situácia viacerých podnikov, no v neposlednom rade k tomu prispel aj výrazný nárast cien strojov, ktoré boli vyrábané niektorými domácimi výrobcami, alebo sa k nám začali dovážať zo zahraničia.

Nárast cien strojov je na jednej strane spojený so zvyšovaním ich úžitkovej hodnoty (napr. stroje sú výkonnejšie, často majú nižšiu energetickú a pracovnú náročnosť, dosahujú vyššiu presnosť práce, a pod.), no na druhej strane sa menia aj podmienky ich efektívneho prevádzkovania. Vyžaduje sa, aby boli stroje prevádzkované nielen na podnikovej, ale v niektorých prípadoch aj nadpodnikovej úrovni (napr. formou poskytovania služieb), aby sa ich lepšie prevádzkové parametre aj skutočne využili pri udržaní prevádzkových nákladov na primeranej úrovni. Práve v prípadoch rozhodovania sa o forme vlastníctva, alebo využívania techniky formou služieb je vhodné sa oprieť o kalkulácie nákladov. Ak sú tieto k dispozícii, umožňuje ich použitie napr.:

  • určiť, ktorý druh stroja alebo náradia z viacerých ponúkaných typov bude pre podnikateľa najvhodnejší,
  • rozhodnúť, či je výhodnejšie mať vlastný alebo prenajatý stroj,
  • rozhodnúť, či kúpiť nový stroj, alebo prevádzkovať už používaný aj v ďalšom období,
  • určiť sadzby, pri ktorých je výhodné poskytovať služby vlastným strojom niekomu inému.

Pri všetkých týchto úvahách musia byť vhodným spôsobom analyzované relatívne marketingové premenné, medzi ktoré viacerí autori zaraďujú predovšetkým technickú úroveň a technologická vhodnosť stroja do určitých podmienok prevádzky, jeho výkonnosť, vstupnú (obstarávaciu) cenu a spôsob financovanie nákupu nového stroja, dobu používania stroja a predpokladanú zmenu prevádzkových parametrov v závislosti na čase používania, náklady na prevádzku, výnosy a zisk z prevádzky stroja a aktuálnu cenu mechanizovanej práce na trhu.

Pri poznaní uvedených marketingových premenných môžeme vykonávať hlavné ekonomické úvahy tykajúce sa podnikateľských stratégií so strojovou technikou, a to buď z pohľadu podnikateľa so strojovou technikou (napr. podnikov služieb mechanizovaných prác), alebo z pohľadu poľnohospodára pri rešpektovaní časovej obmedzenosti vykonávaných pracovných operácií (optimalizácia sezónneho a ročného využitia s ohľadom na faktor včasnosti).

Pri rozhodovaní sa či bude pre poľnohospodára vhodnejšie si stroj zaobstarať formou jeho kúpy, alebo na sezónne práce  využiť ponuku niektorého z podnikov služieb, budú rozhodujúcim kritériom náklady na jednotku vykonávanej operácie v podmienkach prevádzky podnikateľského subjektu. Po vykonaní kalkulácie prevádzkových nákladov si poľnohospodár sám rozhodne, či je výhodnejšie zaobstarať si vlastný stroj, alebo využiť ponuky špecializovaných podnikov služieb. Základom pre výpočet rozhodujúcich nákladových položiek sú tzv. vstupné (obstarávacie) ceny strojov, preto im venujme aspoň trochu pozornosti.

Aktuálne ceny strojov

Na základe aktuálnych trendov v oblasti konštrukcie poľnohospodárskej techniky možno predpokladať, že jej ďalší vývoj bude jednoznačne spojený s nástupom zložitejších konštrukčných riešení, ktorých vyššia úžitková hodnota a technická úroveň sa odrazí aj v ich vyššej obstarávacej cene. Pokiaľ ide o aktuálne ceny strojov ponúkaných na našom trhu, už sme sa zmienili o tom, že v minulom roku bol na základe spoločnej aktivity SPPK a Združenia AGRION spracovaný cenník strojov, ktorý mal pôvodne slúžiť ako podkladový materiál tak pri kategorizácii strojov, zariadení, náradia a automobilov v rámci podopatrenia 4.01. PRV 2014-2020, ako aj nastavení určitých dotačných limitov v rámci podporovaných oblastí (špeciálna rastlinná výroba, živočíšna výroba a inovatívne technológie). Prvá časť z tohto cenníka, ktorú predstavujú jednotlivé kategórie strojov klasifikované podľa normy ISO 3339/0, aj bola PPA využitá ako súčasť Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2020, číslo výzvy: 6/PRV/2015, príloha č.3.4 - Oprávnené výdavky na vybrané stroje, technológie, príslušenstvo, náradie.

Druhá časť cenníka, ktorú budeme postupne zverejňovať,  bola použitá ako podklad pri kalkulácii nákladov na prevádzku vybraných kategórií strojov, resp. strojových súprav. Cenník strojov, ako aj následne zostavený cenník poľných mechanizovaných prác, bol spracovaný v jednoduchom počítačovom programe Excel. Pri výpočte nákladov na prácu stroja, resp. strojovej súpravy sa využije niekoľko listov tabuľkového kalkulátora Excel účelovo medzi sebou prepojených.

Cenník poľných mechanizovaných prác

Práca s tabuľkovým kalkulátorom je pomerne jednoduchá. Prvý list s pracovným označením Databáza obsahuje vstupné informácie pre nákladové kalkulácie, ktoré je možné a aj potrebné priebežne aktualizovať (napr. cena nafty, sadzba za garážovanie strojov, zákonné poistenie, plánovaný zisk podniku v prípade poskytovania služieb a pod.). Ich prehľad je uvedený v tabuľke 1.

Tabuľka 1: Údaje použité pri výpočte nákladov na prácu stroja, resp. strojovej súpravy

Tabuľka 1

Druhý list s pracovným označením Cenník strojov je účelovo spracovaný už spomínaný cenník poľnohospodárskych strojov a zariadení používaných v poľnohospodárstve. Na základe priemerných obstarávacích cien strojov zistených na základe podkladov od predajcov poľnohospodárskej techniky a z rôznych ďalších informačných zdrojov (najmä odborné časopisy) boli vyčíslené priemerné „strojové náklady“. Tento termín bol použitý pre označenie priemernej hodnoty nákladov na prácu stroja bez zahrnutia mzdových nákladov. V podstate ide o zložku nákladov na odpisy (amortizáciu), nákladov na opravy a nákladov na tzv. stále ročné platby (zákonné poistenie, úročenie vlastného kapitálu, uskladnenie stroja, prípadne STK a EK). V prípade výpočtu položky nákladov na spotrebované PHM bol zvolený súčiniteľ využitia výkonu motora na úrovni 50 %. Časť informácií z Cenníka strojov týkajúcich sa cien a „strojových“ nákladov na prevádzku traktorov je uvedená v tabuľke 2.

Tabuľka 2: Cenník traktorov a ich „strojové“ prevádzkové náklady

Tabuľka 2

Ako už bolo uvádzané, podľa v súčasnosti platných daňových zákonov je pri časovej metóde odpisov daňový odpis počítaný na prvé štyri roky prevádzky strojov, účtovné odpisy si môže spravidla zvoliť podnik podľa vlastného uváženia. Pre názornosť preto boli do tabuľky vypočítané náklady na prevádzku traktorov pre viaceré roky ich odpisovania.

Ak by sme porovnali takto vypočítané náklady s údajmi dostupnými v niektorých internetových databázových programových produktoch, tak môžeme poukázať na pomerne veľkú zhodu s údajmi spracovanými v databáze MaKost, ktorú prevádzkuje nemecké KTBL. Napr. pre štandardné traktory 4K4 s výkonom motora 67 kW boli už v 2. časti príspevku uvedené v závislosti od výbavy traktora (typu prevodovky) vypočítané ročné a jednotkové prevádzkové náklady. Ich hodnota je iba málo odlišná od nami vypočítaných údajov. Táto čiastočná odchýlka vo výpočte je spôsobená rozdielnou formou výpočtu nákladov na amortizáciu, keď v cenníku KTBL sa uvažuje s tzv. výkonovou metódou odpisovania.

Ďalší list tabuľkového kalkulátora Excel s pracovným označením Normatívy umožňuje na základe už v predchádzajúcej časti príspevku uvádzaných orientačných hodnôt normatívov spotreby PHM a času práce a údajov o „strojových“ nákladoch“ vykalkulovať náklady na pracovnú operáciu podľa zvolených podmienok. Príklad takejto kalkulácie pre vybrané pracovné operácie obrábania pôdy je uvedený v tabuľke 3.

Tabuľka 3: Katalóg pracovných operácií

Tabuľka 3

Pri zostavovaní súpravy pre vykonanie vybranej pracovnej operácie je pri výpočte možné použiť údaje o normatívoch spotreby nafty a času práce (niektoré z nich už boli uvedené v predchádzajúcej časti príspevku), alebo príslušný normatív spotreby času vypočítať na základe parametrov zostavenej súpravy. Uvedený príklad výpočtu nákladov na vykonanie vybraných pracovných operácií je zostavený pre účtovné odpisy techniky na úrovni 8. rokov a v nákladoch nie je započítaná mzdová nákladová položka. Takýto prístup k výpočtu nákladov sme zvolili z toho dôvodu, že mzdové náklady patria k variabilnej nákladovej položke a ich výška môže byť v rôznych podnikoch rozdielna. Navrhnuté riešenie Cenníka poľných mechanizovaných prác samozrejme umožňuje výpočet nákladov na pracovné operácie aj pri voľbe inej stratégie odpisovania a taktiež aj výpočet kompletných nákladov zahrňujúcich aj náklady mzdové vrátane odvodov do fondov a poisťovní (na základe zadania výšky sadzby do úvodného listu s označením Databáza). V prípade poskytovania služieb so strojovou technikou sa môžu vypočítané náklady na prevádzku strojov resp. strojových súprav od tzv. trhových cien práce čiastočne odlišovať. Prečo je tomu tak, skúsime vysvetliť v ďalšej časti príspevku.

Technické služby z aspektu cien

V podnikoch agrárnych služieb a výrobných podnikoch môžeme nájsť rôzne prístupy k stanove­niu cien. Na stratégiu určovania cien majú veľmi často vplyv také činitele, ako sú veľkosť podniku, polo­ha podniku, vybavenosť podniku, právna forma podniku, manažment podniku či iné faktory.

Napr. pri kombajnovom zbere je v niektorých podnikoch odlišná cena poskytovanej služby v závislos­ti od použitého typu a veku obilného kombajnu. Táto závislosť však nie je pravidlom. Vyskytujú sa aj úpravy a prirážky k cene z dôvodov zaburinenosti pozemkov, poľahnutosti porastov, zberu niektorých plodín (napríklad hrachu) a pri zbere v jednom smere. Časté sú aj príplatky za drvenie slamy, pripad­ne príplatok za hektárovú úrodu nad 5 t obilnín alebo nad 3 t pri repke. V niektorých cenníkoch je možné nájsť samostatne stanovenú cenu za zber slnečnice, repky, prípadne iných plodín, hlavne ku­kurice.

V niektorých okolitých krajinách sú technické služby využívané pri rôznych pracovných operáciách a spravidla v širšom rozsahu ako u nás. Jednotlivé podniky služieb majú spravidla vypracované podrobné cenníky prác až na jednotlivé typy strojov a súprav, ktorými sú pracovné operácie vykonávané. V našich podmienkach spravidla nie sú pevné trhové ceny práce a tieto sú často stanovené dohodou, čo môže spôsobovať odchýlky od cien uvádzaných v tabuľkách niektorých spoločností poskytujúcich technické služby. V rámci spolupráce medzi jednotlivými podnikmi poľnohospodárskej prvovýroby často dochádza aj k vzájomnej výpomoci a kompenzácii, prípadne aj k spo­ločnému obstaraniu mechanizačných prostriedkov.

Aspoň pre ilustráciu uvádzame na priloženom obrázku prehľad o vývoji priemerných cien pri vykonávaní niektorých vybraných pracovných operácií formou služieb. Obrázok bol spracovaný na základe podkladových údajov ŠÚSR, z ktorých nie je úplne jasné za akých podmienok bola služba poskytnutá. Tak isto nie je úplne jasné aké nákladové položky boli do ceny služby započítané. Často sú totiž v cenníkoch prezentovaných na stránkach jednotlivých spoločností ponúkajúcich služby uvádzané ceny bez spotrebovaných PHM, prípadne aj mzdových nákladov. Je tomu tak z toho dôvodu, že ide o najviac premenlivé nákladové položky, ktoré je vhodné započítavať do výslednej položky priamych nákladov na základe ich aktuálnej hodnoty.

Graf

Záver

Ako už bolo viackrát uvedené, poznanie skutočnej výšky nákladov na prevádzku techniky je jedným z dôležitých predpokladov pre objektívne rozhodovanie a riadenie. Nielen informácie o cenách strojov, ale napr. aj informácie o ponuke technických služieb a dopyte po nich by sa mali stať súčasťou agrárnych trhových informácií a mali by byť pravidelne zverejňované. To by umožnilo záujemcom o tieto služby počítať s týmito službami, zahrnúť ich do stratégie rozvoja vlastného podniku, napríklad pri plánovaní obnovy strojového parku. Súčasťou takéhoto systému by sa mali stať aj informácie o cenách poskytovaných služieb. Pre tento účel by sa mal zverejňovať cenník mechanizovaných prác, ktorý by zohľadňoval cenové kalkulácie napríklad aj pre jednotlivé druhy prác, konkrétne použité stroje a pod. Skúsime sa k tejto téme ešte vrátiť v ďalšom pokračovaní príspevku.