Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Ekonomika, financie, trh / Odborné články

Stále bližšie ku klientom

05-02-2016
Malvína Gondová | [email protected]
Týždenník Roľnícke noviny
(zdroj: Roľnícke noviny 41/2015, str. 11-13)

Potreba zabezpečenia finančných prostriedkov na prevádzku, investície či obnovu techniky a technológií je v poľnohospodárstve nepretržitá, pričom finančné toky sú často nestabilné. Finančné inštitúcie svoje produkty prispôsobujú svojim klientom a v sektore poľnohospodárstva je to skutočne potrebné.

S otázkami o situácii v požiadavkách na úverovanie a leasing v agrosektore, aj o nových produktoch sme sa obrátili na niekoľko bankových a leasingových spoločností, ktoré ponúkajú produkty špeciálne pre poľnohospodárov.

Na naše otázky v ankete odpovedali:

- za ČSOB Leasing, a.s. Vladimír Vajgel, výkonný riaditeľ pre pobočkovú sieť a podporu obchodu,
- za S Slovensko, s.r.o. Tomáš Revaj, obchodný riaditeľ,
- za UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Jaromír Matošek, šéf agrobiznisu,
- za VÚB banku a.s. Martin Hubinský, segmentový manažér VÚB banky pre agrosektor.

Ako by ste zhodnotili situáciu so záujmom poľnohospodárov o úvery a leasing počas tohto roka?

ČSOB Leasing, a.s.: Situácia je výrazne ovplyvnená očakávaním dotácií z PPA v rámci nového programovacieho obdobia 2014-2020 v Programe rozvoja vidieka. Z tohto dôvodu sa celý trh s poľnohospodárskou technikou správa už dlhšie obdobie neštandardne, keďže očakávané dotácie posúvajú u poľnohospodárov investície v čase. Investície do poľnotechniky sú v posledných rokoch zamerané hlavne na jej nevyhnutnú obmenu.

Podľa informácií z PPA sa začínajú postupne financovať tie druhy strojov a zariadení,  na ktoré sa neočakáva podpora formou nenávratného finančného príspevku.

Predaj finančných produktov preto logicky kopíruje všetky neštandardy predaja samotnej poľnotechniky.

Podiel financovania strojov a zariadení pre poľnohospodárov na celkovom objeme financovania ČSOB Leasingu za prvý 6 mesiacov roku 2015 sa v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2014 nezmenil, je na úrovni približne 18%.

Čo sa týka produktov, o niečo viac využívanejším produktov aj v tomto roku zostáva finančný lízing pred spotrebným úverom, hlavne z dôvodu čakania na vyhlásenie nových výziev z PRV.

S Slovensko, s.r.o.: Dopyt po financovaní v poľnohospodárskom sektore sa často viaže na aktuálne výzvy na projekty z oblasti rozvoja vidieka, na ktoré bol tento rok bohatší ako 2014. Z toho vyplýva aj nárast objemov financovania SSL, ktoré za prvých osem mesiacov narástlo o 25% v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka a očakávame, že po spracovaní septembrových výsledkov bude tento rozdiel ešte vyšší.

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.: Investičné aktivity podnikov v poľnohospodárskom sektore majú koreláciu k ku gradácii Programu rozvoje vidieka. V období výziev sa zvyšuje príprava a investičná aktivita, v období na prechodu jednotlivých programov sa znižuje. Rok 2015 je práve rokom zníženia investičných aktivít. Zaznamenávame to štrukturálne v nákupe strojov, v realizácii nákupu technológií a predovšetkým v prípade väčších komplexných projektov. To ale neznamená, že sa investičné aktivity v tomto roku úplne zastavili. Financujeme niekoľko väčších projektov skleníkového hospodárstva, investície u silných podnikov, kde štruktúra projektov by nepozbierala toľko bodov v rámci PRV, leasing robí stále obchody v svojej škále produktov, predovšetkým v operatívnom leasingu. Myslím si, že poľnohospodári by privítali väčšiu transparentnosť celého systému PRV, jeho väčšiu pravidelnosť, väčšie zameranie na zvyšovanie efektívnosti. UniCredit Bank je s poľnohospodármi v trvalej spolupráci. Sme pri príprave projektov, konzultujeme s klientmi podmienky, pripravujeme sa tak, aby proces realizácie projektov bol bezchybne zabezpečený financovaním. Práve v tomto období naša spoločná práca vrcholí. Boli podané žiadosti na príslušné výzvy – pripravujeme financovanie. Odhadujem, že naše spoločné work flow obsahuje zatiaľ projekty za cca 40 mil. EUR. Samozrejme projekty sú predovšetkým v dokumentárnej príprave a rozhodujúce financovanie príde na začiatku budúceho roku.

VÚB banka a.s.: VÚB banka vďaka svojim dlhodobým vzťahom a férovému prístupu k partnerom z poľnohospodárstva svoju úverovú angažovanosť v sektore za ostatných 5 rokov zdvojnásobila.

V roku 2015 sa záujem o financovanie sektora výrazne zvýšil, čo bolo spôsobené dopytom o spolufinancovanie projektov Programu rozvoja vidieka, ale aj  požiadavkami po prevádzkovom financovaní spôsobenom znižujúcimi sa cenami mlieka, resp.  očakávaným poklesom úrod niektorých rastlinných komodít. V tomto roku sme agropodnikateľom poskytli o 20% úverov viac ako v roku 2014.

Zo strany poľnohospodárov je záujem aj o financovanie inovatívnych projektov s využitím
najnovších technológií

Zo strany poľnohospodárov je záujem aj o financovanie inovatívnych projektov s využitím najnovších technológií
foto: archív RN

Na základe priebežných obchodných výsledkov našej lízingovej spoločnosti VÚB Leasing, a.s., môžeme skonštatovať, že záujem poľnohospodárov o úvery a lízing sa zvýšil z pohľadu objemu približne o 60% v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka, čo dokazuje, že záujem poľnohospodárov o tento druh financovania neustále rastie.

Zaznamenali ste nejaké zmeny v druhoch obstarávaných poľnohospodárskych strojov/technológií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi?

ČSOB Leasing, a.s.: Posunom bola rýchla výzva na obstaranie poľnotechniky, ktorá smerovala do rastlinnej výroby (kombajny) a v rámci živočíšnej výroby na dopravnú techniku (nakladače, kŕmne vozy a pod.). Do konca septembra prebehla realizácia týchto projektov, takže výsledkom sú zvýšené investície najmä do týchto predmetov financovania. Ďalšie posuny očakávame vždy pri špecifikácii novej výzvy zo strany PPA.

Čo sa týka jednotlivých komodít, v tomto roku sme zaznamenali mierny nárast v komodite osobných a úžitkových automobilov v poľnohospodárskom segmente. Na druhej strane pokleslo financovanie traktorov, predovšetkým na základe už spomenutého čakania na vyhlásenie výziev z nového PRV 2014-2020.

S Slovensko, s.r.o.: V súlade s výzvami na rozvojové projekty bolo v prvom polroku vidieť vyšší podiel nehnuteľností súvisiacich so skladovaním a spracovaním ovocia a zeleniny, v druhom polroku výrazne narástlo financovanie kombajnov a nakladačov.

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.: Zaznamenávame celú škálu projektov, kde ide predovšetkým o zvýšenie efektívnosti a plnenie environmentálnych parametrov. Samozrejme, že stále pretrváva skepsa na projekty do živočíšnej výroby. Je rozpracovaných niekoľko projektov na modernizáciu chovov kráv. Je zaujímavé, že ich pripravujú väčší producenti mlieka. Menej je projektov na špeciálnu rastlinnú výrobu. Opätovne ide predovšetkým o veľké projekty. Je niekoľko projektov zameraných na modernizáciu  a rekonštrukciu  komplexného  riešenia závlah.  Riešime niekoľko projektov na využitie geotermálnej energie. Naši klienti majú i zaujímavé projekty na finalizáciu produkcie. Som potešený, že nejde iba o finalizáciu, ale o inovatívne projekty, kde sa používa rozum a overená úroveň vedeckého pokroku. To ma teší najviac.

VÚB banka a.s.: V porovnaní s minulým rokom sme zaznamenali zvýšený dopyt po traktoroch a náradí pre rastlinnú výrobu , ako napríklad obracače, zhrňovače, pluhy, podmietače, sejačky prípadne závlahová technika.

Aký druh leasingu je najobľúbenejší u poľnohospodárov v porovnaní s minulosťou, čo sa zmenilo?

ČSOB Leasing, a.s.: Pri štandardných nákupoch je využívaný finančný lízing, pri financovaní projektov v spolupráci s PPA je možné použiť iba úver. Tento musí spĺňať podmienky dohodnuté v zmluve s PPA a zahŕňa preto niekoľko odlišností, ktoré však nemajú vplyv na režim splácania alebo výšku financovania.

Rozbieha sa poskytovanie operatívneho lízingu so službami na veľké poľnohospodárske stroje, pričom táto forma je využívaná najmä spoločnosťami so zahraničnou majetkovou účasťou. Pre ne je rozhodujúca jasná kalkulácia nákladov, kde riziko prípadných technických problémov stroja znáša dodávateľ poskytujúci servis, prípadne poisťovňa.

S Slovensko, s.r.o.: Z pohľadu leasingu dominuje finančný leasing, ale vzhľadom na to, že pri spolufinancovaní projektov s PPA musí byť vlastníkom predmetu financovania prijímateľ nenávratného finančného príspevku, v obdobiach, keď sú vypísané rozvojové projekty vždy rastie podiel úverov na našom portfóliu. Operatívny leasing stále tvorí menej ako 10% našej celkovej angažovanosti a nepredpokladáme, že jeho podiel bude v najbližšom období výrazne rásť.

VÚB banka a.s.: V tomto roku, na základe doterajších  výsledkov našej lízingovej spoločnosti, prejavujú poľnohospodári najväčší záujem o financovanie formou finančného lízingu (57 %), nasleduje úver (32 %) a operatívny lízing (11 %), pričom v roku 2014 bol záujem o finančný lízing (51 %), úver (25 %), operatívny lízing (24 %).

Ako sa z Vášho pohľadu vyvíja záujem o nákup pôdy zo strany poľnohospodárov? Zmenil sa nejako záujem o úvery na nákup pôdy?

S Slovensko, s.r.o.: Poľnohospodárska pôda nepatrí medzi hlavné predmety financovania zo strany S Slovensko Leasing, ale vzhľadom na našu širokú klientsku základňu máme predstavu o tom ako sa vyvíja ich záujem o nákup poľnohospodárskej pôdy. Z nášho pohľadu nie je záujem kúpu pôdy rovnomerný na celom Slovensku. Vidíme regióny, kde je tlak na odkúpenie pôdy vysoký a tam pociťujeme vyšší záujem o financovanie jej nákupu, ale aj regióny, v ktorých je záujem minimálny. 

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.: Poľnohospodárska pôda v SR je fenomén, ktorý vyvoláva stálu pozornosť  u poľnohospodárov, politikov, majiteľov. Štruktúra vlastníctva pôdy  v SR je vo svete výnimočná. V rozhodujúcej miere sa vlastnia vlastnícke podiely na pozemkoch a nie priamo pozemky. I trh s poľnohospodárskou pôdou je trhom s vlastníckymi podielmi. Za druhé – pomerne veľký podiel pôdy je vo správe štátu. Po tretie  SR sa stala významným priestorom pre investície do poľnohospodárstva vrátane nákupov vlastníckych podielov a nájomných vzťahov.  Významne sa angažovali Dáni, Holanďania, menej Rakúšania. Ale rozhodujúce nákupy a koncentráciu získali skupiny slovenských investorov. Okrem toho prebiehali „kobercové“ nákupy rôznych právnych kancelárií, kde nie je vidno budúceho vlastníka, pretože tieto nákupy sa realizujú za účelom ďalšieho predaja. Novelou pozemkového zákona sa tieto aktivity zmiernili, ale pokračujú. Táto situácia samozrejme ohrozuje farmárov, ktorí chcú vo svojom chotári hospodáriť a vedia o týchto aktivitách. Naša banka poskytuje svojím klientom už niekoľko rokov produkt financovania nákupu poľnohospodárskej pôdy. Ten je postavený na niekoľko princípoch. Financujeme i podielové vlastníctvo na konkrétnych parcelách. Financujeme na obdobie do 10 rokov. Umožňujeme obdobie čerpania limitu bez splácania a potom splátkové obdobie. Máme niekoľko desiatok takýchto limitov. Ako som už informoval, po novele pozemkového zákona  sa aktivita investorov zmiernila a zmiernila sa i potreba obranných opatrení farmárov – nakupovať predmetnú pôdu, ktorá bola v záujme externých investorov.

VÚB banka a.s.: Naša banka patrí k partnerom poľnohospodárov, ktorí  v uplynulých rokoch najviac podporovali zámery nákupov poľnohospodárskej pôdy ako základného výrobného prostriedku. V roku 2015 sa však záujem o tento typ investičných úverov znížil a pozornosť našich klientov sa upriamila výrazne viac na financovanie modernizačných projektov aj s podporou z Programu rozvoja vidieka.

Máte v ponuke špeciálne produkty pre mladých a malých farmárov? Zaznamenali ste už záujem o takéto produkty? Sú pre ich získanie špeciálne podmienky?

ČSOB Leasing, a.s.: Špeciálne produkty pre mladých a malých farmárov sa v našej ponuke nenachádzajú, vieme im však ponúknuť financovanie zohľadňujú špecifiká agrosektoru. Zákazníci majú možnosť vybrať si z neštandardných foriem splácania, napríklad sezónne splácanie, nerovnomerne rozložené splátky alebo odložené splátky na začiatku alebo na konci obdobia trvania zmluvy.

S Slovensko, s.r.o.: V S Slovensko Leasing každý prípad hodnotíme individuálne a na mladých farmárov sa pozeráme ako iných farmárov v podobnom stave vývoja ich podnikania. Aj keď takýto typ financovania predstavuje naozaj len malú časť našej celkovej angažovanosti, nevyhýbame sa mu a radi pomôžeme rozbehnúť podnikanie aj začínajúcim farmárom.

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.: Banka má takmer 1700 klientov t.zv. retail a malých farmárov. Myslím si že najviac zo všetkých bánk. To sú klienti do 2 mil. EUR ročného obratu. Tých obsluhujeme podobným spôsobom ako  väčších poľnohospodárskych klientov - vzťahovo. V zásade má banka pre nich dva zjednodušené postupy. Pre financovanie priamych platieb a pre financovanie prevádzky. Tieto postupy sú zjednodušené z hľadiska času poskytnutia i z hľadiska procesu prípravy a rozhodnutia o poskytnutí úveru.

VÚB banka a.s.: Mladý farmár sa môže vo VÚB uchádzať o spolufinancovanie svojho podnikateľského zámeru a to nielen formou preklenovacieho úveru na nenávratný finančný príspevok, ale môže aj požiadať o strednodobý investičný úver na dofinancovanie svojho projektu, prípadne nákupu poľnohospodárskej pôdy. VÚB je pripravená farmárovi predfinancovať svoj nárok na priame platby a to nielen na rok 2015 ale aj na rok 2016, čo je momentálne najvýhodnejšia forma získania prevádzkového kapitálu z bankových zdrojov. Taktiež ponúkame mladým farmárom naše odborné poradenstvo v oblasti realizácií a financovania svojho podnikania.

Predstavili ste v tomto roku nejaké novinky, resp. pripravujete nové produkty úverov a leasingu pre poľnohospodárov na budúci rok?

ČSOB Leasing, a.s.: Už v tomto roku sme na základe podpísanej Zmluvy o spolupráci medzi ČSOB Leasingom a PPA  pripravili špeciálny produkt AGROúver2. Ide o spotrebný úver, ktorý zákazníci môžu využiť na spolufinancovanie strojov, zariadení, nákladných vozidiel a iných predmetov v súlade s Programom rozvoja vidieka 2014 – 2020. Výhodou produktu je možnosť realizovať jednorazovú splátku bez poplatku až do výšky 50% z nesplatenej istiny z prostriedkov vyplateného nenávratného finančného príspevku.  Prínosom pre zákazníka je aj jednoduchší a kratší schvaľovací proces, či menšia administratívna záťaž v procese prípravy žiadosti ako napr. pri bankovom úvere. Nižšiu náročnosť oceňujú hlavne menší podnikatelia, keďže nie je potrebné vypracovanie komplikovaných projektov.

S Slovensko, s.r.o.: Vďaka tomu, že S Slovensko Leasing sa venuje výlučne financovaniu v sektore poľnohospodárstva, naše skúsenosti v tejto oblasti nám umožňujú neustále prinášať riešenia, ktoré pomáhajú našim klientom - farmárom - riešiť ich každodenné, ale aj strategické problémy. Niekedy ide o produkty, ktoré môžeme ponúknuť širšiemu spektru klientov - ako napríklad financovanie nákupu náhradných dielov a servisných prác, či financovanie stád hovädzieho dobytka, často však ide o úplne individuálne riešenia stavané na potreby konkrétneho klienta.

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.: V priebehu roku 2015 sme  pristúpili k zjednodušeniu a posilneniu postupov pri poskytovaní prevádzkových úverov na priame platby. Pre Vašu informáciu poskytujeme viac ako 70 mil. EUR takýchto úverov. Jednoducho povedané prešli sme na  financovanie a obnovovanie týchto úverov iba na základe žiadosti klienta s tým, že pokiaľ sa nemenia podmienky, potom nie je žiadne papierovanie, žiadne dodatky k zmluvám.  Súčasne sme zaviedli navýšenie objemu takýchto úverov až na 150% nárokov  klienta na všetky druhy priamych platieb. To je ale individuálny vzťah a proces. Podobne sú postavené i kontokorentné úvery. Snažíme sa zjednodušiť procesy poskytovania úverov. Po pravde povedané – rok 2015 priniesol veľké zmeny v štandardoch priamych platieb v ich nárokovateľnosti, v štruktúre. To vyžaduje od bánk i ich klientov väčšie pochopenie, širšie overenie. Ale banka spoločne s klientmi toto obdobie prechádza. Na budúci rok, kedy už bude systém zabehnutý, odpadnú niektoré transformačné požiadavky.

VÚB banka a.s.: VÚB už tradične ponúka svoje úverové produkty špeciálne upravené podľa potrieb aktuálnej poľnohospodárskej sezóny, pričom pre 2. polrok 2015 sme svojim klientom ponúkli možnosť predfinancovať priame platby vo výške 100% nároku v r. 2015 a zároveň predfinancovať aj priame platby roku 2016, čím sme do dnešného dňa navýšili svoju úverovú angažovanosť v prevádzkovom financovaní o viac ako 20%.

VÚB Leasing ponúka poľnohospodárom nielen štandardnú formu financovania prostredníctvom finančného lízingu, úveru a operatívneho lízingu, ale s prihliadnutím na špeciálne požiadavky tejto skupiny klientov má v ponuke aj flexibilné financovanie poľnohospodárskej samonosnej a ťahanej kolesovej techniky prostredníctvom produktov AGRO-finančný lízing a AGRO-úver. Klienti od nás môžu získať zvýhodnený úrok, možnosť sezónneho splácania, zrýchlený proces schvaľovania oproti štandardnému postupu a menej požadovaných dokumentov. Ďalšou výhodou AGRO produktov je, že klient môže po splnení základných podmienok zároveň využiť podporu v rámci finančných zdrojov od Európskej investičnej banky a vďaka tomu dosiahnuť výhodnejšie úrokové sadzby.

Záujem o financovanie projektov zameraných na špeciálnu rastlinnú výrobu je zatiaľ menší

Záujem o financovanie projektov zameraných na špeciálnu rastlinnú výrobu je zatiaľ menší
foto: archív RN