Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Ekonomika, financie, trh / Odborné články

Komisia predkladá správu o uplatňovaní pravidiel EÚ proti nekalým obchodným praktikám v potravinovom dodávateľskom reťazci

25-04-2024
(zdroj: www.agriculture.ec.europa.eu)

Komisia zverejnila správu o vykonávaní smernice o nekalých obchodných praktikách (UTP) v potravinovom dodávateľskom reťazci. Bol to jeden zo záväzkov Komisie, ktoré predložila 15. marca s cieľom posilniť postavenie poľnohospodárov v potravinovom dodávateľskom reťazci. Takzvaná smernica o UTP, prijatá v roku 2019, zakazuje 16 praktík, ktoré môžu mať škodlivé účinky na najslabších účastníkov reťazca, najmä poľnohospodárov a menších dodávateľov. Zlepšenie postavenia poľnohospodárov v potravinovom dodávateľskom reťazci, podpora ich príjmov a zabezpečenie spravodlivého odmeňovania sú dôležitými cieľmi Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP).

Potravinový reťazec sa vyznačuje rôznymi stupňami koncentrácie. Ak viac ako 95 % aktérov v potravinárskom priemysle a maloobchode tvoria mikropodniky alebo malé podniky, na trhu prevláda malý počet veľkých spoločností, ktoré pôsobia ako nákupcovia. Naopak, poľnohospodársky sektor s 9,1 milióna poľnohospodárskych podnikov zostáva veľmi rozdrobený (priemerná veľkosť poľnohospodárskeho podniku v EÚ je 17,4 hektára).

Európska únia už prijala niekoľko opatrení zameraných na riešenie tejto situácie a zabezpečenie pevného a spravodlivého agropotravinárskeho dodávateľského reťazca, ktorý umožní poľnohospodárom a iným malým dodávateľom využívať výhody trhových príležitostí. Smernica o nekalých obchodných praktikách nadobudla účinnosť 1. mája 2019 a od členských štátov sa vyžadovalo, aby ju transponovali do vnútroštátnych právnych predpisov do 1. mája 2021. Do decembra 2022 všetky členské štáty oznámili Komisii jej úplnú transpozíciu. Vo všeobecnosti sa presadzovanie smernice dostáva do popredia a prispeje k stále väčšej miere ochrany poľnohospodárov a slabších dodávateľov.

Hlavné zistenia

Veľká väčšina členských štátov prijala vyššiu úroveň ochrany, čím využila možnosť prijať alebo zachovať vnútroštátne pravidlá, ktoré idú nad rámec postupov zakázaných smernicou. Vo všetkých krajinách EÚ boli určené orgány presadzovania práva. V roku 2023 bolo začatých približne 1 500 vyšetrovaní, z ktorých približne 17 % viedlo k zisteniu porušenia, ktoré bolo sankcionované pokutou.

Najčastejšie zistenými nekalými obchodnými praktikami boli oneskorené platby za poľnohospodárske a potravinárske výrobky podliehajúce skaze alebo nepodliehajúce skaze (50 % a 13 %), platby nesúvisiace s konkrétnou transakciou (7 %), platby požadované od dodávateľa za marketingové akcie (7 %), ako aj za skladovanie, vystavovanie a zaraďovanie do ponuky (7 %). Približne 41 % zistených nekalých praktík bolo identifikovaných na úrovni maloobchodu (47 % v roku 2022), 36 % na úrovni potravinárskeho priemyslu (27 % v roku 2022) a 22 % na úrovni veľkoobchodu (25 % v roku 2022).

Správa tiež poukazuje na oblasti, ktoré je potrebné zlepšiť. Najnovší prieskum o nekalých obchodných praktikách v potravinovom dodávateľskom reťazci ukázal, že informovanosť o existencii pravidiel EÚ v tejto dôležitej oblasti je stále príliš nízka (38 % respondentov).  Veľká časť respondentov (57 %) tiež nevedela o vnútroštátnych orgánoch presadzovania práva.

Na otázku, prečo neoznámili nekalú obchodnú praktiku, s ktorou sa stretli, respondenti uviedli najmä strach z nejakej formy odvety zo strany kupujúceho (30%), ďalej to považovali za bežnú prax v odvetví (23 %) alebo si mysleli, že orgán presadzovania práva by si s tým neporadil (17 %). Riadne cezhraničné presadzovanie práva sa v tomto ohľade tiež stále stretáva s príliš mnohými prekážkami.

Európska komisia uľahčila vytvorenie siete na presadzovanie pravidiel UTP s cieľom sprevádzať implementáciu pravidiel a vymieňať si osvedčené postupy. Sieť pozostáva zo zástupcov vnútroštátnych orgánov presadzovania práva a pomáha zabezpečiť spoločný prístup k uplatňovaniu pravidiel a môže vydávať odporúčania.

Záväzky Komisie

V rámci svojich návrhov na posilnenie postavenia poľnohospodárov v potravinovom dodávateľskom reťazci Komisia tento rok navrhne nové pravidlá cezhraničného presadzovania práva proti nekalým obchodným praktikám.

Komisia prijíma ďalšie opatrenia na ďalšiu nápravu nerovnováhy v hodnotovom reťazci. V prvom rade Komisia zriaďuje Stredisko pre sledovanie poľnohospodársko-potravinového reťazca EÚ (AFCO) s cieľom zvýšiť transparentnosť cien, štruktúry nákladov a rozdelenia marží a pridanej hodnoty v dodávateľskom reťazci. Po druhé, Komisia navrhne cielené zmeny nariadenia, ktorým sa ustanovuje spoločná organizácia trhu s poľnohospodárskymi výrobkami (SOT). Bude zahŕňať nové pravidlá týkajúce sa zmlúv uzatváraných medzi poľnohospodármi a kupujúcimi a posilnenie organizácií výrobcov s cieľom umožniť poľnohospodárom efektívnejšiu spoluprácu a kolektívne konanie.

Správa sa použije aj na podrobnejšie hodnotenie vykonávania smernice o UTP, ktoré Komisia predloží v roku 2025 a ktoré by v prípade potreby mohli sprevádzať legislatívne návrhy.

Nekalé obchodné praktiky zakázané na úrovni EÚ

Čierne nekalé obchodné praktiky (zakázané bez ohľadu na okolnosti):

- platby po 30 dňoch za poľnohospodárske a potravinárske výrobky podliehajúce skaze,

- platby po 60 dňoch v prípade poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov, ktoré nepodliehajú skaze,

- zrušenie dodávok rýchlo sa kaziacich poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov v krátkom čase,

- jednostranné zmeny zmluvy zo strany kupujúceho,

- platba za nesúvisiace služby,

- riziko straty a znehodnotenia prenesené na kupujúceho,

- odmietnutie písomného potvrdenia dohôd o dodávkach zo strany kupujúceho napriek žiadosti dodávateľa,

- zneužitie obchodného tajomstva kupujúcim,

- obchodné odvetné opatrenia zo strany kupujúceho,

- prenesenie nákladov na preskúmanie sťažností zákazníkov na dodávateľa.

 

Sivé nekalé obchodné praktiky (zakázané len vtedy, ak neboli vopred jasne a jednoznačne dohodnuté medzi stranami):

- kupujúci vracia nepredané výrobky dodávateľovi,

- platba dodávateľa za skladovanie, vystavenie a uvedenie na trh,

- platba dodávateľa za propagáciu,

- platba dodávateľa za reklamu,

- platba dodávateľa za marketing,

- platba dodávateľa za zamestnancov kupujúceho, vybavenie priestorov.

 

Preklad z originálu

Zdroj:

https://agriculture.ec.europa.eu/news/commission-delivers-report-implementation-eu-rules-against-unfair-trading-practices-food-supply-2024-04-23_en?prefLang=sk