Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Ekonomika, financie, trh / Odborné články

Komisia začína zriaďovať Stredisko pre sledovanie agropotravinárskeho reťazca

18-04-2024
(zdroj: www.agriculture.ec.europa.eu)

Európska komisia zverejnila výzvu na predkladanie žiadostí o zriadenie Strediska pre sledovanie agropotravinového reťazca EÚ (AFCO). Vytvorenie tohto strediska, ktoré sa bude zaoberať výrobnými nákladmi, maržami a obchodnými postupmi, bolo oznámené v polovici marca ako jedno z opatrení na posilnenie postavenia poľnohospodárov v potravinovom reťazci a posilnenie dôvery medzi všetkými aktérmi v celom reťazci.

Jeho cieľom je zvýšiť transparentnosť cien, štruktúry nákladov a rozdelenia marží a pridanej hodnoty v dodávateľskom reťazci pri súčasnom dodržaní pravidiel dôvernosti a hospodárskej súťaže. Budovanie dôvery medzi všetkými zainteresovanými stranami a verejnými orgánmi je nevyhnutné na zabezpečenie spravodlivého odmeňovania všetkých aktérov za ich prínos a prácu v agropotravinárskom dodávateľskom reťazci.

Stredisko bude združovať až 80 členov, ktorí budú zastupovať vnútroštátne orgány zodpovedné za poľnohospodárstvo, rybolov a akvakultúru alebo potravinový dodávateľský reťazec, ako aj organizácie zastupujúce zainteresované strany pôsobiace v rôznych fázach reťazca - od poľnohospodárov, dodávateľov vstupov, potravinárskeho priemyslu, obchodníkov až po dopravu, logistiku, maloobchod a spotrebiteľov. V strednodobom horizonte sa očakáva, že práca strediska umožní vypracovať metodiky na hodnotenie a monitorovanie štruktúry nákladov a rozdelenia marží a pridanej hodnoty v rámci potravinového dodávateľského reťazca. Existujúci agropotravinársky dátový portál bude rozšírený o nové relevantné ukazovatele, ktoré budú dostupné všetkým online. Mohli by sem patriť údaje o nákladoch a maržiach v rôznych fázach potravinového reťazca. Toto nové stredisko bude dopĺňať prácu existujúcich stredísk na monitorovanie trhu v oblasti poľnohospodárstva a rybného hospodárstva.

Členovia si budú tiež vymieňať informácie o obchodných praktikách, ktoré pozitívne alebo negatívne ovplyvňujú hladké fungovanie dodávateľského reťazca. Mohli by sa tiež vymieňať prípadové štúdie týkajúce sa určitých výrobkov alebo odvetví.

Výzva na predkladanie žiadostí je otvorená do 13. mája. Organizácie, ktoré sa prihlásia, musia byť zaregistrované v Registri transparentnosti. Očakáva sa, že prvé zasadnutie strediska sa uskutoční v júli 2024 pod vedením Generálneho riaditeľstva pre poľnohospodárstvo Európskej komisie. Stredisko sa bude stretávať aspoň dvakrát ročne na plenárnych zasadnutiach, pričom v prípade potreby sa budú organizovať aj ďalšie ad hoc zasadnutia na konkrétne témy. V súlade so zásadami transparentnosti budú všetky príslušné dokumenty (vrátane programu a zápisníc) zverejnené v registri expertných skupín. Stredisko sa zriaďuje na počiatočné obdobie piatich rokov.

Výťah a preklad z originálu

Zdroj:

https://agriculture.ec.europa.eu/news/commission-starts-setting-agriculture-and-food-chain-observatory-2024-04-09_en