Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Ekonomika, financie, trh / Odborné články

Katalóg strojov a indexácia katalógových cien

22-09-2022
doc. Ing. Jozef Ďuďák, CSc. | [email protected]
Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra

V súvislostiach s prípravou Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022 na opatrenie 4 – Investície do hmotného majetku a podopatrenie 4.1 – Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov bol okrem Príručky pre žiadateľa spracovaný a zverejnený aj Katalóg cien poľnohospodárskej techniky, stavieb a technológií, ktorý sa bude v rámci uvedeného podopatrenia uplatňovať. Do prvej verzie Katalógu..., spracovanej v decembri 2021, boli zaradené údaje o cenách traktorov, strojov na zber krmovín, stavieb a technológií v živočíšnej výrobe. Takto pripravený Katalóg... spolu s Výzvou... bol potom 31. 1. 2022 zverejnený na stránke Poľnohospodárskej platobnej agentúry (PPA).

Následne na to, ešte vo februári tohto roku, PPA v rámci pracovného stretnutia na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) predstavila Katalóg cien poľnohospodárskej techniky širšej verejnosti spolu s vysvetlením, že Katalóg... je opatrenie, ktoré má nahradiť verejné obstarávanie, má zjednodušiť a hlavne urýchliť vyhodnocovanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok. Zároveň PPA predstavila aj aplikačnú kalkulačku k cenníku a ďalšie dokumenty s tým súvisiace.

Zároveň odznela aj prvá informácia o potrebe indexácie katalógových cien. „Normatívy cien na kilowatt výkonu, meter záberu či plochu už neodrážajú nárast cien technológií a stavieb, ktorých sme svedkom v ostatných mesiacoch. Aktuálny katalóg bol vytvorený v závere minulého roka. Už pre tento nový katalóg zapracujeme do projektovaných a schválených nákladov inflačný vzorec. Je vytvorený a veríme, že ho dostaneme aj potvrdený z Európskej komisie. Také sú predbežné reakcie, informoval minister S. Vlčan.

Pán minister zároveň upozornil, že ceny sa síce dnes môžu indexovať smerom nahor, ale v budúcnosti môže dôjsť aj k poklesu cien stavebných materiálov či komodít. Aj túto zmenu má katalóg odzrkadľovať. „Indexáciu chceme aplikovať už u tých subjektov, ktoré v rámci 4.1 obstarajú tovary, aby sme im zohľadnili nárast cien. My ako PPA stanovíme hodnotu zákazky a následne si dáme od žiadateľa odsúhlasiť, či s tým súhlasí,“ informoval riaditeľ PPA Jozef Kiss. Konkrétne percento, ktorým budú indexované ceny v katalógu, v čase konania spomínaného pracovného stretnutia prezradiť nechcel.

Indexácia katalógových cien

Dňa 15. 06. 2022 PPA agentúra oznámila príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022, že aktualizovala na webovom sídle PPA  Výzvu č. 52/PRV/2022 pre opatrenie: 4 – Investície do hmotného majetku, podopatrenie: 4.1 – Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov. Ako príloha k aktualizácii bol zverejnený aj aktualizovaný Katalóg cien poľnohospodárskej techniky. Podľa informácií, ktoré následne odzneli na workshope, by priemerné zvýšenie normatívov pri stavbách malo dosiahnuť 12,4 percenta. Pri strojoch a technológiách je o niečo nižšie.

Pre ilustráciu bolo uvedené, že „pri traktoroch s výkonom od 40 kW do 250 kW sa normatív na kW výkonu pre mechanickú synchronizovanú prevodovku zvýšil z 660 na 677 eur. Pri prevodovke powershift došlo k zvýšeniu normatívu z 880 na 902 eur. Pre plynulú bezstupňovú prevodovku je nárast normatívu z 1040 na 1066 eur na jednotku výkonu“. Tieto údaje sa nakoniec dajú zistiť aj z porovnania hodnôt o cenách uvedených v pôvodnom a aktualizovanom Katalógu... (tabuľka 1).

Tabuľka 1: Štandardná stupnica nákladov pre traktory

Tabuľka 1

Porovnaním pôvodne navrhnutých cien poľnohospodárskej techniky, ale aj stavebných prác uvedených v Katalógu... a zverejnených v rámci výzvy 31.1 2022 s aktualizovanými cenami sa môžeme dopracovať k nasledovným údajom - index rast cien traktorov, strojov pre zber krmovín, kŕmnych vozov teleskopických nakladačov bol stanovený na hodnotu 1,025 a pri stavebných prácach a zariadeniach do objektov ŽV bola stanovená priemerná hodnota indexu na 1,17.

Ako sa autori aktualizovaného Katalógu... k takto rozdielnym indexom dopracovali dostupné dokumenty neuvádzajú. Sú však indície, že hlavne pri traktoroch (a pravdepodobne aj ostatných strojoch pre zber krmovín, kŕmnych vozov teleskopických nakladačoch), je index nárastu cien v porovnaní minulého kalendárneho roku (kedy bol zostavený pôvodný Katalóg...) a aktuálnych cien z dostupných cenníkov nastavený veľmi nízko.

Len pre porovnanie možno uviesť vývoj merných obstarávacích cien traktorov z cenníka, ktorý je k dispozícii na stránke ÖKL - Österreichisches Kuratorium für Landtechnik und Landentwicklung. V júli 2021 boli na tejto stránku pri traktoroch výkonových kategórií od 50 do 220 kW uvedené ceny, ktoré sú vypísané v priloženej tabuľke 2. Zároveň sú v tejto tabuľke uvedené aj aktualizované ceny traktorov k súčasnému dátumu. Na základe zmeny údajov o cenách traktorov možno konštatovať, že v priebehu jedného roka narástli ceny v priemere o 9,6%, čomu by mal zodpovedať aj index nárastu mernej obstarávacej ceny uvedený v aktualizovanom Katalógu... a jeho hodnota v priemere mohla byť 1,096.

Tabuľka 2: Cenník traktorov, ӦKL Rakúsko

Tabuľka 2

Výkon motora traktora a index rastu ceny

Kým v aktualizovanom Katalógu... bol stanovený rovnaký index nárastu cien bez ohľadu na výkonovú kategóriu a vybavenie traktora, v skutočnosti s výkonom motora merné obstarávacie ceny rastú, čo možno dokumentovať aj grafickou závislosťou (Obr. 1), z ktorej je zrejmý medziročný nárast merných obstarávacích cien traktorov v závislosti na výkone motora.

Obr. 1

Obr. 1: Zmena merných obstarávacích cien traktorov v závislosti od výkonu motora (podľa cenníka ÖKL)

Aktualizovaný cenník traktorov uvedený v Katalógu... tak zodpovedá len nižším výkonovým kategóriám traktorov, pri traktoroch s vyšším výkonom motora narástli ceny podstatne viac, čo je zrejmé tak z údajov vypočítaných v tabuľke 2, ako aj z priloženej grafickej závislostí (s výkonom motora rastie merná obstarávacia cena traktora a zvyšuje sa aj index jej zmeny).

Výbava traktora a index rastu ceny

Medziročný nárast cien je zrejmý aj zo zmeny obstarávacej ceny traktory v závislosti od jeho výbavy (napr. typu prevodovky). Už dávnejšie boli spracované a publikované príspevky, v ktorých bolo poukázané na skutočnosť, že na rozdielnych obstarávacích cenách strojov sa podieľa predovšetkým rozdielna výbava jednotlivých kategórií strojov, čo bolo vo viacerých príspevkoch demonštrované aj na niektorých príkladoch. Napr. na základe údajov spracovaných z cenníka strojov, ktorý prevádzkuje nemecká spoločnosť KTBL (Kuratorium für Technik und Bauwesen in der Landwirtschaft), čo je nemecká obdoba našej SPPK (Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora) boli hodnotené štandardné traktory s pohonom všetkých kolies (4K4) a ceny boli porovnané v závislosti na vybavení traktora prevodovkou pre maximálnu rýchlosť 40 km.h-1. Výsledky takéhoto hodnotenia sú uvedené na obr. 2. Z uvedeného hodnotenie je zrejmé, že traktor s najjednoduchšou výbavou (mechanickou prevodovkou) je „najlacnejší“. Pomer medzi obstarávacou cenou traktora s bezstupňovou prevodovkou a traktora s mechanickou prevodovkou je v niektorých prípadoch takmer dvojnásobný. Z uvedeného obrázku je zrejmé, že „klasické“ mechanické prevodovky sú v súčasnosti ponúkané len v niektorých nižších výkonových kategóriách traktorov, väčšina výrobcov už ponúka traktory s prevodovkami, ktoré majú aspoň minimálny počet prevodových stupňov radených pod zaťažením, prípadne uprednostňujú vyspelejšie riešenia typu Full-powershift a Vario.

Obr. 2

Obr. 2: Merná obstarávacia cena traktora v závislosti od typu prevodovky

Pre ilustráciu nárastu cien strojov preto možno použiť aj príklady dokumentujúce index rastu cien v závislosti od výbavy traktora (typu prevodovky). Niektorí výrobcovia traktorov majú na svojich stránkach dostupné konfigurátory strojov. Z jedného dostupného konfigurátora boli v minulom a aj v tomto roku stiahnuté údaje o cenách jednotlivých typov ponúkaných traktorov (pre porovnanie v rovnakej základnej výbave). Tieto údaje sú uvedené v priložených tabuľkách 3 a 4. Nebudeme uvádzať výrobcu, značku, ani model traktorov, ale sú to výrobky ponúkané a predávané aj na Slovensku.

Tabuľka 3: Traktory s prevodovkou typu Full-powerschift

Tabuľka 3

Tabuľka 4: Traktory s prevodovkou typu Vario

Tabuľka 4

Ak keď z objektívnych dôvodov nie je uvedená konkrétna značka a označenie jednotlivých modelov traktorov, z dostupných údajov je zrejmé, že v rámci určitého modelového radu v závislosti na výkone motora (napr. 99 – 116 kW, alebo 386 – 451 kW) merná obstarávacia cena klesá a index rastu sa spravidla nemení.

Záver

K ostatným skupinám strojov uvedených v Katalógu..., ktorých ceny boli navýšené rovnakým indexom 1,025 ako pri traktoroch, sa v tomto príspevku venovať nebudeme, avšak z podkladov, ktoré sú k dispozícii je zrejmé, že nárast ich cien bol podstatne vyšší. Len pre názornosť uvedieme, že napr. cena kŕmnej zábrany, alebo napájačky pre dobytok sa zvýšila s indexom 1,17, no cena žacieho stroja, obracača, prípadne iného zariadenia na ošetrovanie či zber krmovín podobne ako u traktora narástla s indexom len 1,025.

Nakoľko termín odovzdávania žiadostí pre opatrenia 4.1 už uplynul je zrejmé, že sa indexy cien strojov v aktuálnom Katalógu... nebudú upravovať, zostáva len dúfať, že pri príprave Katalógu... rozšíreného aj pre avizované nové opatrenia na podporu nákupu techniky pre špeciálnu rastlinnú výrobu budú autori Katalógu... brať do úvahy aj fakt, že ceny strojov sa v súčasnosti veľmi rýchlo menia (pri všetkých výkonových kategóriách a skupinách strojov), nerastú (alebo neklesajú) rovnako a to je potrebné zohľadňovať aj pri ich indexácii.