Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Potravinárstvo / Odborné informácie

Kritéria výživnej kvality bielkovín

12-04-2016
prof. Ing. Ivan Michalík, DrSc.; 2prof. RNDr. Mária Bauerová, PhD. | [email protected]
2Univerzita Konštantína filozofa v Nitre

V nadväznosti na poznatky o frakčnej skladbe bielkovinového komplexu zrnín predkladáme informácie o kritériách hodnotenia výživnej kvality bielkovín z pohľadu humánnej výživy. Cielená aplikácia pestovateľskej technológie a voľba druhovej i odrodovej skladby plodín umožňuje zabezpečiť programovanú produkciu zrnín a čiastočne i jej kvalitu. Z uvedeného aspektu je potrebne, aby pestovateľ rešpektoval základné kritéria kvality ako aj spôsoby jej regulácie.

Nutričná kvalita bielkovín súvisí s ich schopnosťou dotovať potreby organizmu na esenciálne aminokyseliny(EAA), ktoré monogastrické zvieratá vrátané človeka nie sú schopne syntetizovať. Z celkového množstva 21 proteinogénnych aminokyselín(20 AA + selénocysteín) medzi nenahraditeľne (esenciálne) patria tieto: valín, lyzin, tryptofan, leucín, izoleucín, metionín, treonín a fenylalanín. Pritom medzi limitujúce aminokyselíny vo výžive monogastrov patrí lyzín, metionín a treonín. Živočíšne a  mikrobiálne  bielkoviny až na malé výnimky (toxíny, antimetabolity, alergény, protilátky a iné) sú z hľadiska dotácie esenciálnych aminokyselín na rozdiel od rastlinných bielkovín plnohodnotne. Potom je logické, že  rozdiely  vo výživnej kvalite bielkovín sa vzťahujú predovšetkým na rastlinné bielkoviny. Aktuálnosť  hodnotenia kvality rastlinných bielkovín je umocnená aj tým, že  bielkoviny zrnín(obilniny a strukoviny) vo výžive ľudí zabezpečujú potreby bielkovín v priemere viac ako 50%. V tomto smere vo výžive ľudí existujú významné regionálne rozdiely spôsobené ekonomickými možnosťami, výživovými zvyklosťami, tradíciami, či reálnymi zdrojmi bielkovinových substrátov, kde podiel rastlinných bielkovín vo výžive môže dosahovať až 90%.

1. Rozhodujúce kritéria hodnotenia výživnej kvality

Výživná kvalita  bielkovinových substrátov prítomných v potrave ľudí vyjadruje index esenciálnych aminokyselín (IEAA). Čím sú  menšie rozdiely medzi  biologickou potrebou esenciálnych aminokyselín (EAA) a nameranými hodnotami ich obsahu v bielkovinových substrátov, tým je aj vyššia nutričná kvalita bielkovín. V tomto smere vysokú kvalitu vykazujú, najmä živočíšne bielkoviny mlieka(laktát albumín) a vajec (ovoalbumín), ktoré sú pokladané za štandardy nutričnej  kvality.

Hodnotenie výživnej kvality zahrňuje viaceré kritéria, ktoré v konečnom dôsledku rozhodujú o zdrojoch aminokyselín pre tvorbu  bielkovín „de novo“ v organizme. Okrem aminokyselinovej skladby  vyjadrenej hodnotou IEAA  ďalším limitujúcim  kritériom je stráviteľnosť bielkovín, ktorá je čiastočné ekvivalentom rozpustnosti bielkoviny. Stráviteľnosť  je daná enzymatickou hydrolyzovateľnosťou bielkovín tráviacimi proteolytickými enzýmami  a  predstavuje  integrálnu hodnotu  zložitého fyziologického procesu trávenia, ktorý je podmienený  predovšetkým :

 • frakčnou skladbou  bielkovinového komplexu, ktorý líši rozdielnou solubilitou, ich obsahom, odlišnou skladbou aminokyselín, hydrolyzovateľnosťou  a  stráviteľnosťou. 
 • obsahom a aktivitou komplexu  proteolytickych enzýmov tráviaceho traktu(endopeptidázy: pepsín, trypsín, chymotrypsín, elastáza, enteropeptidáza a  exopeptidázy: karboxypeptidázy, aminopeptidázy, dippeptidázy).
 • primárnou štruktúrou polypeptidu, ktorá  určuje frekvenciu výskytu prednostne enzymatický štiepiacich peptidových väzieb  nasledovnými proteolytickými enzýmami:
  • pepsin - ktorý špecifický hydrolyzuje väzby vytvorené aromatickými AA (napríklad tyrozínom), alebo dikarboxylovými AA (napríklad kys. glutamovou),
  • trypsin - štiepi peptidové väzby predstavené zásaditými  aminokyselinami (napríklad Lys-AA  a Arg-AA),
  • chymotrypsín - štiepi väzby nepolárnych aromatických AA zvyškov (napríklad: Phe-AA, Tyr-AA),
  • elastáza - štiepi väzby malých AA zvyškov, najmä  zastúpených glycínom, alanínom a  serínom.
 • sekundárnou a terciárnou štruktúrou, ktorá určuje konformáciu molekuly bielkoviny(natívne a denaturované bielkoviny), dĺžku polypeptídu, tvorbu komplexných bielkovinových štruktúr s inými  molekulami  (tuky, sacharidy, nukleové kyseliny a iné), ktoré podmieňujú stupeň hydrolýzy a tým i stráviteľnosti.
 • faktormi regulácie expresie génov pre tvorbu tráviacich proteáz a reguláciu  ich aktivity, ktorá zahrňuje reguláciu premeny neaktívnej formy zymogénov na aktívnu formu enzýmu. Ďalej pH prostredia,  prítomnosť a aktivita inhibítorov proteáz, stupeň viskozity črevnej natráveniny v dôsledku prítomnosti arabinoxylánov v zrne pšenice a betaglukánov v jačmeni.
 •  prítomnosťou antinutričnych  bielkovín: toxíny, jedy, antimetabolity(lektíny, taníny, fytáty a iné), protilátky, inhibítory tráviacich enzýmov, alergény, jav neznášanlivosti (intolerancie) organizmu na prítomnosť špecifických  zásobných bielkovín obilnín( gliadiny, hordeiny a  aveniny) a iné. Prítomnosť  špecifických bielkovín v potrave  u určitej časti populácie môže vyvolať ochorenie  známe ako fenylketonuria a celiakia.

2. Požiadavky ľudského organizmu  na zdroje bielkovín a esenciálne aminokyseliny

Vo všeobecnosti sa vychádza z predstavy, že priemerná denná   potreba bielkovín vo výžive ľudí je  okolo  1 g bielkovín na 1 kg hmotnosti, pričom ich potreba sa významné zvyšuje  pri zvýšenej fyzickej námahe,  pre deti vo fáze intenzívneho rastu a osobitne dojčiat, pre tehotne ženy a ženy počas dojčenia. Minimálna a kritická  denná potreba plnohodnotných  bielkovín je 0,5 – 0,6 g na 1 kg telesnej hmotnosti. Bezpečná rezerva  je na úrovni 0,6 – 0,8 g/kg hmotnosti. Avšak za optimálnu dennú dávku pre dospelú  populáciu sa považuje 1–1,2 g/kg hmotnosti. Pričom potreba bielkovín  pre deti vo fáza ich  intenzívneho rastu sa odporúča 2 g/kg/deň (vo veku: 0,5 – 1 rok), 1,5-1,7 g/kg/deň (vek: 1-6 rokov) a pre tehotne ženy a počas dojčenia 1,5 – 2 g/kg/deň na  kg telesnej hmotnosti.

Obnova bielkovín v organizme je permanentný proces, ktorý je spojený s rastom pletív, regeneráciou biologických štruktúr a molekúl, vykonávaním základných činnosti a funkcii organizmu. Opotrebovanie, či starnutie molekuly bielkoviny  si vyžaduje sústavný prísun bielkovinových substrátov vo forme potravy (zdroj aminokyselín, eventuálne ich pre kurzorov). Vo všeobecnosti sa uvádza, že u človeka počas 24 hodín sa obnovy 1-2% telových bielkovín a  životnosť molekuly bielkoviny sa rata v hodinách. Pritom  cca 2/3 aminokyselín vytvorených hydrolýzou endogénnych  bielkovín sa opätovne využíva na tvorbu novo syntetizovaných molekúl  a  1/3  aminokyselín pochádza z bielkovín prítomných v konzumovanej  potrave. Treba konštatovať, že zdroj voľných aminokyselín, okrem tvorby bielkovín sa využíva aj na syntézu celého radu N-látok  medzi, ktoré patria: neuromediatory, hormóny, N-bázy nukleových kyselín, peptidy, amíny, voľne nukleotidy a iné. Pritom metabolizmus N-látok je úzko spojený s metabolizmom sacharidov, tukov a nukleových kyselín. Deficit bielkovín  sa veľmi citlivo prejavuje v narušení funkcie nervového a endokrinného systému, rastových procesov, metabolizmu látok, zdravotného stavu a výkonnosti organizmu. Ochorenie vyvolané deficitom bielkovín, ktoré sa vyskytuje u deti najmä v rozvojových krajinách je známe pod názvom kwashiorkor. Symptómy ochorenia sú nasledovne: retardácia rastu a zaostávanie vývinu, depigmentácia kože a vlasov, atrofia svalov, narušenie činnosti  pankreasu, generatívne procesy pečene, vyčerpanosť, slabosť, urýchľovanie procesov  starnutia  a anémia.

Optimálna norma dennej dávky bielkovín  je vždy prepočítaná na  biologický plnohodnotnú bielkovinu  živočíšneho pôvodu (mlieko, vajcia),ktoré sa vyznačujú vysokým obsahom esenciálnych aminokyselín a vysokou mierou enzymatickej  hydrolyzovateľnosti a tým i stráviteľnosti. Avšak vo výžive ľudí minimálne 50%  pripadá na rastlinné  bielkoviny zrnín, ktoré sa charakterizujú nie len nízkym obsahom a podielom EAA, ale aj nedostatočnou stráviteľnosťou. Preto je žiaduce vo výžive cereálnej potravy uskutočňovať korekciu dennej dávky tak, aby boli zabezpečené optimálne potreby EAA v zmysle odporúčaní  Svetovej organizácie  FAO a WHO. Orientačne hodnoty IEAA niektorých bielkovín v % sú nasledovne: vajcia – 100(štandard), hovädzie mäso - 82, bravčové mäso - 84, hydina -78, ryby - 82, mlieko -95, pšenica - 57, ryža -74, strukoviny - 68.Ďalej je  nevyhnutne zohľadňovať i stupeň stráviteľnosti konzumovaných bielkovinových substrátov.

Syntéza bielkovín vyžaduje prítomnosť v požadovanom množstve a zloženia všetkých nenahraditeľných aminokyselín. Medzi osobitne deficitne EAA tzv. limitujúce vo výžive ľudí patri predovšetkým lyzín.  V závislosti od   zdrojov bielkovín  sa vyskytuje  aj deficit  metionínu, treonínu a tryptofanu. Tým, že cysteín  a  tyrozín  sú syntetizované z metionínu a fenylalanínu, preto za podmienok ich dostatočného množstva v potrave klesá požiadavka na metionín  a  fenylalanín. Metionín čiastočne môže byť nahradený cysteínom. Deficit lyzínu osobitne u deti spôsobuje nedostatok arginínu. V organizme dospelej populácie spravidla  sa nevyskytuje deficit arginínu, ktorý je syntetizovaný  v bunkách pečene v rámci metabolickej drahý eliminácie amoniaku a syntézy arginínu, ktorá je známa pod názvom Ornitinového cyklu. Avšak v mladom organizme v dôsledku intenzívneho rastu, dochádza ku značnej spotrebe aminokyselin na tvorbu bielkovín a iných N-látok. Preto je malo pravdepodobne, aby dochádzalo ku tvorbe voľného amoniaku, ktorý vzniká v dôsledku intenzívnej disimilácie bielkovín  a  následne manifestovanej deaminácie  aminokyselín a amidov. Preto nízka aktivita  reakcii  metabolickej drahý detoxikácie amoniaku v detskom organizme sa adekvátne prejavuje aj v nedostatočnej  tvorbe arginínu.

Tab. 1:   Požiadavky na EAA vo výžive ľudí  v USA (Recommended Dietary Allowances, 10th ed.Food and Nutrition Board, National Research Council-National Academy of Sciences, 1989).

Požiadavky  organizmu v mg/kg hmotnosti/deň
EAA/Vek :
4 – 6 mes.
10 – 12 r.
dospela populácia
1.
izoleucín
 70
28
10
2.
leucín
161
42
14
3.
lyzín
103
44
12
4.
metionín+cysteín
 58
22
13
5.
fenylalanín+tyrozín
125
22
14
6.
treonín
 87
24
 7
7.
tryptofán
 17
 3,3
 3,5
8.
valín
93
25
10
Spolu  v g /kg/deň :
0,74
0,21
0,09

Lehninger A.(1982) pri hodnotení potreby EAA vychádza z predstavy, že minimálna denná spotreba  8 esenciálnych aminokyselin je cca 90 mg na 1 kg  telesnej hmotnosti, s toho  na lyzín pripadá  12 mg/kg/deň, na metionín a cysteínu 13 mg/kg/deň a 7 mg/kg/deň na  treonín.  V prípade  telesnej hmotnosti okolo 54 kg a celkovej dennej spotreby 54 g bielkovín, denná potreba EAA je približne 12 g. Potom  12 g bielkovín zabezpečuje potreby EAA a zvyšok t.j. 42 g bielkovín  dotuje  zdroje neesenciálnych aminokyselín.

Tým, že v humánnej výžive  dospelej populácie  nie je prioritou optimálizácia prírastkov hmotnosti, preto ani nie je žiaduce riešiť bilanciu aminokyselínovej skladby potravy z využitým preparátov  EAA.  Pestrosť a rozmanitosť bielkovinových zdrojov v potrave v plnom rozsahu pokrýva potreby organizmu  na EAA.  Naproti tomu vo výžive  zvierat aditivácia  kŕmnych zmesi o lyzín, metionín, treonín a tryptofan  patri medzi základne technologické  postupy zvýšenia úžitkových parametrov chovu a ekonomiky  výroby živočíšnych produktov. Aktuálnosť aplikácie preparátov EAA  vo výkrme zvierat je podmienená  najmä tým, že hmotnostný podiel obilnín v krmive je veľmi vysoký(80-90%). Z poznatkov  výkrmu HZ vyplýva, že účinnosť využitia bielkovín kukuričného šrotu  po doplnení o 0,4% Lys a 0,07% Try vo výžive monogastrov sa zvýši trojnásobne.  Podľa predstav Leveau M.(1987)  pozitívny účinok lyzínu  vo výkrme zvierat je možne vyjadriť vzťahom:  100 kg sóje = 95 kg pšenice + 3 kg  lyzínu.

Zrno strukovín v porovnaní s obilninami vykazuje 2-4 násobné vyšší obsah bielkovín (20 - 40 %), ale i priaznivejšiu skladbu esenciálnych aminokyselín. Okrem toho  strukoviny a najmä sójové boby sa vyznačujú vysokým obsahom tukov, ktorý dosahuje 12-45 % v závislosti od odrody a podmienok pestovania. Strukoviny a najmä sója vykazuje aj prítomnosť látok antinutritívnej povahy, ktoré limitujú ich výživnú kvalitu. Vo výžive ľudí je dôležité zabezpečiť v konzumovanej potrave optimálny  pomer medzi rastlinnými a živočíšnymi zdrojmi bielkovín na úrovni 1:1. I napriek tomu, že rastlinné bielkoviny nedosahujú úroveň živočíšnych bielkovín, avšak kombináciou jednotlivých druhov rastlinných bielkovín, eventuálne v kombinácii so živočíšnymi bielkovinami, je možné získať vyvážené zloženie esenciálnych aminokyselín v potrave. Je pozoruhodné, že pôvodné obyvateľstvo v Južnej Amerike už v minulosti vo výžive  úspešne aplikovali  kombináciu rozdielnych zmesí  rastlinných zdrojov pri príprave výživne hodnotnej potravy. Medzi rozšírené požívatiny patrí „sukkotaš“, ktorý je zložený z kukurice a bôbu. Naproti tomu obyvatelia ďalekého východu pripravovali zmes ryže a sóje. Vo všeobecnosti je známe, že bielkoviny pšenice a kukurice vykazujú predovšetkým deficit lyzínu, naproti tomu bielkoviny strukovín sa vyznačujú síce vysokým obsahom lyzínu, avšak majú nízky obsah tryptofanu a sírnych aminokyselín. V záujme riešenia deficitu bielkovín vo výžive ľudí niektorých krajín Južnej Ameriky FAO odporučilo aplikovať zmes zloženú zo zrna kukurice, ciroku a pokrutín bavlníka, ktorá je známa pod názvom „incaparina“. Tento produkt výživnou kvalitou sa približuje kvalite mlieka.   

Prvé poznatky o vplyve fortifikácie cereálnej potravy  vo výžive ľudí (diéta na báze pšenice a kukurice) esenciálnymi aminokyselinami ( Lys a Trp ) boli získané nemeckými lekármi  počas druhej Svetovej vojny. Výsledky týchto experimentov boli  po roku 1945 legalizované v USA.  Fortifikácia cereálnej potravy  lyzínom a tryptofanom bola uskutočnená (pri dennej spotrebe bielkovín cca 40 g) na úroveň  obsahu týchto aminokyselín v mäse. Z výsledkov testovania prídavku EAA vyplýva závažný  poznatok, že aditivácia cereálnej monodiety lyzínom a tryptofanom pozitívne ovplyvňuje využiteľnosť cereálnych bielkovín  aj vo výžive ľudí. Využiteľnosť  bielkovín v dôsledku prídavku Lys a Trp u ľudí vo veku 20 – 60 rokov v podmienkach podvýživy (telesná  hmotnosť okolo 42 kg) dosahuje v priemere 170% v porovnaní s cereálnou diétou  bez fortifikácie preparátmi lyzínu a tryptofanu.

Aminokyseliny vytvorene po hydrolýze  bielkovín, ktoré nie  sú využite na syntézu bielkovín  eventuálne  N-látok nevytvárajú zásobu ale podliehajú v bunkách pečene deaminačným procesom, čo spôsobuje produkciu nežiaduceho amoniaku, ktorý v reakciách Ornitinového cyklu sa utilizuje(proces biologickej detoxikácie NH3) za vzniku arginínu a močoviny. Dusík vo forme močoviny je následné vyplavovaný z organizmu. Aminokyseliny a  produkty ich premeny - organické kyseliny  podliehajú transformácii  na glukózu a tuky, alebo  sú spaľované v rekciách  dýchania na CO2  a H2O. Z uvedeného je evidentne, že  bielkoviny vo výžive, okrem zdroja aminokyselín poskytujú aj potrebnú energie pre vykonanie životne významných funkcii organizmu.

V závere treba konštatovať, že vo výžive ľudí a zvierat sme odkázaní nie na bielkoviny, ale na produkty ich hydrolýzy t.j. aminokyseliny a predovšetkým esenciálne. Cereálne bielkoviny vo výžive deti sú schopne potreby na EAA  pokryť iba na 30 % a dospelej populácie na 60 %. Preto bielkoviny obilnín v porovnaní so strukovinami a živočíšnymi bielkovinami z ohľadom na mieru dotácie EAA nie sú biologicky plnohodnotne. I napriek tomu  zrno obilnín predstavuje vo výžive ľudí významný zdroj  organických a bioanorganických látok.  Odborníci združení v Asociácii cereálnych chemikov prichádzajú ku záveru, že zrno cereálii má vysokú dietetickú hodnotu. Nedostatočná stráviteľnosť cereálii vo výžive dospelej populácie sa hodnotí pozitívne z hľadiska naplnenia dietetických kritérií. Deficit limitujúcich esenciálnych aminokyselín  vo výžive  HZ sa rieši aditiváciou krmiva o preparáty EAA(predovšetkým lyzín, metionín a treonín). V prípade humánnej výživy deficit EAA je žiaduce riešiť pestrosťou potravy.