Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Potravinárstvo / Odborné informácie

Analýza polycyklických aromatických uhľovodíkov

28-09-2023
Silvester Fábry | [email protected]
ALS SK, s.r.o.

Množstvo polycyklických aromatických uhľovodíkov (PAU) by sa malo monitorovať, aby sa zaistila bezpečnosť potravín. Limity kontaminantov v potravinách sú stanovené v nariadení Komisie (ES) č. 915/2023. Sledovanými parametrami sú benzo(a)pyrén, benzo(a)antracén, benzo(b)fluorantén, chryzén a suma PAU.

PAU sú polycyklické uhľovodíky obsahujúce kondenzované aromatické kruhy bez substituentov. Najsledovanejším zástupcom týchto chemických kontaminantov v životnom prostredí je benzo(a)pyrén, aj keď niektoré ďalšie PAU majú ešte väčšie karcinogénne účinky.

Tieto zlúčeniny sú prítomné v životnom prostredí predovšetkým v dôsledku priemyselnej činnosti vedúcej k znečisteniu životného prostredia. Vznikajú pri nedokonalom spaľovaní všetkých uhľovodíkov okrem metánu. Uvoľňujú sa v dôsledku spaľovania mäkkého dreva, fajčenia cigariet, výroby asfaltu, prevádzky koksovacích pecí, spaľovania odpadu, požiarov a sopečných erupcií. Nachádzajú sa aj vo výfukových plynoch áut a po zmiešaní s časticami vodnej pary sú súčasťou smogu. Životné prostredie, napriek znečisteniu, nie je hlavnou hrozbou pre ľudské zdravie. Podľa odhadov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) hlavným zdrojom je konzumácia potravín.

Vyššia koncentrácia PAU v potravinách je podmienená mnohými faktormi ako napríklad tepelná úprava jedla. Čím vyššia je teplota a dlhší čas procesu, tým vyšší je obsah polycyklických derivátov benzénu v konečnom produkte. Technické spracovanie potravín, ktoré prispieva k zvýšeniu koncentrácií PAU, zahŕňa údenie, sušenie, pečenie, grilovanie a praženie. Prítomnosť PAU v potravinárskych výrobkoch môže byť aj dôsledkom kontaminácie životného prostredia (farmy v blízkosti miest, kontaminovaná voda na chov rýb, farmy na pestovanie plodín a chov zvierat v blízkosti rušných ciest).

V laboratóriu ALS SK sa polycyklické aromatické uhľovodíky (PAU) stanovujú metódou HPLC/FLD, pričom LOQ je v rozsahu 0,02 – 0,13 µg/kg v závislosti od charakteru vzorky. Najčastejšie analyzovanými matricami sú oleje a tuky, kakaové bôby a odvodené produkty, mäsové výrobky, údené ryby a syry.

ALS prevádzkuje moderné analytické laboratóriá akreditované podľa STN EN ISO/IEC 17025, ktoré patria na slovenskom a českom trhu k špičkám ponúkajúcim širokú škálu služieb v oblasti chemických, rádiochemických, mikrobiologických a fyzikálnych stanovení. Vykonávané analýzy pokrývajú oblasť životného prostredia, potravín, farmácie a olejov. Svojou prácou presviedčame našich klientov, že sme dôveryhodný poskytovateľ analytických služieb.