Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Ochrana rastlín / Odborné články

Invázne buriny, ktorých dovoz do EÚ je zakázaný - 2. časť

01-03-2017
Ing. Alena Škuciová | [email protected]
ÚKSÚP – OOR Topoľčany

Podľa Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 1141/2016 z 13. júla 2016, ktorým sa prijíma zoznam inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Únie podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1143/2014, ktoré bolo publikované v Úradnom Vestníku Európskej Únie L 189/4 z 14.7.2016, bolo zaradených medzi invázne nepôvodné druhy rastlín vzbudzujúce obavy Únie 14 rastlín. ÚKSÚP ich označil ako invázne buriny, ktorých dovoz do EÚ je zakázaný.

V predchádzajúcom čísle sme opísali Baccharis halimifolia,  Lysichiton americanus a Parthenium hysterophorus. Teraz sa niečo dozvieme o Cabomba caroliniana (Kabomba karolínska), Eichhornia crassipes (Eichhornia nafúknutá – vodný hyacint) a Hydrocotyle ranunculoides (Pupkovník).

Kabomba karolínska (Cabomba caroliniana)

Patrí do čeľade Cabombaceae. Druh pochádza zo Severnej (juhovýchodná časť USA) a Južnej Ameriky (juh Brazílie, Paraguaj, Uruguaj a severovýchod Argentíny). Na Slovensku výskyt nie je známy. Druh je v ponukách akvaristických predajní, ale zatiaľ nie sú údaje o jeho výskyte vo voľnej prírode. Ide o vodnú rastlinu, koreniacu na dne, ktorá zvyčajne vytvára husté porasty. Jej ponorené listy sú svetlozelené, jemné, vidlicovito delené na úzke segmenty. Na hladine plávajúce listy sú okrúhle alebo oválne, malé, so stopkou vyrastajúcou uprostred listu. Kvitne v období od mája do septembra drobnými bielymi kvetmi, so 6-timi lupienkami, ktoré kvitnú len nad hladinou. Je to veľmi odolný a konkurenčne silný druh. Rastie v stojatých alebo pomaly tečúcich vodách (jazerách, rybníkoch, nádržiach ale aj v riekach), na dobre osvetlených miestach s dostatkom živín. Rozmnožuje sa vegetatívne – úlomkami (časťami rastlín), ktoré zakorenia alebo rizómami, ktoré sú krehké a ľahko sa zlomia.

Aplikácia herbicídov pri tomto druhu nie je vhodná, nakoľko ide o vodnú rastlinu. Najvhodnejšie je mechanické odstraňovanie (vytrhávanie alebo bagrovanie), pri ktorom je potrebné zabrániť fragmentácii rastlín, aby nedošlo k ich rozšíreniu vodou na ďalšie miesta. Všetky časti rastlín je potrebné z toku odstrániť.

Obr. 1: Kabomba karolínska (Cabomba caroliniana)

Obr. 1: Kabomba karolínska (Cabomba caroliniana)

Obr. 2: Kabomba karolínska (Cabomba caroliniana) - kvet

Obr. 2: Kabomba karolínska (Cabomba caroliniana) - kvet

Eichhornia nafúknutá – vodný hyacint (Eichhornia crassipes)

Patrí do čeľade Pontederiaceae. Pochádza z tropickej a subtropickej časti Južnej Ameriky, z povodia Amazonky. Na Slovensku je v ponukách akvaristických predajní, ale zatiaľ nie sú údaje o jej výskyte vo voľnej prírode.

Je to vodná trváca rastlina, plávajúca na hladine. Má široké, pevné, lesklé, oválne až okrúhle listy, široké 10 – 20 cm, sú nad vodnou hladinou a môžu nad hladinu vyrásť až do výšky 1 metra. Ich stonky sú dlhé, pórovité a zhrubnuté do „hľuzy“. Má rozstrapkané, voľne visiace, fialovo čierne korene. Nad hladinou druh vytvára na vzpriamenej stonke súkvetie z 8 až 15 veľmi atraktívnych kvetov, levanduľovej alebo ružovej farby, so 6-timi lupienkami. Je to jedna z najrýchlejšie rastúcich rastlín. Niektoré vodné hyacinty dokázali narásť o 2 až 5 metrov za deň v niektorých častiach juhovýchodnej Ázie. Jeho populácia je schopná sa za dva týždne zdvojnásobiť. Druh pri masovom rozšírení na vodných plochách významne poškodzuje pôvodný ekosystém, mení prúdenie vody, zabraňuje prieniku slnečného žiarenia do vody, spôsobuje nedostatok okysličenia vody a tým spôsobuje veľké škody na vodnom a rybnom hospodárstve (masové úhyny rýb a vodných organizmov). Rastie v stojatých vodách (jazerách, rybníkoch, nádržiach) s pH 5 – 7.5, pri teplotách 25-30 °C, minimálne teploty vhodné pre jeho rast sú okolo 12 °C. Teploty vody nad 35 °C mu už nevyhovujú. Je náchylný na vymŕzanie a zvýšený obsah solí vo vode. Rozmnožuje sa vegetatívne – odnožami, z ktorých môžu vyrásť dcérske rastliny, ale aj generatívne – semenami, pretože každá rastlina každoročne vyprodukuje tisíce semien, ktoré si zachovávajú klíčivosť viac ako 28 rokov.

Pri odstraňovaní rastlín sa Využíva sa jeho neznášanlivosť na zvýšenú salinitu, keď je salinita vody vyššia ako 15 % salinity morskej vody, druh postupne odumiera.

Biologické spôsoby odstraňovania – prirodzenými nepriateľmi druhu sú dva druhy chrobákov z čeľade Curculionidae (Neochetina bruchi a Neochetina eichhorniae) a mora Niphograpta albiguttalis z čeľade Pyralidae. Druh Neochetina eichhorniae spôsobuje výrazne zníženie vitality rastlín (sú výrazne menšie, skracujú sa im korene a vytvárajú menej dcérskych rastlín). Následne sa dá potom lepšie a efektívnejšie aplikovať iné metódy odstraňovania, napr. postreky herbicídom. Dajú sa využiť aj baktérie Azotobacter chroococcum, ktoré viažu z vody dusík a pravdepodobne sa koncentrujú v okolí spodnej časti stopiek listov. Baktéria neprestane fixovať dusík, kým rastlina netrpí jeho extrémnym nedostatkom.

Chemické spôsoby odstraňovania – využitie herbicídov s účinnou látkou glyfosát a diquat (postrek na listy) je účinné pri menších porastoch.  Na väčších plochách s hustými porastmi dokážu aj pôsobenie herbicídu viaceré rastliny prežiť a preriedenie porastov len viac podporí ich ďalšie šírenie. Hromadné používanie herbicídov na vodných plochách tiež ovplyvňuje kvalitu vôd aj podzemných vôd, čo môže mať negatívny vplyv na celé ekosystémy.

Mechanické spôsoby odstraňovania – mechanické spôsoby odstraňovania strojmi plávajúcimi alebo umiestnenými na brehu, ktoré ramenom zbierajú rastliny z vodnej hladiny. Tieto spôsoby by mohli byť najlepším riešením na zabránenie rozširovania druhu. Sú však nákladné a rekultivácia vodných plôch trvá niekoľko rokov, pretože pri zbere rastlín dochádza aj k ich fragmentácii a opätovnom vytvorení nových rastlín z častí, ktoré boli na lokalite ponechané. Preto nie sú efektívne na veľkých plochách, nakoľko musia byť realizované často.

Obr. 3: Eichhornia nafúknutá – vodný hyacint (Eichhornia crassipes)

Obr. 3: Eichhornia nafúknutá – vodný hyacint (Eichhornia crassipes)

Pupkovník iskerníkovitý (Hydrocotyle ranunculoides)

Patrí do čeľade Apiaceae. Pochádza zo Severnej Ameriky (USA a Britskej Kolumbie), Strednej a Južnej Ameriky a tropickej Afriky. Druh zo Slovenska nie je známy.

Je to trváca plazivá vodná bylina. Jej stonky sú ponorené pod vodou alebo sa plazia smerom k brehu a v 3 – 10 cm intervaloch z ich kolienok vyrastajú voľne plávajúce korene a listy. Listy sú striedavé, s priemerom 40 – 100 mm, okrúhleho až obličkovitého tvaru, s troma až siedmimi zaoblene zubatými plytkými lalokmi a hlboko vykrojeným okrajom na báze listu, až ku lysej stopke, ktorá je umiestnená uprostred listu zospodu. V letných mesiacoch vedia narásť až do výšky 40 cm nad vodu. Kvitne a plodí od mája do októbra. Kvety sú umiestnené na holej stonke vyrastajúcej z pazuchy listov pod vodou a nad hladinou tvoria okrúhly strapec z 5 až 10 kvetov hviezdovitého tvaru, s 5-timi bielymi až zelenými lupienkami a 5-timi výraznými tyčinkami. Vyhovujú mu eutrofizované vody, ale nemá vysoké nároky na typ podložia (dokáže rásť aj na rašeliniskách), čiastočne zatienené alebo slnečné miesta v stojatých vodách (močiaroch, rybníkoch, v pobrežnej časti jazier) a v pomaly tečúcich riekach. Rozmnožuje sa vegetatívne rozrastajúcimi sa plazivými výhonkami, z ktorých vyrastajú z kolienok korene a následne sa vytvoria aj dcérske rastliny. Rastlina dokáže za deň narásť až o 25 cm. Dokáže vyrásť aj z fragmentu stonky. Viac ako 90 % fragmentov stonky dlhých 1 cm s jedným kolienkom (aj bez listov) dokáže zregenerovať za týždeň! V zimných mesiacoch mu môžu časti nad vodou omrznúť, ale časti rastliny pod vodou sa zachovajú a opäť sa rozrastú už v skorých jarných mesiacoch, hneď po roztopení ľadu.

Využívajú sa mechanické spôsoby odstraňovania (zber rastlín), chemické spôsoby (postrek herbicídom s účinnou látkou glyfosat) alebo kombinácia mechanického odstraňovania a následného ošetrenia plochy herbicídom.

Obr. 4: Pupkovník iskerníkovitý (Hydrocotyle ranunculoides)

Obr. 4: Pupkovník iskerníkovitý (Hydrocotyle ranunculoides)

Obr. 5: Pupkovník iskerníkovitý (Hydrocotyle ranunculoides) - kvet

Obr. 4: Pupkovník iskerníkovitý (Hydrocotyle ranunculoides) - kvet