Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Ochrana rastlín / Odborné články

Invázne buriny - Netýkavka žliazkatá (Impatiens glandulifera)

03-02-2016
Ing. Alena Škuciová | [email protected]
ÚKSÚP OOR Topoľčany

Patrí do čeľade Balsaminaceae - netýkavkovité

Netýkavka žliazkatá <em>Impatiens glandulifera</em>

Netýkavka žliazkatá (Impatiens glandulifera)

Impatiens zahŕňa asi 900 druhov, ktoré rastú prevažne v horských oblastiach trópov a subtrópov, len niekoľko druhov v miernom pásme severnej pologule. Mnohé z nich sa pestujú ako izbové alebo záhradné rastliny. Areál pôvodného výskytu netýkavky žliazkatej je oblasť západných a stredných Himalájí, Nepálu a Kašmírska kotlina. Na Slovensku a v celej Európe je splanený a udomácnený druh, ktorý bol v 1. polovici 19. storočia dovezený do Európy ako okrasná rastlina. U nás rastie predovšetkým vo vlhkých nivách, najmä na brehoch väčších riek, ale často aj inde. Krátkodobo sa vyskytuje na narušených plochách a rumoviskách. Pozdĺž riek vytvára súvislé a trvalé porasty, v týchto lokalitách je často konkurenčne úspešná. Na území Slovenska sa už vyskytuje takmer vo všetkých fytogeografických oblastiach. Na niektorých územiach vytvára plošné zárasty. Tam, kde sa tento druh už raz vyskytne, obsadí v priebehu krátkeho času rozsiahle plochy.

Netýkavka žliazkatá je jednoročná statná bylina dorastajúca až do 3 m výšky. Dutá byľ je v spodnej časti až 5 cm široká, listy sú najčastejšie kopijovité, v dolnej časti rastliny striedavo nasadajúce na byľ, v hornej časti protistojné, niekedy v praslene. Listy sú dlhé až 30 cm, široké okolo 8 cm, po okraji zubato pílkovité, pri báze listu žľaznaté. Veľké kvety sú najčastejšie ružovo fialové, niekedy fialové, alebo biele, usporiadané v strapci. Kvitne od júla do októbra. Rastlina výrazne sladko vonia po ovocí. Semená sú po 5 až 10 vo veľkých tobolkách až 30 mm dlhých. Dozreté tobolky pukajú, a vystreľujú tak semená na veľkú vzdialenosť resp.  v zrelosti reagujú na dotyk a vystreľujú semená až do vzdialenosti 7 metrov. Šíri sa teda semenami, ktoré sú distribuované vlastným mechanizmom rastliny resp. vodou a človekom. Väčšina semien je schopná prežiť v pôde len 1 zimu (len malé percento semien je schopné zachovať si klíčivosť aj po 2 rokoch). Vyžaduje polotieň a vlhkú pôdu.  Druh sa rozšíril primárne najmä vďaka svojmu dekoratívnemu vzhľadu výsadbou v záhradách a včelárom, ktorí si ho cenia pre vysokú produkciu kvalitného nektáru.  Vďaka vysokej produkcii nektáru môže potláčať opeľovanie iných druhov rastlín. Vzhľadom na klimatické zmeny sa predpokladá prienik druhu smerom na sever a do vyšších nadmorských výšok.

Ničenie netýkavky žliazkatej je veľmi obtiažne.  Mechanické opatrenie sa používa len v obmedzenej miere a to najmä na územiach významných z hľadiska ochrany prírody. Druh sa vďaka malému koreňovému systému pomerne ľahko odstraňuje. Opatrenie má však len krátku účinnosť pretože semená rastliny sa veľmi ľahko šíria vodou a vďaka nim je rastlina schopná rýchlo znovu osídliť miesta na ktorých bola potlačená. Postrek herbicídmi je účinný len v prípade mladých rastlín. Menej účinný je v prípade kvitnúcich jedincov, ktoré sú aj napriek tomu schopné produkovať životaschopné semená. K osídľovaniu nových stanovíšť prispieva aj možnosť vegetatívneho rozmnožovania, ktoré je zriedkavejšie. Ide o úlomky rastlín, najčastejšie stonky, ktorá je krehká a lámavá a môže tvoriť adventívne korene, pomocou ktorých netýkavka žliazkatá ľahko zakoreňuje.

Ako predchádzajúce invázne buriny aj netýkavka patrí zároveň medzi liečivé rastliny. V Bachovej kvetovej terapii sa o nej píše: Impatiens je vhodná pre ľudí, ktorí sú ľahko podráždení. Sú netrpezliví a všetko chcú okamžite vybaviť. Pri rozprávaní a myšlienkových pochodoch počas dňa nasadzujú vysoké tempo. Sú presvedčení, že všetci naokolo sú pomalí v činnosti, čím ich zdržujú a oni sú nútení trpieť. Sú z toho frustrovaní a podráždení a preto uprednostňujú individuálnu prácu. Sú nezávislí a nenávidia strácanie času, často dokončujú vety partnerov s ktorými sa rozprávajú. Ak je takýto človek vedúcim pracovníkom, podriadeným dáva najavo, že pomaly chápu, pracujú, čo by on urobil rýchlejšie a lepšie. Môže u nich dochádzať k výbuchom temperamentu, ktorý ale rýchlo odznie. Ako pacienti sú nepokojní a podráždení. Ich netrpezlivosť môže viesť až k nehodám. Rýchlosť konania vedie až k telesnému vyčerpaniu. Časté sú svalové kŕče. U detí môže dochádzať k afektom hnevu, ak sa dospelí neprispôsobia ich tempu. Typický je pohybový nekľud, hojdanie sa na stoličke, bubnovanie prstami a podobne. Vplyvom pozitívneho potenciálu Bachovej esencie  Impatiens je človek, ktorý je rozhodný a spontánny, ktorého myšlienkové pochody a jednanie nie je tak unáhlené. Je uvoľnený a dobre naladený aj voči svojmu okoliu, má porozumenie a trpezlivosť voči iným, pomalším. Obtiažne problémy rieši diplomaticky a pokojne.

Spôsoby odstraňovania netýkavky žliazkatej

Podobne ako u všetkých doteraz uvádzaných inváznych druhov je možné aplikovať aj u netýkavky žliazkatej odstraňovanie:

  • mechanické
  • chemické
  • kombinované

Mechanické odstraňovanie
Orbu a pastvu možno realizovať len v obmedzenom rozsahu vzhľadom na charakter väčšiny stanovíšť, kde sa spravidla tento druh vyskytuje (býva sústredený najmä v bylinnom poschodí sprievodnej pobrežnej vegetácie tokov).
Kosenie a sekanie sa v praxi najviac využíva, v spojitosti s údržbou tokov. Tam, kde sa kosia bylinné porasty sprievodnej vegetácie tokov, tam sa ničia súbežne aj porasty netýkavky žliazkatej. Keďže tento druh rastie často v kombinácii s ďalšími inváznymi rastlinami, najčastejšie so zlatobyľami, netýkavkou malokvetou, slnečnicou hľuznatou alebo rudbekiou strapatou, spravidla sú odstraňované uvedené druhy spoločne.
Trhanie možno využiť na stanovištiach s málo početným zastúpením tohto druhu. Vhodné je k vytrhávaniu pristúpiť v čase, keď sú rastliny nižšieho vzrastu, najpríhodnejšie obdobie je po zrážkach, kedy je substrát mäkký, neudupaný mierne vlhký až mokrý.
Orezávanie kvetonosných častí rastliny - V praxi sa pre svoju prácnosť využíva celkom málo, ale v prípade, že rastliny rastú v pobrežnej vegetácii roztrúsene alebo jednotlivo a odstraňovanie celých rastlín nie je možné z nejakých príčin zrealizovať, postačí orezať len kvetonosné časti rastliny. Tie je však nevyhnutné nielen z ošetreného územia odniesť, ale i následne zničiť, aby sa na oddelených častiach nemohli vytvoriť adventívne korene, prípadne dozrieť semená, ak sa orezávanie uskutočnilo až po odkvitnutí. Pri mechanickom ničení treba dbať, aby sa odlomené časti nedostali do vodného toku a aby sa zásah realizoval pred kvitnutím jedincov. Tým sa eliminuje možnosť tvorby a rozširovania semien.

Chemické odstraňovanie
Je najefektívnejšie pri súvislých porastoch. Je ho možno aplikovať aj bez kombinácie s mechanickými metódami. Postrek je potrebné vykonať ešte pred kvitnutím rastliny, nie však skôr ako v polovici júna. Pri chemickom ošetrovaní porastov je potrebné prihliadať na vhodný výber herbicídov, z ktorých do úvahy prichádzajú tie, ktoré majú najmenšie ekologické dopady na prostredie, najmä vodné, pri ktorom sa tento druh najčastejšie vyskytuje a ktoré sa aplikujú na listy, a preto ošetrenie týmto prostriedkom vykonáme až keď sú rastliny odrastené a to pri mierne teplom a mierne vlhkom počasí.

Kombinovaný spôsob odstraňovania
Má analogický význam a spôsob realizácie ako pri predchádzajúcich druhoch.