Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Živočíšna výroba / Ovce

Výsledky kontroly úžitkovosti oviec za kontrolný rok 2013/2014

28-04-2015
Ing. Štefan Ryba, PhD.; Ing. Marta Dianová | [email protected]
Plemenárske služby SR, š.p.

Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik je organizácia poverená vykonávať kontrolu úžitkovosti aj v oblasti chovu oviec. Prostredníctvom výkonu kontroly úžitkovosti, sledovaním jednotlivých ukazovateľov a úzkou spoluprácou s chovateľmi prispievajú k rozvoju a napredovaniu chovu, plemenárskej práce a šľachtenia oviec na Slovensku.

Tradične v tomto období prinášame dosiahnuté výsledky celoročnej práce v kontrole úžitkovosti oviec. Tieto výsledky sú taktiež zhodnotením práce chovateľov a veríme, že sa stanú jedným z potrebných nástrojov správneho a úspešného manažovania stád.

Štatistický úrad Slovenskej republiky k 30.09.2014 zaznamenal, že na Slovensku sa chovalo 391 483 kusov oviec, čo v porovnaní s predchádzajúcim rokom predstavuje  mierny nárast o 2 118 kusov (index 2014/2013 – 100,54 %). Napriek zvýšeniu stavov oviec na Slovensku, stavy bahníc na Slovensku klesli z 265 421 kusov bahníc v roku 2013 na 261 596 v roku 2014, čo predstavuje pokles o - 1,44 %.

Do kontroly úžitkovosti bolo v kontrolnom roku 2013/2014 bez ohľadu na stupeň chovu zapojených 35 216 ks bahníc, čo pri počte 261 596 kusov bahníc chovaných na Slovensku predstavuje monitoring oviec v kontrole úžitkovosti na úrovni 13,46 % (graf č.1). Aj v tomto roku sme zaznamenali pokles počtu bahníc v kontrole úžitkovosti, keď stavy v porovnaní s rokom 2013 klesli o 9,92%.

Graf č.1: Vývoj počtu bahníc na Slovensku a v kontrole úžitkovosti za obdobie rokov 2009 – 2014

K 30.09.2014 bolo v kontrole úžitkovosti zapojených 161 chovov, z tohto počtu bolo 93 šľachtiteľských chovov (ŠCH), 29 rozmnožovacích chovov (RCH) a 39 úžitkových chovov (ÚCH). Do kontroly úžitkovosti I. stupňa bolo zapojených 22 644 bahníc, z toho v šľachtiteľských chovoch bolo zapojených 19 296 ks bahníc a v rozmnožovacích chovoch 3 348 kusov bahníc. V kontrole úžitkovosti II. stupňa (úžitkové chovy) bolo zapojených 12 572 kusov bahníc. V 88 chovoch u 14 636 ks bahníc sa sledovalo množstvo nadojeného mlieka za daný kontrolný rok.

Výsledky reprodukčných ukazovateľov

V kontrole úžitkovosti oviec sa z hľadiska reprodukčných ukazovateľov sledujú tieto parametre – percento plodnosti, percento oplodnenia a percento plodnosti na obahnenú bahnicu. V kontrolnom roku 2013/2014 sme zaznamenali pri sledovaných reprodukčných ukazovateľoch v kontrole úžitkovosti I. stupňa bez ohľadu na plemeno nasledovné výsledky: % oplodnenia  89,4;  % plodnosti 120,7 a  % plodnosti na obahnenú bahnicu 135,1.

Porovnanie základných reprodukčných ukazovateľov s predchádzajúcim obdobím prinášame v grafe č.2. Pri najpočetnejšom plemene s  kombinovanou úžitkovosťou zošľachtená valaška bolo v kontrolnom roku 2013/2014 pripustených 14 427 kusov oviec, z toho 8 733 v šľachtiteľských a 356 v rozmnožovacích chovoch. Z tohto počtu pripustených oviec sa v kontrolnom roku 2013/2014 obahnilo 6 372 bahníc v ŠCH a 273 bahníc v RCH. Pri plemene cigája bolo pripustených celkom 12 589 oviec z toho 6 588 oviec v ŠCH a 1 909 oviec v RCH. Z celkového počtu pripustených oviec plemena cigája sa obahnilo celkom 10 720 bahníc, z toho v ŠCH  5 725 bahníc a v RCH 1 510 bahníc plemena cigája.

Graf č.2: Výsledky reprodukčných ukazovateľov v rámci SR za roky 2012 – 2014

Z mäsových plemien bolo v ŠCH najviac pripustených oviec plemena ille de France - 572 a obahnilo sa 474 bahníc tohto plemena. V RCH bolo najviac pripustených oviec plemena suffolk 116, z toho sa obahnilo 105 bahníc.

Pri špecializovaných mliekových plemenách sa pri plemene lacaune pripustilo celkom 2 974 oviec, z toho v ŠCH 1 533 a v RCH 546 oviec. Zo všetkých pripustených oviec sa obahnilo 2 316 bahníc, z toho v ŠCH 1 207 a v RCH 522 bahníc. Pri plemene východofrízska ovca sa pripustilo 32 oviec a obahnilo sa 21 bahníc v ŠCH. Pri syntetickej populácii oviec – slovenská dojná ovca, ktorá vznikla dlhodobým krížením plemien s kombinovanou úžitkovosťou zošľachtená valaška, cigája a merino so špecializovanými dojnými plemenami lacaune a východofrízska ovca v šľachtiteľsko-experimentálnych chovoch, bolo pripustených 2 937 oviec a obahnilo sa 2 420 oviec. Porovnanie percenta plodnosti na obahnenú bahnicu v ŠCH za kontrolný rok 2013/2014 s kontrolným rokom 2012/2013 uvádzame v grafe č.3 (plemená s kombinovanou úžitkovosťou) a v grafe č.4 (mliekové a mäsové plemená).

Graf č.3: Porovnanie percenta plodnosti na obahnenú bahnicu v ŠCH za plemená s kombinovanou úžitkovosťou

Graf č.4: Porovnanie percenta plodnosti na obahnenú bahnicu v ŠCH

Výsledky kontroly mliekovej úžitkovosti

Z celkového počtu chovov, v ktorých PS SR, š.p., vykonáva kontrolu úžitkovosti, je takmer 55% zapojených do kontroly mliekovej úžitkovosti. Bez ohľadu na stupeň chovu a plemeno bola v kontrolnom roku 2013/2014 dosiahnutá mlieková úžitkovosť  (graf č.5) na úrovni 128,71 l (obsah tuku 7,33% a obsah bielkovín 5,76%). V porovnaní s rokom 2013 pokles v dosiahnutom priemernom množstve mlieka za všetky plemená predstavuje 2,23 l. V šľachtiteľských chovoch (graf č.6) sa vykonávala kontrola mliekovej úžitkovosti pri plemenách zošľachtená valaška, cigája, lacaune a východofrízska ovca.

Plemeno zošľachtená valaška – počet normovaných laktácií 3 565, množstvo mlieka 103,30 l, obsah tuku 7,76% a obsah bielkovín 5,83%.

Plemeno cigája – počet normovaných laktácií 2 501, množstvo mlieka 118,25 l, obsah tuku 7,34% a obsah bielkovín 5,79%.

Plemeno lacaune – počet normovaných laktácií 969, množstvo mlieka 221,06 l, obsah tuku 6,78% a obsah bielkovín 5,66%.

Plemeno východofrízska ovca – počet normovaných laktácií 9, množstvo mlieka 250,47 l, obsah tuku 5,04% a obsah bielkovín 5,54%.

Graf č.5: Porovnanie dosiahnutej priemernej mliekovej úžitkovosti a počtu normovaných laktácií (NL) v kontrolnom roku 2014 s predchádzajúcim obdobím

Graf č.6: Porovnanie dosiahnutej priemernej mliekovej úžitkovosti oviec zapojených do kontroly úžitkovosti I. stupňa (šľachtiteľské a rozmnožovacie chovy)

Najlepší chovatelia

Na záver Vám prinášame vyhodnotenie najlepších chovateľov za kontrolu mliekovej úžitkovosti oviec. Najvyššiu mliekovú úžitkovosť v roku 2014 za plemeno zošľachtená valaška dosiahli Lesy Zliechov s.r.o., Zástranie 161,05 l mlieka (143 normovaných laktácií, obsah tuku 7,31%, a obsah bielkovín 5,74%). Na druhom mieste sa umiestnil PD Predmier - Súľov s dosiahnutou úžitkovosťou 144,19 l mlieka (25 normovaných laktácií, obsah tuku 7,79%, a obsah bielkovín 5,78%). Tretiu najvyššiu úžitkovosť dosiahol podnik Agro – Racio s.r.o., Liptovský Mikuláš s množstvom mlieka 140,12 l pri počte 106 normovaných laktácií s obsahom tuku 7,12% a obsahom bielkovín 5,92%.

Medzi troch najlepších chovateľov plemena cigája patria: Ing. Ján Brudňák z Koprivnice, kde sme zaznamenali priemerné množstvo mlieka 204,38 l (medziročný nárast o +62,88 l) pri 4 normovaných laktáciách s obsahom tuku 5,32% a obsahom bielkovín 6,04%. Druhú najvyššiu priemernú úžitkovosť za plemeno cigája dosiahol podnik PD Mošovce – Socovce s priemerným množstvom mlieka 198,28 l (80 normovaných laktácií, obsah tuku 6,02%, obsah bielkovín 5,68%) a trojicu najlepších chovateľov uzatvára podnik PD Sklabiňa – Záborie s priemerným množstvom mlieka 183,83 l pri 15 normovaných laktáciách (obsah tuku 7,99%, obsah bielkovín 5,56%).

V syntetickej populácii slovenskej dojnej ovce boli dosiahnuté nasledovné výsledky kontroly mliekovej úžitkovosti: v roku 2014 táto populácia dosiahla priemerné množstvo mlieka na úrovni 163,95 l (1 525 normovaných laktácií) pri obsahu tuku 7,0% a obsahu bielkovín 5,64%. Za šľachtiteľské chovy s krížením na báze zošľachtenej valašky bola dosiahnutá mlieková úžitkovosť 171,42 l, najlepšie výsledky dosiahol podnik PD Predmier – Súľov a to 184,63 l (ZVxLCxVF). Za šľachtiteľské chovy s krížením na báze plemena cigája bola dosiahnutá mlieková úžitkovosť 188,57 l (medziročný nárast o 16,49 l), najvyššiu priemernú mliekovú úžitkovosť dosiahol podnik Agrofarma s.r.o., Červený Kameň (CxLCxVF) 203,15 l mlieka s obsahom tuku 6,0% a obsahom bielkovín 5,45 %.

V rámci špecializovaných dojných plemien oviec dosiahol najvyššiu mliekovú úžitkovosť za plemeno lacaune chovateľ Jaroslav Roziak zo Zvolena – 478,80 l mlieka (28 normovaných laktácií, obsah tuku 5,83% a obsah bielkovín 4,98%). Za plemeno východofrízska ovca dosiahol najvyššiu mliekovú úžitkovosť chovateľ Ing. Ján Brudňák z Koprivnice, 312,85 l mlieka.

V mene všetkých pracovníkov PS SR, š.p. blahoželáme chovateľom, ktorí dosiahli výborné výsledky vo svojich chovoch a úprimne nás teší, že sme sa mohli na tom podieľať svojimi službami aj my. Rok 2015 bude pre nás významným, pretože kontrola úžitkovosti oviec na Slovensku sa vykonáva už 80 rokov. Pre nás je to určitý záväzok voči práci našich predchodcov a našou snahou je pokračovať a zlepšovať nami ponúkané služby k čo najväčšej spokojnosti Vás chovateľov. V tomto jubilejnom roku prajeme všetkým chovateľom pevné odhodlanie a vytrvalosť, aby na svojich chovoch zaznamenali čo najvyšší ekonomický profit.