Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Živočíšna výroba / Ošípané

Výzvy pro chovatele prasat v EU

01-02-2024
Ing. Jaroslav Smital, Ph.D. | [email protected]
Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i

Evropská komise podporuje produkci bezpečného a vysoce kvalitního vepřového masa pomocí výrobních systémů šetrných ke klimatu, zdrojům a zvířatům. Implementace nových digitálních technologií navíc poskytuje příležitosti, které dosud nebyly plně využity. V tomto kontextu se mění i evropský chov prasat a některé výzvy, kterým čelí evropští chovatelé jsou uvedeny níže.

Přísnější pravidla

Předpokládá se, že zavádění nových a udržitelnějších chovatelských norem a přísnějších pravidel pro splnění požadavků na životní prostředí a dobré životní podmínky zvířat (viz tabulka) zvýší náklady na živočišnou výrobu v EU. Rozdíly mezi zeměmi EU s ohledem na národní normy mohou vést k narušení hospodářské soutěže v rámci Evropského sdružení volného obchodu.

Tabulka: Souhrn minimálních standardů pro ochranu prasat obecně popsaných ve směrnici Rady EU 2008/120/ES

Tabulka

Prostor pro prasnice

Trend, který trvá již mnoho let a bude se rozšiřovat s velmi vážnými důsledky pro způsob zakládání farem. Zákaz používání klecí pro březí prasnice se nyní rozšířil i pro laktující prasnice, přičemž evropské směrnice propagují směr, který prasnicím poskytuje volnost po většinu času v porodně. Důsledkem toho je, že porodní kotce budou muset být větší, což vyžaduje, aby farmáři snížili počet prasnic na svých farmách – nebo aby je rozšířili. Jak překonat problém zalehnutí selat je předmětem neustálého výzkumu.

Obr. 1

Obr. 1: Evropské směrnice propagují směr, který prasnicím poskytuje volnost.
(foto archiv autora)

Zachování ocasů a varlat

Trend, který lze pozorovat převážně v Evropě a možná se zdá, že není až tak důležitý, ale bude vodítkem k budoucím „výrobním licencím“ pro chovatele prasat. Otázkám kupírování ocasů a kastraci je v Evropě věnována stále větší pozornost a ve snaze vyhnout se těmto praktikám se provádí řada výzkumů. Pokrok je však pomalý, proto se naskýtá otázka – pokud se prasatům v daných systémech nedaří dobře, možná je třeba upravit spíše systém než prasata. Konečný výsledek by mohl vést k různým volbám designu, krmení a řízení farmy.

Obr. 2

Obr. 2: Otázkám kupírování ocasů a kastraci je v Evropě věnována stále větší pozornost ve snaze vyhnout se těmto praktikám.
(foto archiv autora)

Nové systémy chovu

Vývoj nových rozsáhlých systémů chovu může umožnit lepší vyjádření přirozeného chování prasat, avšak zvýší se riziko patogenů v produkčním řetězci a bude obtížnější řídit vnější a vnitřní biologickou bezpečnost. Navíc rozsáhlé systémy ztěžují kontrolu emisí. Oproti tomu nižší výkonnost extenzivních systémů (nízká konverze krmiva, nižší průměrný denní přírůstek hmotnosti a vyšší ztráty zvířat) vyvolává problémy konkurenceschopnosti a zvýšeného využívání vzácné půdy a zdrojů krmiv.

Biologická bezpečnost

Virové epidemie v posledních letech jasně ukázaly, jak je biologická bezpečnost důležitá. I docela jednoduchá opatření, jako je použití sítí proti hmyzu, mohou být dobrým prvním krokem k zamezení infekcí. Úspěch biologické bezpečnosti však přichází s mentalitou, informovaností a transparentností pro farmáře. Vyžaduje to dobré znalosti a pochopení toho, co je „nepřítel“ a jak se pohybuje. Biologická bezpečnost se nevztahuje pouze na prasečí farmy, ale také na zpracovatelská zařízení, jak ukázal Covid-19.

Digitalizace dat

Digitalizace datových toků, sdružování a správa dat mají velký potenciál při plnění rostoucích požadavků na vyšší standardy a větší transparentnost v rámci výrobního řetězce vepřového masa. Vyvíjí se systémy pro sběr dat a digitalizovaný tok dat. Na trhu jsou k dispozici i senzory pro kontinuální měření různých veličin prostředí, které slouží k automatickému nastavení a zajištění stabilního mikroklimatu ve stájích. Inteligentní farmářské systémy pomáhají digitalizovat, propojovat a vyhodnocovat jakákoli data shromážděná na farmě pro sledování a řízení jednotlivých činností.

Precizní chov

Přesné technologie mohou pomoci, aby každé prase naplnilo svůj potenciál. Již ne péče o průměrné prase, ale péče šitá na míru, specifická pro konkrétní prase. Technologie může řídit ventilační a krmné systémy, rozpoznávat jednotlivá prasata, může zajistit, že každé prase dostane přesně to správné množství krmiva nebo přesné zdravotní aplikace mohou mnohem snadněji odhalit nemoci.

Obr. 3

Obr. 3: Přesné technologie mohou pomoci, aby každé prase naplnilo svůj potenciál.
(foto archiv autora)

Trend „bio“

Je zřejmé, že na trhu, kde je stále důležitější způsob chovu prasat, docházejí někteří farmáři k závěru, že nejlépe funguje, když mohou jít prasata ven a krmit se pouze ekologicky vypěstovanými plodinami. Tento trend může přijít s marketingem ekologicky vyrobeného masa až ke spotřebitelům, kteří rádi zaplatí prémii, když vědí, že prasatům bylo umožněno žít dobrý život. Zda tato metoda nasytí planetu Zemi nebo ne, je sporné.

Výroba bez antibiotik a ZnO

Tento trend začal asi před 20 lety v severní Evropě s cílem omezit používání antibiotických růstových stimulátorů, protože zvyšují rezistenci vůči antibiotikům. Celosvětové povědomí o obezřetném používání antibiotik je zásadní a stále více se nyní i léčebné použití antibiotik uplatňuje co nejpečlivěji. Vývoj se však v jednotlivých zemích liší, některé omezují používání antibiotik a mají průhledné modely, v jiných zemích jsou antibiotika stále volně prodejná. Nejvýrazněji se vývoj projevil u odstavčat, kde bylo užívání antibiotik tradičně nejvyšší. Navíc, v Evropě, na Novém Zélandu a v Kanadě hraje roli snížení farmakologických hladin oxidu zinečnatého.

Hledání sójových alternativ

Toto téma sahá hlouběji než jen jako ekologický argument. Jedním z důvodů, proč přestat používat sóju v krmivu pro prasata je, že musí být přepravována z Latinské Ameriky. Vyrábět krmivo pro prasata na druhém konci světa nemusí být nejudržitelnější, ale v případě, že to také vede k odlesňování, má toto odvětví vážný problém s image. Navíc v dobách nejistoty a neustále rostoucí ceny krmiv, by dávalo mnohem větší smysl zajistit zdroje bílkovin pro dobytek lokálně. Pokud se produkce vepřového masa vyskytuje v oblastech, kde není dostupná sója, proč nezkusit alternativy?

Snížení emisí

V budoucím chovu prasat hrají roli nejen hnutí za dobré životní podmínky zvířat, ale také za kvalitní životní prostředí. Prasečí farmy mají kromě masa ještě další výstup – a tím jsou emise (prachové částice, zápach, čpavek, nadměrné množství zinku a fosforu). V posledních letech se tento seznam pouze rozrostl, v hustě obydlených oblastech se emise dusíku staly rostoucím problémem.

Změny klimatu

Toto téma je poměrně široké, ale nepopiratelné – a něco, s čím se každý producent na světě bude muset naučit zacházet ve svůj prospěch. Zvýšená frekvence extrémních jevů počasí v důsledku změn klimatu, zvláště období extrémních veder, by mohla vést k vysokým ztrátám v důsledku tepelného stresu, pokud nejsou systémy ustájení vhodně přizpůsobeny. Je dobré, když mají producenti připravený plán, co dělat, aby zajistili, že voda nebo energie budou i nadále hojně dostupné, pokud ceny krmiv porostou, nebo jak se stát všestrannějším např. pomocí solárních panelů.

Dostupnost vody

Zásobování vodou v Evropě představuje potenciální problém pro téměř polovinu její populace, což odráží Index využívání vody (kolik vody se ročně spotřebuje v poměru k celkovým dlouhodobým zdrojům sladké vody v regionu). Za posledních 50 let se obnovitelné zdroje vody na hlavu v Evropské unii snížily o 24 %, přičemž asi třetina evropských zemí je ohrožena nedostatkem vody.

Vyškolený personál

Zemědělci a chovatelé nyní nemohou být pouze odborníky na chov zvířat. Jejich znalosti musí zahrnovat prevenci a rozpoznávání nemocí, řízení reprodukce, neonatální péči, výživu a porozumění chování zvířat. Musí také spravovat a zaznamenávat velké množství dat, aby splnili zákonné požadavky. Zavedení systému analýzy rizik a kritických kontrolních bodů (HACCP) by pomohlo řídit biologickou bezpečnost, zdraví a dobré životní podmínky i ochranu spotřebitele, avšak standard typu HACCP nebyl dosud v chovu prasat vyvinut.

Sociální média

V neposlední řadě podceňované téma, nicméně velmi aktuální. Sociální sítě se stále častěji používají ke sdílení něčích názorů. Pro prasečí průmysl představují sociální média hrozbu i příležitost. Je načase, aby se farmáři chopili této příležitosti, podělili se o to, co se právě dělá, a dělali to s hrdostí. Samozřejmě to neznamená, že si získají srdce všech, ale transparentní podávání informací znamená, že farmáři rádi ukážou cokoli, co se děje uvnitř prasečí stáje, vnějšímu světu. To je přesvědčivý důvod, že z dlouhodobého hlediska je pro prasečí průmysl životně důležité zastavit kastraci, kupírování ocasů a používání klecí.