Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Stroje a zariadenia / Rôzne

Aktuálny stav vo vybavení poľnohospodárstva traktormi

28-02-2023
S použitím citovaných zdrojov spracoval: doc. Ing. Jozef Ďuďák, CSc. | [email protected]
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Vybavenie poľnohospodárskych podnikov traktormi, ostatnými energetickými prostriedkami, ako aj ďalšou technikou potrebnou pre zabezpečenie poľných prác sa stále považuje za veľmi dôležité porovnávacie kritérium. Napr. nakupovaný počet nových traktorov, inštalovaný výkon v ich motoroch vo vzťahu k veľkosti poľnohospodárskeho podniku - výmere jeho poľnohospodárskej pôdy (p.p.) je kritérium, ktoré umožňuje posúdiť nielen úroveň technickej vybavenosti podnikov (fariem) navzájom, ale môže slúžiť aj ako ukazovateľ pre hodnotenie úrovne technickej a technologickej vyspelosti poľnohospodárstva jednotlivých krajín.

Už ku koncu osemdesiatych rokov sa v závislosti od veľkosti podniku, jeho výrobného zamerania a intenzity výroby používaný ukazovateľ - merný inštalovaný výkon energetických prostriedkov (EP) využívaných v poľnohospodárstve (kW.ha-1 p.p.) nachádzal v rozmedziach hodnoty od 1,5 do 2,9 kW.ha-1. Pokiaľ ide o výkonové zastúpenie jednotlivých kategórií EP približne 2/3 výkonu bolo inštalovaného v motoroch traktorov a 1/3 predstavoval výkon motorov ostatných EP (obilné kombajny, nákladné automobily, nakladače, rezačky a pod.). Obvykle platilo, že vyššia hodnota ukazovateľa bola v menších podnikoch a opačne, čo zodpovedalo aj tendenciám vo vybavení fariem hlavne v západoeurópskych krajinách. Ako ďalšie ukazovatele na hodnotenie energetickej vybavenosti podniku sa uplatňovali napr. počty používaných traktorov pri obhospodarovaní určitej výmery poľnohospodárskej pôdy (normatívy potreby traktorov), alebo počty predaných traktorov na určitú výmeru obhospodarovanej pôdy.

Evidencia stavu traktorov

Sledovanie vývoja vyššie uvedených ukazovateľov aj pre potreby riadiacich orgánov (napr. vtedajšieho Ministerstva poľnohospodárstva) zabezpečovali rôzne výskumné a odborné pracoviská. Na Slovensku to bol predovšetkým Výskumný ústav poľnohospodárskej techniky v Rovinke (VÚPT). Jeho nástupcom bol Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky (TSÚP) . Žiaľ, pri transformácii niekdajšieho VÚPT na TSÚP sa na činnosť v tejto oblasti akosi pozabudlo, a tak ak by sme chceli uplatniť v súčasnosti pri hodnotení vybavenosti našich poľnohospodárskych podnikov vyššie uvedené ukazovatele, máme k tomu pomerne málo relevantných informácií. Môžeme sa v podstate spoliehať len na štatistické zisťovanie počtov strojov, ktoré vykonáva Štatistický úrad (ŠÚ), aj to v dvojročnej periodicite a informácie od predstaviteľov Združenia AGRION, ako sa napr. predávali niektoré vybrané kategórie strojov v predchádzajúcom období, ktoré sa aspoň občas objavia v tlači. Skúsme aspoň na základe takto obmedzených informačných zdrojov aspoň niektoré z vyššie spomínaných ukazovateľov stanoviť.

Ešte predtým však treba poukázať aspoň na dva fakty. Prvým je skutočnosť, že už niekoľko rokov je vo všetkých krajinách zreteľná tendencia k zvýšeniu celkového inštalovaného výkonu traktorov, ktorá vedie k prenikavému zvýšeniu výkonu motorov traktorov novo vyrábaných a k čiastočnému spomaľovaniu tendencie zvyšovania počtov traktorov. V niektorých krajinách, a to platí aj na Slovensku, dochádza k stagnácii, dokonca i k poklesu počtu traktorov pri súčasnom zvyšovaní priemerného výkonu u novo nakupovaných traktorov. Druhým faktom a zákonitým trendom vývoja je i to, že v niektorých vyspelých štátoch význam traktorov začína svoje dominantné postavenie z minulého obdobia strácať a štruktúra mobilných energetických prostriedkov sa presúva predovšetkým do kategórie samohybných strojov. Aj s týmto vývojovým trendom sa na Slovensku stretávame.

Štatistika stavu strojov a rozdiely v evidencii

Pokiaľ ide o evidovanie stavu strojov vykazovaných v poľnohospodárskych podnikoch, od vzniku samostatnej SR zabezpečuje zber štatistických údajov pre potreby informovanosti Štatistický úrad Slovenskej republiky (ŠÚ SR). Databáza SLOVSTAT obsahuje časové rady ukazovateľov hospodárskeho a sociálno-ekonomického vývoja za Slovenskú republiku, pričom údaje z rôznych štatistických okruhov sa prezentujú vo forme tabuliek v mesačných, štvrťročných alebo ročných časových radoch. V menu Poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybárstvo sú zaradené aj údaje o početnom stave poľnohospodárskej techniky. Kým do roku 2008 sa údaje spracovávali každoročne, v ďalších rokoch sa z ekonomických dôvodov prešlo na dvojročný interval. Na základe evidencie ŠÚ SR sú potom preberané údaje aj do výročných (tzv. „zelených“) správ, ktoré každoročne spracováva Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (MPRV SR).

Na základe dostupných údajov možno napísať, že vyššie konštatovaný trend poklesu evidovaného počtu traktorov je zrejmý aj u nás. Kým napr. v roku 1994 bolo v evidencii ŠÚ SR vykazovaných 32 810 traktorov, v roku 2020 už bol vykazovaný počet traktorov približne polovičný. Takýto údaj bol totiž uvedený aj v Zelenej správe za rok 2022, ktorá bola schválená vládou SR dňa 19. 10. 2022. Zároveň bol v tejto správe konštatovaný aj pokles početných stavov aj v ostatných sledovaných kategóriách strojov (tabuľka 1).

Tabuľka 1: Počet vybraných poľnohospodárskych strojov

Tabuľka 1

Údaje ŠÚ SR ako aj spracovávané Zelené správy spravidla uvádzajú aj informácie o počte novonakupovaných a do evidencie zaraďovaných strojov, vrátane traktorov. Tu sme však pri skúmaní rôznych informačných zdrojov narazili na určité nepresnosti. Okrem údajov ŠÚ SR sú totiž k dispozícii aj informácie o evidencii a počte novonakúpených a priebežne z evidencie vyradených traktorov podľa Krajských dopravných inšpektorátov Policajného zboru SR (KDI PZ SR) - graf 1 a graf 2, z ktorých sú zrejmé rozdiely tak v celkovom evidovanom počte traktorov, ako aj v ich priebežnej obnove.

Graf 1: Evidencia traktorov k 31. 12 (podľa údajov KDI PZ SR)

Graf 1

Graf 2: Počet novoevidovaných traktorov (podľa údajov KDI PZ SR)

Graf 2

Ďalšie rozdiely v evidencii novonakupovaných traktorov možno zistiť aj na základe porovnania údajov, ktoré priebežne spracováva a aj na svojich stánkach zverejňuje Združenie AGRION (tabuľka 2).

Tabuľka 2: Rozdiely v evidencii počtu registrovaných traktorov

Tabuľka 2

Uvedené rozdiely v evidencii by sa snáď dali vysvetliť tým, že Združenie AGRION vo svojich štatistikách predaja vykazuje iba traktory vo výkonových kategóriách nad 50 k, ktoré sú určené predovšetkým do poľnohospodárstva, kým v štatistikách KDI PZ SR sú evidované aj nižšie výkonové kategórie traktorov (napr. aj komunálne traktory).

Veková a výkonová štruktúra strojov

K vykazovanému počtu traktorov by sme sa teda ako-tak dostali, horšie je to však s ostatnými kategóriami poľnohospodárskych strojov, ako aj s posúdením ich vekovej a výkonovej štruktúry. Posledné oficiálne spracované údaje v priemernom veku traktorov, ako aj niektorých vybraných kategórií ostatných mechanizačných prostriedkov a ich výkonovej štruktúre boli uvedené v prílohe „Zelenej správy“ za rok 2009 a obsahovali výsledky „Inventarizácie stavu techniky k 31.12.2008“, ktorú na základe požiadavky MP SR spracoval Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky (TSÚP) v Rovinke. Pri traktoroch bol uvedený ich priemerný vek 12,5 roka.

V roku 2018 bola riešená úloha odbornej pomoci (ÚOP) „Informačný systém o vybavenosti poľnohospodárstva Slovenskej republiky strojovou technikou“, v rámci ktorej bola uskutočnená inventarizácia používaných strojov v poľnohospodárskej prvovýrobe na Slovensku. Z inventarizácie vykonanej formou dotazníkového prieskumu k 31. 12. 2017 vyplynulo, že poľnohospodárske podniky v rastlinnej aj živočíšnej výrobe disponovali najmä starými strojmi, ktoré mali 12 rokov a viac. Podiel týchto strojov bol 50 % v rastlinnej aj živočíšnej výrobe. Obnova strojov sa v porovnaní s výsledkami TSÚP Rovinka z predchádzajúcich rokov za posledné 4 roky mierne oživila. Nové stroje (do 4 rokov) boli v roku 2017 v rastlinnej výrobe zastúpené 14 % a v živočíšnej výrobe 17 %.

V záverečnej správe o riešenej ÚOP boli podrobnejšie spracované údaje o vybraných kategóriách strojov, kde napr. pri traktoroch bolo uvedené, že najvýraznejší podiel na celkovom počte traktorov vo vzorke (17 089 ks) mali v roku 2017 traktory vo vekovej skupine nad 12 rokov (53,6 %) a najnižší podiel mali traktory vo vekovej skupine 4 – 8 rokov (13,3 %), takmer rovnaký podiel v skupine traktorov mali traktory do 4 rokov (13,7 %). Z hľadiska výkonu stroja prevládali v ostatnom hodnotenom roku v skupine traktorov kolesové traktory s výkonom do 60 kW (29,2 % z celkového počtu traktorov), v ktorých bola obnova strojov minimálna a prevládala veková skupina traktorov nad 12 rokov (88,3 %). Podľa odhadu, viac ako dve tretiny traktorov u oslovených poľnohospodárskych podnikov, tvorili kolesové traktory s výkonom do 120 kW (70,5 %). Najnovšie boli traktory nad 300 kW, ktorých podiel na celkovom počte traktorov nedosahoval ani jedno percento. Najvýraznejšia obnova traktorov bola u skupín traktorov s vyšším výkonom, a to nad 250 kW, ktoré spolu tvorili iba 3 % z celkového počtu traktorov vo vzorke.

Aká je veková štruktúra traktorového parku na Slovensku?

V nadväznosti na vykonanú inventarizáciu stavu techniky bolo v roku 2019 urobených niekoľko ďalších prepočtov, ich príklad pre traktory možno uviesť nasledovne:

 • ŠÚ SR vykazovaný stav traktorov (k 31. 12. 2018) bol 16 678 kusov,
 • od roku 1993 do 31.12. 2018 bolo novo zakúpených 15 046 traktorov,
 • z pôvodného počtu 30 851 traktorov v roku 1993 ešte zostalo (nebolo nahradených po 25. rokoch) 1632 traktorov,
 • z vykazovaného stavu traktorov sa od roku 1993 ich obnova do roku 2018 realizovala na úrovni 90,21 %,
 • na základe našich výpočtov bol v roku 2018 aktuálny priemerný vek traktora 13,24 roka,
 • aktuálny priemerný vek traktora zakúpeného po roku 1993 bol v roku 2018 10,99 roka.

Podobným spôsobom boli urobené prepočty stavu traktorov aj v roku 2020 a ich výsledok možno uviesť nasledovne:

 • ŠÚ SR vykazovaný stav traktorov (k 31. 12. 2020) bol 16 151 kusov,
 • od roku 1993 do 31.12. 2020 bolo novo zakúpených 16 514 traktorov,
 • z vykazovaného stavu traktorov sa od roku 1993 ich obnova do roku 2020 realizovala na úrovni 102,25 %,
 • na základe našich výpočtov bol k 31.12.2020 priemerný vek traktora 11,79 roka,
 • zastúpenie podielu traktorov v jednotlivých vekových kategóriách sa zmenilo tak, ako ukazuje tabuľka 3.

Tabuľka 3: Podiel traktorov v jednotlivých vekových kategóriách, %

Tabuľka 3

Podľa informácie zverejnenej Združením AGRION v týždenníku Roľnícke noviny sa v roku 2021 na Slovensku zakúpilo 664 nových traktorov vo výkonovej kategórii nad 36,8 kW, čo na základe našich prepočtov opäť „prispelo“ k zníženiu priemerného veku traktorov na 11,7 roka.

Prezentované výsledky vykonanej analýzy sú založené na predpoklade, že k zlepšovaniu vekovej štruktúry traktorov využívaných v poľnohospodárstve dochádza hlavne vďaka tomu, že sa z evidencie vyraďujú predovšetkým najstaršie ročníky traktorov a že sa znižuje ich počet. Či je to skutočne tak sa, žiaľ, z dostupných informačných zdrojov nedá zistiť.

Zaťaženie traktorov

Už v predchádzajúcej časti príspevku bolo uvedené, že podľa údajov ŠÚ SR počty strojov v podstate pri všetkých hodnotených kategóriách klesajú a zároveň sa zlepšujú parametre novo nakupovaných strojov. Ako sa teda zmenili ukazovatele zaťaženia napr. u traktorov?

Na vyššie položenú otázku potreby obnovy stroja je možné zodpovedať na základe výsledkov analýzy vývoja výkonovej štruktúry požívaných traktorov a ako táto štruktúra súvisí s ukazovateľmi spomínanými v úvode tohto príspevku. K ich výpočtu boli využité niektoré z dostupných informačných zdrojov a získané výsledky sú uvedené v tabuľke 4.

Tabuľka 4: Výmera využívanej poľnohospodárskej pôdy a zaťaženie traktorov

Tabuľka 4

Z údajov uvedených v tabuľke 4 je zrejmé, že na 1 vykazovaný traktor v súčasnosti pripadá viac ako 100 ha (114,9 ha) využívanej poľnohospodárskej pôdy. Je to hodnota, ktorá má stúpajúci charakter. Napr. v roku 2010 bolo v evidencii ŠÚ SR 19 343 traktorov, čo by pri súčasnej výmere využívanej p.p. predstavovalo 95,6 ha na 1 traktor. Súčasná výmera pôdy pripadajúcej na jeden traktor však zodpovedá normatívu potreby traktorov, kde napr. VÚZT Praha uvádza normatív 6 až 10 kusov traktorov na 1 000 ha p.p.
Nárast zaťaženia traktorov súvisí aj s nárastom ich priemerného výkonu. Kým napr. v roku 2010 bol priemerný výkon traktora na hodnote 79,8 kW, tak v roku 2020 to už bolo na úrovni 104,7 kW (tabuľka 5).

Tabuľka 5: Inštalovaný výkon motorov traktorov 31.12.2020

Tabuľka 5

Nárast priemerného výkonu traktorov možno konštatovať aj na základe prehľadu o novo prihlasovaných traktoroch. Napr. v roku 2018 bol priemerný výkon novo zakúpeného traktora na úrovni 123 kW (tabuľka 6).

Tabuľka 6: Počet prihlásených traktorov podľa kategórií v roku 2018

Tabuľka 6

V úvodnej časti príspevku bolo uvedené, že už ku koncu osemdesiatych rokov sa v závislosti od veľkosti podniku, jeho výrobného zamerania a intenzity výroby používaný ukazovateľ - merný inštalovaný výkon energetických prostriedkov (EP) využívaných v poľnohospodárstve (kW.ha-1 p.p.) nachádzal v rozmedziach hodnoty od 1,5 do 2,9 kW.ha-1, z čoho približne 2/3 výkonu bolo inštalovaného v motoroch traktorov. Keď by sme hodnotili vybavenie podnikov z hľadiska vyššie uvedeného ukazovateľa môžeme konštatovať, že v súčasnosti došlo u traktorov k miernemu poklesu (tabuľka 7).

Tabuľka 7: Merný inštalovaný výkon motorov traktorov

Tabuľka 7

Na druhej strane ale musíme konštatovať, že sa v podstatnej miere rozšírilo používanie ostatných kategórii samohybných strojov (obilné kombajny, rezačky, vyorávače cukrovej repy a zemiakov, postrekovače, zberače zeleniny, teleskopické manipulátory a nakladače a pod.), čo určite znamená, že k hodnotám v minulosti dosahovaného ukazovateľa merného inštalovaného výkonu v motoroch energetických prostriedkov využívaných v poľnohospodárstve sa blížime aj v súčasnosti. A to aj v súvislosti s už uvádzaným celkovým poklesom počtu používaných strojov.

Porovnanie „rýchlosti“ pri obnove traktorov

Pri hodnotení obnovy traktorového parku na Slovensku sa ešte pozrieme na porovnanie rýchlosti obnovy strojov na Slovensku a v okolitých krajinách. Ako podkladové údaje poslúžili štatistické údaje o predaji traktorov v jednotlivých krajinách a informácie o obhospodarovaných výmerách p.p. získané z dostupných informačných zdrojov. Prepočet uvedený v tabuľke 8 asi nepotrebuje ani bližší komentár.

Tabuľka 8: Ukazovatele zmien vo vybavenosti poľnohospodárskych podnikov traktormi v roku 2021

Tabuľka 8

Aktuálna situácia v obnove strojov jednoznačne súvisí s dostatočným resp. nedostatočným príjmom farmárov v porovnávaných krajinách. Kým je v krajinách západnej Európy podpora farmárov vyššia ako u nás nemôžeme im konkurovať. O podpore farmárov jednotlivých krajín svedčia aj údaje o podpore farmárov, ktoré boli opäť získané z dostupných informačných zdrojov (tabuľka 9).

Tabuľka 9: Podpora v € na 1 ha poľnohospodársky využívanej pôdy;

Tabuľka 9

V nasledujúcej tabuľke 10 sú údaje o výdavkoch zo štátneho rozpočtu na podporu pôdohospodárstva, ktoré boli zverejnené v týždenníku Roľnícke noviny v súvislosti s protestom poľnohospodárov v zimných mesiacoch na prelome rokov 2017 – 2018.

Tabuľka 10: Výdavky štátneho rozpočtu na podporu pôdohospodárstva za rok 2016 (€)

Tabuľka 10

Záver

V týždenníku Roľnícke noviny bol 02. 11. 2022 zverejnený rozhovor s ministrom pôdohospodárstva SR, ktorý okrem iného povedal: „Zo zdrojov štátneho rozpočtu je v tomto roku (pozn. – rok 2022) pre agropotravinárstvo alokovaných takmer 141,4 mil. €. Kým v roku 2018 išlo do agrárneho sektora zo štátneho rozpočtu celkovo 9,2 mil. €, v minulom roku to bolo už takmer 70 mil. €. Na aktuálny rok (pozn. – rok 2022) je alokovaný už takmer dvojnásobok“.

Ak ale prepočítame uvedené sumy na 1 ha p.v.p. stále je to v porovnaní s okolitými krajinami málo. Pôvodný návrh rozpočtu na aktuálny rok (pozn. – rok 2022) pritom uvádzal 65,5 mil. €. Návrh štátneho rozpočtu na rok 2023, ktorý v polovici októbra schválila vláda, hovorí o štátnych a národných podporách vo výške 70,2 mil. €. Podľa vyjadrení čelných predstaviteľov rezortu pôdohospodárstva hlavnú dotačnú podporu pre poľnohospodárov však netvoria národné a štátne podpory, ale prostriedky zo Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ. Na Slovensku sú európske prostriedky pre rok 2023 rozpočtované vo výške 635 mil. €. Keď by sme aj túto sumu prepočítali na 1 ha p.v.p., tak to bude len približne 332 €, čo je síce o niečo viac ako v predchádzajúcom období, ale nie je to nejako významný nárast. Aký podiel z uvedených rozpočtovaných finančných prostriedkov sa „ujde“ podpore nákupu techniky však v súčasnosti povedať nedokážeme. Čo však ale s určitosťou dokážeme povedať je fakt, v súčasnosti pri porovnávaní úrovne obnovy technického a technologického vybavenia poľnohospodárstva v konkurenčnom prostredí okolitých krajín sme ešte stále na „chvoste“ a ťaháme za jeho čoraz kratší koniec.