Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Európska únia / Projekty

Projekt PoliRural - na budúcnosť orientovaný kolaboratívny rozvoj politík pre vidiecke oblasti a ľudí

24-10-2019
(zdroj: http://polirural.eu/)

PoliRural je trojročný výskumný projekt financovaný Európskou komisiou cez výskumný a inovačný program Horizont 2020. Odštartoval v júni 2019 pod koordináciou Českej zemědelskej univerzity v Prahe. Spája kľúčové činnosti potrebné pre navrhovanie efektívnych vidieckych politík zameraných na ľudí a na budúcnosť, ktoré zároveň povedú k posilneniu vidieckeho obyvateľstva a k odolnejším vidieckym oblastiam.

Projekt je realizovaný inkluzívnym spôsobom za účasti vidieckych populácií, výskumníkov a tvorcov politík, ktorý majú spoločný záujem zjednotiť sa pri riešení bežných problémov.

Hlavným cieľom projektu PoliRural je zatraktívniť európske vidiecke miesta a povolania pre usadené vidiecke obyvateľstvo a pre nových alebo potencionálnych nováčikov.

Prvotná definícia pojmu „atraktívnosť vidieka“ predstavuje udržateľné vidiecke spoločenstvo s prístupom ku kvalitným verejným službám, prosperujúce a rozmanité miestne hospodárstvo, v ktorom je poľnohospodárstvo doplnené udržateľným cestovným ruchom a inými formami zamestnania; životné prostredie a biodiverzita sú zachované a posilnené. V skratke Atraktívnosť vidieka je životaschopné, zdravé a príjemné miesto na život, prácu a návštevu.

Zmeny vo vidieckych oblastiach, ako sú vyľudňovanie, opúšťanie pôdy a strata biodiverzity, môžu síce prebiehať postupne pomaly, ale majú často nezvratný charakter. Tvorcovia politík môžu riadiť tento vývoj s cieľom zníženia negatívnych dopadov. Za týmto účelom potrebujú poznať efektívnosť v súčasnosti používaných nástrojov politík, ako aj to kto z nich v skutočnosti profituje a v akom rozsahu, aké budú hlavné hnacie sily ovplyvňujúce ďalší vývoj a ako ovplyvnia ľudí, planétu, príjmy a využitie pôdy. Ak majú byť tieto poznatky skutočne užitočné musia prekonať tradičné sektorové myslenia a pretaviť sa do spoločného úsilia zjednocujúceho rôznych aktérov pod spoločným cieľom.

Projekt má 5 na seba nadväzujúcich krokov:

  1. Analýza potrieb.
  2. Párovanie intervencií.
  3. Zhodnotenie politík.
  4. Výhľad do budúcnosti.
  5. Transformácia politík.

Kľúčovou zložkou projektu bude práca s aktérmi na regionálnej úrovni v rámci prípravy 12 pilotov projektu. Jedným z nich bude Nitriansky región pod koordináciou Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre a v spolupráci s Agroinštitútom, štátny podnik, Vidieckym parlamentom a Mestom Nitra.

Web stránka: http://polirural.eu/

Facebook: https://www.facebook.com/PoliRural/