Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Ekonomika, financie, trh / Odborné články

Náklady dojných oviec v roku 2022

16-11-2023
Ing. Marta Oravcová, PhD.; Ing. Ján Huba, CSc. | [email protected]
NPPC - Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra

V analyzovaných chovoch dojných oviec sa priemerné vlastné náklady v roku 2022 v porovnaní s rokom 2021 zvýšili v kategórii základné stádo o 17 %, zatiaľ čo v kategórii mladé chovné ovce sa znížili o 13 %.

Metodika

Ekonomická databáza NPPC-VÚŽV Nitra bola v roku 2022 rozšírená o údaje z ôsmich stád dojných oviec (chovatelia zošľachtenej valašky, cigáje, slovenskej dojnej ovce a lacaune). V porovnaní s predchádzajúcim rokom sa počet stád znížil o dve. To môže byť v medziročnom porovnaní príčinou vyššej premenlivosti výsledkov, keďže citlivosť priemerov na odľahlé hodnoty sa zvyšuje so znižovaním disponibilnej početnosti údajov. Preto by sme radi využili príležitosť a požiadali o spoluprácu ďalších chovateľov (kontakt: [email protected]). Je samozrejmé, že poskytnuté údaje sú anonymizované.

Náklady sme analyzovali za každé stádo zvlášť, osobitne za kategóriu základné stádo (bahnice, plemenné barany a jahňatá do 3 mesiacov veku) a kategóriu mladé ovce určené na ďalší chov (jahničky, jarky a mladé barany chované s cieľom ich zaradenia do plemenitby). V súlade s metodikou NPPC-VÚŽV Nitra sme nákladové položky vyjadrili v prepočte na kŕmny deň (KD), pre základné stádo aj na prepočítanú bahnicu a rok. Vychádzajúc zo vstupných údajov sme vypočítali priemerné náklady v roku 2022 a porovnali ich s priemernými nákladmi v roku 2021.

Náklady základného stáda

V kategórii základné stádo (ZS) boli v roku 2022, rovnako ako v roku 2021, najvyššou položkou celkových nákladov (tabuľka č. 1) ostatné priame prvotné a druhotné náklady spolu (0,247 EUR/KD). Na celkových nákladoch sa podieľali 27 %. Pomer ostatných priamych nákladov prvotných (náklady na plemenárske a veterinárne úkony/elektrickú energiu, sociálne odvody a pod.) a ostatných priamych nákladov druhotných (náklady na vlastnú autodopravu, prácu traktorov a iné vnútropodnikové služby) bol na úrovni 71 % ku 29 % (aj v predchádzajúcom roku bol tento pomer v prospech ostatných priamych nákladov prvotných vyšší, tj. 75 % ku 25 %). Druhou najvyššou položkou boli náklady na mzdy (0,202 EUR/KD), ktoré sa podieľali na celkových nákladoch 22 %. V porovnaní s rokom 2021 došlo k zníženiu ich podielu. Absolútna výška miezd sa však zvýšila (v porovnaní s 0,177 EUR/KD v roku 2021). Ďalšou významnou položkou boli náklady na krmivá (0,174 EUR/KD), ktoré sa podieľali na celkových nákladoch 19 %, v porovnaní s predchádzajúcim rokom boli vyššie o 0,008 EUR/KD. Pomer nákladov na vlastné a nakúpené krmivá sa medziročne zvýšil v prospech vlastných krmív, tj.86 % ku 24 %). Zostávajúce nákladové položky (ostatné materiálové náklady, opravy a údržba, odpisy majetku a zvierat, réžie) jednotlivo nepresiahli 10 % celkových nákladov ZS. V porovnaní s predchádzajúcim rokom sa v percentuálnom vyjadrení (51 %) najviac zvýšili ostatné materiálové náklady. Domnievame sa, že za touto zmenou, ktorá sa prejavila relatívne výrazne zrejme v dôsledku zníženej početnosti stád, bolo ich skokové zvýšenie (10-násobok) zaznamenané iba v jednom z nich.

Z porovnania rokov 2022 a 2021 vyplýva, že celkové náklady ZS sa medziročne zvýšili o 17 %. Náklady na bahnicu, vrátane ostatných kategórií ZS, prepočítané na 1 KD boli v roku 2022 vyššie, tj. 0,888 vs. 0,739 EUR/KD v roku 2021. Po odpočítaní nákladov na vedľajší výrobok (náklady na živo narodené jahňatá, vlnu a maštaľný hnoj) dosiahli vlastné náklady na 1 KD hodnotu 0,833 EUR. Ročné náklady na prepočítanú bahnicu ZS boli v roku 2022 na úrovni 324,10 EUR, po odpočítaní nákladov na vedľajší výrobok bola výška vlastných nákladov upravená na 304,10 EUR.

Tabuľka č. 1: Náklady na chov základného stáda oviec (prepočet na 1 KD).

Tabuľka č. 1

Náklady mladých oviec

Z celkových nákladov mladých chovných oviec (MCHO) v roku 2022 (tabuľka č. 2) najvyšší podiel predstavovali náklady na vlastné a nakúpené krmivá (spolu 43 %). Spotreba krmív bola významne pokrytá vlastnými krmivami vyrobenými vlastnou činnosťou (89%). Podstatne nižší podiel než náklady na krmivá predstavovali ostatné priame náklady spolu (27 %), v rámci tejto nákladovej položky boli väčšinovo zastúpené ostatné priame náklady prvotné (rovnako ako pri ZS). Náklady na mzdy sa na celkových nákladoch MCHO podieľali 19 %. Zostávajúce nákladové položky (rovnako ako pri ZS) nepresiahli jednotlivo podiel 10 % celkových nákladov, rovnaký trend sme pozorovali aj v predchádzajúcich rokoch.

Priemerne sa celkové náklady MCHO medziročne znížili o 13 %. Zníženie sme zaznamenali pri takmer pri všetkých nákladových položkách okrem odpisov majetku, ostatných priamych nákladov a nakúpených krmív. Výška celkových nákladov MCHO bola v roku 2022 na úrovni 0,261 EUR/ KD (v porovnaní s 0,300 EUR/KD v roku 2021). Po odpočítaní nákladov na vedľajší výrobok dosiahli vlastné náklady MCHO hodnotu 0,249 EUR/KD (v porovnaní s 0,288 EUR/KD v roku 2021).

Tabuľka č. 2: Náklady na odchov mladých oviec (prepočet na 1 KD).

Tabuľka č. 2

Hospodársky výsledok

Priemerné tržby za predaj mlieka (syra) a mliečnych jahniat spolu v prepočte na bahnicu boli v roku 2022 na úrovni 172,69 EUR. V porovnaní s rokom 2021 sa zvýšili o 25 %. Na jednej strane boli vyššie tržby dôsledkom zmien početnosti analyzovaného súboru, tj. znížil sa počet extenzívnych stád s nižšou produkciou mlieka, na druhej strane sa zvýšila nielen realizačná cena mlieka, ale aj mliečnych jahniat.

V roku 2022 pokračoval trend zaznamenaný v predchádzajúcom období, tj. vo väčšine stád neboli vlastné náklady pokryté tržbami a dotácie korigovali dosiahnutú stratu čiastočne.

Poďakovanie

Pracovníci NPPC-VÚŽV Nitra ďakujú spolupracujúcim podnikom za poskytnutie údajov o stádach dojných oviec.