Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Ekonomika, financie, trh / Odborné články

Zhodnotenie vybraných aspektov prvovýroby, spracovania a spotreby mlieka a mliečnych výrobkov (v rokoch 2018 - 2021)

10-11-2023
S použitím dostupných zdrojov spracoval Roman Récky | [email protected]
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Z celého hodnoteného obdobia ekonomiky prvovýroby surového kravského mlieka v období rokov 2018 - 2021 bol rok 2018 ekonomicky najmenej priaznivým rokom. Ekonomicky najpriaznivejším rokom bol rok 2021.

Klesajú počty prvovýrobcov mlieka i stavy dojníc

Mlieko a mliečne výrobky sú charakterizované ako zložky základnej výživy, ktoré ako potravinová skupina majú ústredné postavenie v racionálnej výžive súčasného moderného človeka.

Výrobkovú vertikálu mlieka a mliečnych výrobkov v podmienkach SR právom považujeme za jednu z najvýznamnejších súčastí živočíšnej výroby. Prvovýroba surového kravského mlieka, ktorá zabezpečuje základný vstup do mliekarenského priemyslu čelí v posledných rokoch značným problémom, ktorých výsledkom je neustály pokles poľnohospodárskych podnikov, ktoré sa zaoberajú prvovýrobou mlieka. Zároveň s poklesom prvovýrobcov klesajú i početné stavy dojníc. Ekonomiku výroby surového kravského mlieka ovplyvňujú tieto podstatné faktory: vlastné náklady, realizačné ceny a dotácie.

Počty klesajú výraznejšie ako produkcia

Chov hovädzieho dobytka plní v multifunkčnom poľnohospodárstve viac dôležitých úloh. Zjednodušene ich možno definovať ako úlohy výrobnej a nevýrobnej povahy. Výrobné poslanie chovu hovädzieho dobytka predstavuje produkcia hlavných komodít – mäsa a mlieka. Produkcia mlieka a mäsa predstavuje viac ako 50 % tržieb živočíšnej výroby a okrem toho produkcia mlieka zabezpečuje výrobcom kontinuálny príjem finančnej hotovosti počas celého roka. K výrobným funkciám chovu hovädzieho dobytka patrí i produkcia kvalitného maštaľného hnoja. Najdôležitejšími mimoprodukčnými funkciami sú významné príspevky k udržiavaniu kultúrneho charakteru krajiny a sociálna funkcia, vyplývajúca z existencie pracovných príležitostí v tomto odvetví.

V tabuľke 1 je uvedený vývoj vybraných výrobných informácií prvovýroby surového kravského mlieka (ďalej SKM) v rokoch 2018 - 2021. Počet prvovýrobcov klesol zo 415 v roku 2018 na 358 v roku 2021 (-14 %). Pokles sme zaznamenali aj u priemerných početných stavov dojníc a to z 128,3 tis.ks na 119,5 tis.ks (-7 %). Priemerná ročná úžitkovosť (dojivosť) na dojnicu sa zvýšila o 7 % a v roku 2021 bola na úrovni 7 782 kg. Produkcia SKM veľmi mierne poklesla a v roku 2021 bola 929,8 tis.ton. Priemerná cena za 100 kg SKM stúpla o 0,71 € (+ 2%).

Tabuľka 1: Vybrané informácie prvovýroby SKM v rokoch 2018 -2021

Tabuľka 1

Nákup SKM a výroba mliečnych výrobkov mierne rastie

Vývoj nákupu SKM a výroby mliečnych výrobkov je uvedený v tabuľke 2. Spracovatelia SKM nakúpili v roku 2018 817,1 tis. t. SKM, v roku 2021 to bolo 824,2 tis.t (+1 %). Nárast o 1 % pozorujeme aj pri výrobe konzumného mlieka, výroba syrov spolu sa zvýšila o 3 %, masla o 11 %, smotán spolu o 12 %. Najvyšší nárast sme zaznamenali u sušeného mlieka. V roku 2018 sa ho na Slovensku vyprodukovalo 2 734 t, v roku 2021 4 315 t (+ 58 %). Pokles výroby pozorujeme len u kyslomliečnych výrobkoch (- 28 %).

Tabuľka 2: Vývoj nákupu mlieka (tis.t) a výroby mlieka a mliečnych výrobkov (t) v rokoch 2018 -2021

Tabuľka 2

Pozitívny vývoj spotreby mlieka a mliečnych výrobkov

Vývoj priemernej ročnej spotreby mlieka a mliečnych výrobkov v kg na osobu je uvedený v tabuľke 3. Pozitívny rastúci vývoj pozorujeme u celkovej spotreby mlieka a mliečnych výrobkov. V roku 2018 bola táto spotreba na úrovni 171,1 kg a v roku 2021 190,4 kg, čo predstavuje nárast o 19,3 kg (11 %). Pri pozorovaní jednotlivých skupín mliečnych výrobkov konštatujeme tiež pozitívny vývoj, pokles o 2,9 kg (- 17 %) sme zaznamenali len u kyslomliečnych výrobkov. Spotreba konzumného mlieka sa zvýšila o 4 %, syrov a tvarohov o 20 %, smotany o 40 %, masla o 18 % a sušeného a zahusteného mlieka o 29 %.

Tabuľka 3: Vývoj spotreby (kg.obyv-1) mlieka a mliečnych výrobkov v rokoch 2018 - 2021

Tabuľka 3

Kalkulácie nákladových položiek kategórie dojnice

Pre výpočet kalkulácii nákladových položiek dojníc a ekonomickej analýzy výroby SKM (tabuľky 4 a 5) v rokoch 2018 – 2020 boli použité údaje zo zdrojov VÚEPP a v roku 2021 zo zdrojov MPaRV SR. Sú priemerom výberového súboru podnikov, preto ich treba považovať za orientačné a u jednotlivých chovateľov dojníc môžu byť odlišné.

Tabuľka 4: Kalkulácie nákladových položiek na 100 KD v jednotlivých rokoch v € na dojnicu

Tabuľka 4

Tabuľka 5: Ekonomická analýza výroby SKM podľa rokov

Tabuľka 5

Kalkulácie nákladových položiek na dojnicu a 100 KD sú uvedené v tabuľke 4. Celkové vlastné náklady stúpli o 158,8 € (+ 19 %). Pokles z jednotlivých nákladových položiek pozorujeme u položky opravy a udržiavanie (- 9%) a nákladov pomocných činností (- 3%). Úroveň ostatných nákladových položiek sa zvyšovala. Najvyšší nárast mali mzdy a odmeny (56,7 €, resp. + 72 %), potom nasledujú ostatné priame náklady a služby (35,2 €, resp. + 48 %). Náklady na krmivá stelivá sa zvýšili o 11 %, liečivá a dezinfekčný materiál o 37 %, sociálne náklady o 9 %, odpisy HIM o 11 % a odpisy zvierat o 12 %. Priame náklady spolu sa zvýšili z úrovne 707,1 € v roku 2018 na 849,3 € v roku 2021 (+ 20 %), režijné náklady stúpli o 16,6 € (+ 13%).

Výsledky hospodárenia v červených číslach

Ekonomická analýza výroby SKM (tabuľka 5)poukazuje na nepriaznivú situáciu slovenských prvovýrobcov mlieka. Vlastné náklady na 1 kg SKM sa zvýšili z 0,41 € na 0,42 € (+ 2 %). Pozitívnym javom je rýchlejší nárast realizačnej ceny ako nákladov. Realizačná cena za 1 kg SKM a sa zvýšila o 0,03 € v roku 2021 bola na úrovni 0,36 €.kg-1. Vlastné náklady na rok sa zvýšili o 579,4 € (+ 19 %), dotácie klesli o 48,9 € (- 9%) a výnosy sa zvýšili z úrovne 2 961,0 na 3 641,8 (+ 23%). Tento rast bol dôsledkov vyšších realizačných cien SKM. Výsledok hospodárenia bol vo všetkých hodnotených rokoch záporný. Strata sa každým rokom znižovala, čo môže znamenať určitú nádej, že chovu dojníc a produkcii mlieka na Slovensku svitá na lepšie časy.