Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / COVID-19 a agropotravinársky sektor EÚ

Komisia navrhuje výnimočné opatrenia na podporu agropotravinárskeho odvetvia

24-04-2020
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Komisia navrhuje ďalšie mimoriadne opatrenia na podporu najviac postihnutých poľnohospodárskych a potravinárskych trhov. Tento balík nadväzuje na komplexný balík opatrení, ktoré už Komisia prijala na podporu poľnohospodársko-potravinárskeho odvetvia v súčasnej kríze.

Hoci agropotravinársky priemysel EÚ reaguje pružne na súčasnú situáciu po prepuknutí koronavírusu, niektoré trhy boli dôsledkami tejto krízy tvrdo zasiahnuté.

Medzi mimoriadne opatrenia, ktoré sú ďalšou reakciou na koronavírusovú krízu patria:

  • Podpora súkromného ​​skladovania: Komisia navrhuje poskytnúť podporu pre súkromné ​​skladovanie mliečnych výrobkov (sušené odstredené mlieko, maslo, syr) a mäsových výrobkov (hovädzie, ovčie a kozie mäso). Tento systém umožní dočasné stiahnutie výrobkov z trhu najmenej na 2 až 3 mesiace a maximálne na obdobie 5 až 6 mesiacov. Toto opatrenie povedie k poklesu dostupnej ponuky  a obnoveniu rovnováhy na trhu.
  • Flexibilita programov podpory trhu: Komisia zavedie flexibilitu pri vykonávaní programov podpory trhu s vínom, ovocím a zeleninou, olivovým olejom, produktami včelárstva a Školského programu EÚ (mlieko, ovocie a zelenina). To umožní preorientovanie priorít financovania na opatrenia krízového riadenia vo všetkých odvetviach.
  • Výnimka z pravidiel hospodárskej súťaže EÚ: uplatniteľná v odvetví mlieka, kvetín a zemiakov. Komisia povolí výnimku z určitých pravidiel hospodárskej súťaže podľa článku 222 nariadenia o spoločnej organizácii trhov, ktorá umožňuje prijať vlastné opatrenia na organizáciu trhu. Tieto sektory budú môcť kolektívne prijať opatrenia na stabilizáciu trhu. Napríklad sektor mlieka bude môcť kolektívne plánovať výrobu mlieka a sektor kvetín a zemiakov bude môcť stiahnuť výrobky z trhu. Povolené bude aj skladovanie súkromnými prevádzkovateľmi. Takéto dohody a rozhodnutia by boli platné iba na obdobie maximálne šiestich mesiacov. Pohyby spotrebiteľských cien budú pozorne sledované, aby sa predišlo negatívnym účinkom.

Cieľom Komisie je prijať tieto opatrenia do konca apríla. Najskôr je však potrebné konzultovať ich s členskými štátmi a hlasovať o nich. Preto sa môžu zmeniť. Všetky podrobnosti o týchto návrhoch budú zverejnené v čase ich konečného prijatia.

Podľa slov komisára pre poľnohospodárstvo Janusza Wojciechowskeho sú navrhované opatrenia v súčasnom stave vývoja trhu zamerané na stabilizáciu trhov. Sú považované za najvhodnejšie na zabezpečenie stability budúcich cien a výroby, a teda stabilných dodávok potravín a potravinovej bezpečnosti.

Výťah a preklad z originálu

Zdroj: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/IP_20_722