Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Európska únia / Aktuálne informácie

Sieťovanie sa ukazuje ako dôležité pre úspešnú implementáciu politiky rozvoja vidieka EÚ

23-06-2023
(zdroj:www.agriculture.ec.europa.eu)

Európska komisia zverejnila štúdiu o prínose Európskej siete pre rozvoj vidieka (ENRD) a národných vidieckych sietí (NRN) k realizácii politiky rozvoja vidieka EÚ. Tieto dve siete viedli k väčšiemu zapojeniu zainteresovaných strán do každodennej realizácie projektov rozvoja vidieka v období 2014 - 22. To okrem iného viedlo k lepšej implementácii, ktorá viac vyhovovala miestnym potrebám.

Činnosti a zvýšená výmena informácií, ktoré tieto siete vykonávali, zabezpečili vyššiu kapacitu a kvalitu správy a riadenia programov rozvoja vidieka, posilnili koordináciu všetkých zainteresovaných strán a riešili skutočné potreby príjemcov. Zapojené zainteresované strany predstavovali širokú škálu osôb vrátane tvorcov a vykonávateľov politík a programov, orgánov zastupujúcich záujmové skupiny (organizácie zastupujúce poľnohospodárov, správcov lesov, environmentálne organizácie, vidiecke komunity atď.) a aktérov v teréne (poľnohospodárov, príjemcov pomoci v rámci projektov, miestne akčné skupiny atď.).

Politika rozvoja vidieka, druhý pilier SPP, sa realizovala prostredníctvom programov rozvoja vidieka na úrovni členských štátov alebo regiónov. V roku 2007 sa Európska sieť pre rozvoj vidieka a Národné vidiecke siete stali súčasťou politiky rozvoja vidieka spolu so začlenením iniciatívy LEADER do tejto politiky. V roku 2014 bolo do druhého piliera SPP zaradené aj Európske inovačné partnerstvo pre poľnohospodársku produktivitu a udržateľnosť (EIP-AGRI). Sieť ENRD a sieť EIP-AGRI spolu tvoria Európske vidiecke siete.

Skúsenosti získané pri vytváraní sietí poslúžili ako podklad pre vytvorenie siete SPP EÚ, ktorá je platformou, kde si všetci aktéri zapojení do poľnohospodárskej a vidieckej politiky môžu vymieňať poznatky a informácie. Siete zohrávajú dôležitú úlohu aj pri objasňovaní pojmov a oznamovaní informácií, ktoré sú pre EÚ dôležité, napríklad v súvislosti so Zelenou dohodou, novou SPP alebo dlhodobou víziou vidieckych oblastí a sprístupňujú informácie EÚ. V štúdii sa uvádza aj 14 odporúčaní pre sieť SPP EÚ, ktoré vychádzajú zo skúseností získaných v predchádzajúcom období.

Výkonné sieťové nástroje, ako sú podujatia, publikácie a osvedčené postupy, by mali naďalej posilňovať spoluprácu a podporovať zapojenie zainteresovaných strán do novej výkonnostne orientovanej implementácie, monitorovania a hodnotenia SPP.

Preklad z originálu

Zdroj:

https://agriculture.ec.europa.eu/news/networking-proves-be-important-successfully-implement-eus-rural-development-policy-2023-06-15_sk