Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Európska únia / Aktuálne informácie

Európska komisia sa snaží získať spätnú väzbu o vplyve SPP na prírodné zdroje

20-07-2020
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Európska komisia začala verejné konzultácie o vplyve spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) na prírodné zdroje vrátane biodiverzity, pôdy a vody. Cieľom konzultácie je zhromaždiť informácie a spätnú väzbu od zúčastnených strán a občanov o efektívnosti, účinnosti a relevantnosti súčasných nástrojov SPP týkajúcich sa prírodných zdrojov, ako aj o ich súlade s činnosťou EÚ v iných oblastiach a o pridanej hodnote týchto nástrojov uplatňovaných na úrovni EÚ.

Zainteresované strany, ako napríklad zástupcovia agropotravinárskeho a lesníckeho odvetvia (vrátane poľnohospodárov, poskytovateľov vstupov, spracovateľov a maloobchodníkov), ako aj národné a regionálne úrady, poradenské služby, mimovládne organizácie a širšia verejnosť, budú mať teraz 15 týždňov na to, aby prispeli svojimi názormi.

Verejné konzultácie zahŕňajú už uverejnené štúdie o biodiverzite vode , ako aj prebiehajúcu hodnotiacu podpornú štúdiu o pôde . To všetko prispeje k pripravovanej správe Komisie, v ktorej sa vyhodnotí vplyv SPP na prírodné zdroje.

V SPP EÚ sa uznáva a odráža dôležitá úloha poľnohospodárstva a lesného hospodárstva pri riadení prírodných zdrojov. Jedným z jej troch všeobecných cieľov je trvalo udržateľné hospodárenie s prírodnými zdrojmi a opatrenia v oblasti zmeny klímy. Kľúčovými prvkami tohto cieľa SPP sú prevencia erózie pôdy, zlepšenie hospodárenia s pôdou, vodné hospodárstvo, ako aj obnova, zachovanie a zvýšenie biodiverzity.

Preklad z originálu

Zdroj:

https://ec.europa.eu/info/news/european-commission-seeks-feedback-caps-impact-natural-resources-2020-jul-09_en