Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Európska únia / Aktuálne informácie

Ochrana prepravovaných zvierat: Parlament zriaďuje vyšetrovací výbor

22-06-2020
(zdroj: www.europarl.europa.eu)

Poslanci EP sa rozhodli zriadiť vyšetrovací výbor, ktorý bude skúmať údajné porušenia uplatňovania pravidiel EÚ v oblasti dobrých životných podmienok zvierat počas prepravy v rámci EÚ a mimo nej, či už letecky, po ceste, po mori alebo železnicou. Bude sa zameriavať na to, ako členské štáty implementujú pravidlá EÚ a na to, či ich Európska komisia náležite presadzuje

Výbor sa bude zaoberať údajným zlyhaním Komisie EÚ , pokiaľ ide konanie na základe  dôkazov, že pravidlá EÚ týkajúce sa presunu živých zvierat v rámci EÚ a do tretích krajín sú vážne a systematicky porušované. Preskúma podozrenie z nedostatočného vykonávania a presadzovania ustanovení EÚ týkajúcich sa priestoru pre prepravované zvieratá, ich napájania, kŕmenia, podstielky, teploty  a vetrania počas prepravy.

Budúci členovia výboru by mohli preskúmať, ako Komisia a členské štáty zabezpečujú dodržiavanie pravidiel EÚ o zaobchádzaní s prepravovanými zvieratami, pri cestách na veľké vzdialenosti, o predchádzaní meškaniam a o preprave nespôsobilých zvierat a zvierat, ktoré ešte neboli odstavené. Môžu tiež vyšetriť údajné zlyhanie výkonných orgánov EÚ a vnútroštátnych úradov pri presadzovaní pravidiel EÚ v oblasti dobrých životných podmienok prepravovaných zvierat aj mimo Únie pri premiestňovaní živých zvierat z EÚ do krajín mimo EÚ.

Vyšetrovací výbor by mal pozostávať z 30 poslancov EP. Výbor musí predložiť svoju záverečnú správu do 12 mesiacov od svojho založenia.

Výťah a preklad z originálu

Zdroj:

https://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20200619IPR81604/protection-of-transported-animals-parliament-establishes-inquiry-committee