Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Európska únia / Aktuálne informácie

Posilnenie odolnosti Európy: zastavenie straty biodiverzity a budovanie zdravého a udržateľného potravinového systému

21-05-2020
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Európska komisia prijala komplexnú novú stratégiu v oblasti biodiverzity, ktorá prinesie prírodu späť do našich životov, a stratégiu „Farm to Fork“ („Z farmy na stôl“) pre spravodlivý, zdravý a ekologický potravinový systém. Tieto dve stratégie sa vzájomne posilňujú a spájajú prírodu, poľnohospodárov, podniky a spotrebiteľov v spoločnom  úsilí o konkurencieschopnú budúcnosť.

V súlade s Európskym ekologickým dohovorom navrhujú ambiciózne kroky a záväzky EÚ na zastavenie straty biodiverzity v Európe a na celom svete a transformáciu našich potravinových systémov na globálne normy pre konkurencieschopnú udržateľnosť, ochranu zdravia ľudí a planéty, ako aj živobytie pre všetkých účastníkov potravinového reťazca. Kríza COVID-19 ukázala, nakoľko nás rastúca strata biodiverzity robí zraniteľnými a aký dôležitý je dobre fungujúci potravinový systém pre našu spoločnosť. Obe stratégie kladú občana do centra pozornosti tým, že sa zaväzujú zvýšiť ochranu pôdy a mora, obnoviť zhoršené ekosystémy a etablovať EÚ ako lídra na medzinárodnej scéne v oblasti ochrany biodiverzity a budovania udržateľného potravinového reťazca.

Nová stratégia v oblasti biodiverzity sa zaoberá kľúčovými faktormi straty biodiverzity, ako je neudržateľné využívanie pôdy a mora, nadmerné využívanie prírodných zdrojov, znečistenie a invázne cudzie druhy. Stratégia, ktorá bola prijatá uprostred pandémie COVID-19, je ústredným prvkom plánu obnovy EÚ, ktorý je rozhodujúci pre prevenciu a budovanie odolnosti voči budúcim prepuknutiam  pandémií a poskytuje okamžité obchodné a investičné príležitosti na obnovu hospodárstva EÚ. Jej cieľom je tiež, aby sa aspekty biodiverzity stali neoddeliteľnou súčasťou celkovej stratégie hospodárskeho rastu EÚ. Stratégia navrhuje okrem iného stanoviť záväzné ciele na obnovu poškodených ekosystémov a riek, zlepšenie zdravia chránených biotopov a druhov v EÚ, návrat opeľovačov na poľnohospodársku pôdu, zníženie znečistenia, ekologizáciu našich miest, zlepšenie ekologického poľnohospodárstva a iné poľnohospodárske postupy šetrné k biodiverzite  a zlepšenie zdravia európskych lesov. Stratégia prináša konkrétne kroky na to, aby sa biodiverzita Európy dostala na cestu k obnove do roku 2030, vrátane premeny najmenej 30% európskej pôdy a morí na účinne spravované chránené územia a najmenej 10% poľnohospodárskych oblastí na krajiny s vysokou diverzitou.

Opatrenia v oblasti ochrany prírody, trvalo udržateľného využívania a obnovy prinesú miestnym spoločenstvám ekonomické výhody (vytvorenie udržateľných pracovných miest  a rast). Prostredníctvom rôznych zdrojov vrátane fondov EÚ, národného a súkromného financovania budú na biodiverzitu ročne uvoľnené finančné prostriedky vo výške 20 miliárd EUR.

Stratégia „Farm to Fork“ umožní prechod na udržateľný potravinový systém EÚ, ktorý zabezpečí potravinovú bezpečnosť a prístup k zdravej strave získanej zo zdravej planéty. Zníži environmentálnu a klimatickú stopu potravinového systému EÚ a posilní jeho odolnosť, ochráni zdravie občanov a zaistí existenciu hospodárskych subjektov. Stratégia stanovuje konkrétne ciele na transformáciu potravinového systému EÚ, vrátane zníženia používania pesticídov o 50%, zníženia používania hnojív najmenej o 20%, zníženia predaja antimikrobík používaných v chove zvierat a akvakultúre o 50%  a cieľa -  25% poľnohospodárskej pôdy využívanej v rámci ekologického poľnohospodárstva. Navrhuje tiež ambiciózne opatrenia na zabezpečenie toho, aby bola zdravá alternatíva pre občanov EÚ tá najjednoduchšia, vrátane lepšieho označovania s cieľom lepšie uspokojiť informačné potreby spotrebiteľov o zdravých a udržateľných potravinách.

Európski poľnohospodári, rybári a producenti v oblasti akvakultúry zohrávajú kľúčovú úlohu pri prechode na spravodlivejší a udržateľnejší potravinový systém. Získajú podporu zo  Spoločnej poľnohospodárskej politiky a Spoločnej rybárskej politiky prostredníctvom nových tokov financovania a eko-schém, s cieľom zaviesť udržateľné postupy.

Obe stratégie, ktoré sú hlavnými súčasťami Európskeho ekologického dohovoru, podporia aj hospodárske oživenie. V kontexte koronavírusu  majú za cieľ posilniť odolnosť našej spoločnosti voči budúcim pandémiám a hrozbám, ako sú klimatické dopady, lesné požiare, potravinová neistota alebo prepuknutie chorôb, podporou udržateľnejších postupov v poľnohospodárstve, rybolove a akvakultúre a zameraním sa na ochranu prírody a nezákonný obchod s voľne žijúcimi živočíchmi.

Stratégie majú tiež dôležité medzinárodné prvky. Stratégia v oblasti biodiverzity opätovne potvrdzuje odhodlanie EÚ ísť príkladom pri riešení globálnej krízy v oblasti biodiverzity. Komisia sa na Konferencii zmluvných strán Dohovoru o biologickej diverzite v roku 2021 bude snažiť zmobilizovať všetky nástroje externej činnosti a medzinárodné partnerstvá, aby pomohla vytvoriť ambiciózny nový globálny rámec OSN pre biodiverzitu. Cieľom stratégie“ Farm to Fork“ je podpora globálneho prechodu na udržateľné potravinové systémy v úzkej spolupráci so svojimi medzinárodnými partnermi.

Komisia apeluje na  Európsky parlament a Radu, aby schválili tieto dve stratégie a svoje záväzky.  Všetci občania a zúčastnené strany sú pozvané, aby sa zapojili do rozsiahlej verejnej diskusie.

Výťah a preklad z originálu

Zdroj:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_884