Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Európska únia / Aktuálne informácie

Trvalo udržateľný hospodársky rozvoj fariem v krajinách strednej a východnej Európy a proinvestičné mechanizmy spoločnej poľnohospodárskej politiky

05-05-2020
(zdroj: www.mdpi.com)

Zlepšenie trvalej udržateľnosti na úrovni poľnohospodárskeho podniku je základnou hnacou silou poľnohospodárskej udržateľnosti na makroúrovni. Toto je výzva, ktorej môžu čeliť iba poľnohospodárske podniky, ktoré efektívne spracúvajú vstupy do výrobkov. Zvýšenie efektívnosti európskych fariem je do značnej miery podmienené opatreniami prijatými v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP), najmä jej druhého piliera. 

Účelom tejto štúdie bolo určiť čistý vplyv proinvestičných nástrojov dostupných v rámci druhého piliera SPP vo vybraných krajinách strednej a východnej Európy. Zdrojom boli  nepublikované údaje Informačnej siete poľnohospodárskeho účtovníctva (FADN) poskytnuté Generálnym riaditeľstvom Európskej komisie pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (GR AGRI). 

Štúdia sa opierala štatistickú metódu PSM (Propensity Score Matching); čistý efekt proinvestičných mechanizmov bol analyzovaný pomocou ukazovateľov produktivity a ziskovosti vypočítaných pre poľnohospodárske podniky, ktoré uchovávajú záznamy FADN nepretržite najmenej 6 rokov. 

Ako vyplýva zo štúdie, štrukturálne fondy dostupné v rámci SPP jednoznačne poskytovali poľnohospodárskym podnikom investičný stimul. Záver z hodnotenia zmien v dostupnosti produktívnych vstupov je taký, že príjemcovia vykázali väčšie zvýšenie hodnoty fixných aktív a poľnohospodárskej plochy vo všetkých krajinách s výnimkou Českej republiky a Slovenska. 

Porovnávacia analýza krajín, zahrnutých do štúdie, nedokázala jasne potvrdiť, že práca je vo významnej miere nahradená kapitálom. Každá krajina, na ktorú sa vzťahuje táto štúdia, zaznamenala badateľný negatívny čistý vplyv na produktivitu aj ziskovosť kapitálu. Pri posudzovaní všetkých krajín nemá skupina príjemcov jednoznačnú výhodu oproti kontrolnej skupine, pokiaľ ide o zmeny v produktivite a ziskovosti pôdy a práce (štatisticky významný pozitívny účinok sa zaznamenal pre produktivitu a ziskovosť pôdy v Slovinsku). Pokiaľ ide o prácu, štatisticky významný pozitívny čistý účinok (rozdiel v miere rastu medzi skupinou príjemcov a kontrolnou skupinou) bol zaznamenaný v Slovinsku, ale aj v Poľsku, kde poľnohospodárske podniky, ktoré sú príjemcami pomoci, vykázali väčší nárast ziskovosti práce a znížili negatívny rozdiel v produktivite práce.

Preklad z originálu

Zdroj:

Czubak, W.; Piotr Pawłowski, K. Sustainable Economic Development of Farms in Central and Eastern European Countries Driven by Pro-investment Mechanisms of the Common Agricultural Policy. Agriculture 2020, 10, 93.

https://www.mdpi.com/2077-0472/10/4/93