Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Európska únia / Aktuálne informácie

Posúdenie udržateľnosti poľnohospodárstva v krajinách EÚ

09-01-2020
(zdroj: www.mdpi.com)

Táto štúdia sa zamerala na zhodnotenie úrovne udržateľnosti poľnohospodárstva v 28 členských krajinách EÚ. Boli vykonané prieskumy založené na metóde TOPSIS (Technika pre stanovenie poradia podľa podobnosti s ideálnym riešením). Táto metóda umožnila klasifikovať členské štáty EÚ a zaradiť ich do jednej zo štyroch skupín charakterizovaných rozdielnymi úrovňami udržateľnosti poľnohospodárstva.

Skupinu členských štátov s najvyššou úrovňou udržateľnosti poľnohospodárstva  tvorili dve krajiny zo strednej a východnej Európy – Slovensko a Česká republika.

Skupinu krajín s úrovňou udržateľnosti vyššou ako je priemerná úroveň tvorilo 14 členských štátov EÚ, z ktorých sedem bolo prijatých do Spoločenstva po roku 2004.

Skupina s nízkou úrovňou udržateľnosti pozostávala z ôsmich členských krajín, z ktorých šesť patrí do skupiny „starých“ členských štátov EÚ – Írsko, Portugalsko, Grécko, Taliansko, Dánsko a V. Británia a dve sú „novými“ členskými krajinami  - Rumunsko a Slovinsko. Najnižšia úroveň udržateľnosti bola identifikovaná v dvoch „starých“ členských krajinách – Holandsku a Belgicku a v dvoch „nových“ členských krajinách – Cyprus a Malta.

Tieto rozdiely medzi krajinami  sú výsledkom rôznej úrovne rozvoja tohto sektora, intenzity produkcie a z toho vyplývajúceho dopadu na životné prostredie.

Preklad a výťah z originálu

Zdroj: 

Nowak, A.; Krukowski, A.; Różańska-Boczula, M. Assessment of Sustainability in Agriculture of the European Union Countries. Agronomy 2019, 9, 890.

https://www.mdpi.com/2073-4395/9/12/890