Úvod / Legislatíva / Vyhlášky, nariadenia, výnosy, opatrenia

Vyhlášky, nariadenia, výnosy, opatrenia

· Štátna podpora - dotácie

• Štátna podpora - dotácie

Nariadenie č. 435/2006


Účinnosť od: 01.07.2006

Nariadenie č. 435/2006 o podmienkach poskytovania platieb na agroenvironmentálne opatrenia.

agroenvironmentálne opatrenia

Oznámenie č. 61/2006


Účinnosť od: 08.02.2006

Oznámenie č. 61/2006 Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu z 25. januára 2006 č. 1467/2006-100, ktorým sa dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 13. apríla 2004 č. 806/2004-100 o podrobnostiach o poskytovaní  podpory v oblasti poľnohospodárstva, potravinárstva a lesného hospodárstva (oznámenie č. 224/2004 Z. z.) (Vestník MP SR č. 2/2006).

podpora

Nariadenie č. 389/2005


Účinnosť od: 01.09.2005

Nariadenie č. 389/2005 o správnej farmárskej praxi.

farmárska prax

Oznámenie MPRV SR č. 722/2014-100 o sumách sadzieb priamych platieb na rok 2014

štátna podpora - priame platby

Príloha č. 1 k Usmerneniu MPRV SR č. 943/2015-640 - Pravidlá krížového plnenia

podpora - oddelené priame platby

Usmernenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 1392/2015-640 k nariadeniu vlády SR č. 152/2013 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou prechodných vnútroštátnych platieb v znení nariadenia vlády SR č. 20/2014 Z. z. a v znení nariadenia vlády SR č. 7/2015 Z. z.

podpora - prechodné vnútroštátne platby

Usmernenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 943/2015-640 k nariadeniu vlády SR č. 342/2014 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb.

podpora - oddelené priame platby

USMERNENIE MINISTERSTVA PÔDOHOSPODÁRSTVA A ROZVOJA VIDIEKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY k niektorým ustanoveniam nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 75/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č.163/2015 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 70/2017 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 72/2018 Z. z.

pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami PRV

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/288 z 13. februára 2019, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 a (EÚ) č. 1307/2013, pokiaľ ide o určité pravidlá týkajúce sa priamych platieb a podpory rozvoja vidieka na roky 2019 a 2020

Priame platby, podpora rozvoja vidieka