Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Zmena klímy

Komisia radí v súvislosti s opätovným využívaním vody v poľnohospodárstve

24-08-2022
(zdroj: www.environment.ec.europa.eu)

Komisia uverejnila usmernenia, ktoré majú členským štátom a zainteresovaným stranám pomôcť pri uplatňovaní pravidiel bezpečného opätovného využívania vyčistenej komunálnej odpadovej vody na zavlažovanie v poľnohospodárstve.

Vzhľadom na to, že viaceré členské štáty čoraz viac trpia suchom, opätovné využívanie vody z čističiek komunálnych odpadových vôd sa môže stať základným nástrojom na zabezpečenie bezpečného a predvídateľného zdroja vody a zároveň znížiť tlak na vodné útvary a zvýšiť schopnosť EÚ prispôsobiť sa zmene klímy. V nariadení o minimálnych požiadavkách na opätovné využívanie vody, ktoré sa bude uplatňovať od júna 2023, sa stanovujú minimálne požiadavky na kvalitu vody, riadenie rizík a monitorovanie s cieľom zabezpečiť bezpečné opätovné využívanie vody. Usmernenia sú doplnené niekoľkými praktickými príkladmi na uľahčenie uplatňovania pravidiel.

Opätovné využívanie vody môže obmedziť odbery z povrchových a podzemných vôd a podporiť účinnejšie hospodárenie s vodnými zdrojmi prostredníctvom viacnásobného využitia vody v súlade s cieľmi EÚ v rámci Európskej zelenej dohody.

Táto snaha o efektívnejšie využívanie vody sa odráža aj v nedávnom návrhu Komisie na revíziu smernice o priemyselných emisiách, v ktorom sa tiež požaduje efektívnejšie využívanie vody vo všetkých priemyselných procesoch vrátane opätovného využívania vody. Cieľom pripravovaného návrhu Komisie na revíziu smernice o čistení komunálnych odpadových vôd bude tiež ďalšie uľahčenie opätovného využívania vody.

Výťah a preklad z originálu

Zdroj:

https://environment.ec.europa.eu/news/water-scarcity-commission-advises-safe-water-reuse-agriculture-2022-08-03_en