Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Zmena klímy

Jadrové technológie pre odolnejšie poľnohospodárstvo

29-07-2022
(zdroj: www.fao.org)

Generálny riaditeľ Organizácie OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) QU Dongyu ocenil 60-ročnú spoluprácu medzi FAO a Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu (MAAE) a poukázal na jej prínos k celosvetovej potravinovej bezpečnosti a udržateľnému rozvoju poľnohospodárstva prostredníctvom bezpečného a vhodného využívania jadrovej vedy.

Vo videoposolstve na otvorení medzinárodného sympózia FAO/IAEA o manažmente pôdy a vody pre poľnohospodárstvo zohľadňujúce klimatické zmeny konaného vo Viedni (25. - 29. júla) Qu uviedol: "Naše spoločné úsilie v oblasti aplikovaných jadrových technológií bolo cenným prínosom pri zvyšovaní odolnosti poľnohospodárstva voči zmene klímy a pri znižovaní emisií skleníkových plynov z poľnohospodárskej pôdy".  Poukázal najmä na prácu Spoločného centra FAO/MAAE pre jadrové techniky v potravinárstve a poľnohospodárstve.

Cieľom medzinárodného sympózia, ktorého súčasťou bol aj otvárací prejav generálneho riaditeľa MAAE Rafaela Mariana Grossiho, je uľahčiť cennú výmenu informácií a poznatkov medzi odborníkmi na pôdu, vodu a životné prostredie z rozvinutých a rozvojových krajín s cieľom zlepšiť porozumenie, spoluprácu a schopnosti reagovať na vplyv zmeny klímy v rýchlo sa meniacom globálnom prostredí.

Generálny riaditeľ FAO pripomenul, že zo správy "Stav svetových pôdnych a vodných zdrojov pre výživu a poľnohospodárstvo 2021", ktorú agentúra OSN vydala v decembri minulého roka, vyplýva ako degradácia pôdy spôsobená človekom spolu s nedostatkom vody ohrozujú globálnu potravinovú bezpečnosť a udržateľný rozvoj.

Táto správa tiež poukazuje na to, že súčasné modely poľnohospodárskej produkcie potravín sú neudržateľné a vzájomne prepojené ekosystémy pôdy a vody sa dostávajú na hranicu svojich možností. Preto je potrebné, aby ochrana a udržateľné hospodárenie s pôdou a vodou významne prispeli k transformácii agropotravinárskych systémov na účinnejšie, inkluzívnejšie, odolnejšie a udržateľnejšie systémy.

Podľa generálneho riaditeľa FAO  prinášajú izotopové a jadrové technológie cenné informácie o hospodárení s pôdou a vodou na účely vývoja udržateľných riešení a prispôsobenie poľnohospodárstva zmene klímy, zníženie a dokonca sekvestráciu emisií skleníkových plynov a zvýšenie účinnosti využívania hnojív.

FAO a MAAE sú presvedčené, že identifikácia vhodných jadrových techník môže zlepšiť, skvalitniť alebo zvýšiť poľnohospodársku produkciu, chrániť prírodné zdroje, podporovať koncept "Jedno zdravie" („One health“) a uľahčiť obchod s poľnohospodárskymi produktmi. Spoločné centrum sa usiluje o vytvorenie sveta, v ktorom mierové využívanie jadrových a súvisiacich technológií prispieva k celosvetovej potravinovej bezpečnosti a udržateľnému rozvoju poľnohospodárstva.

Spoločné centrum FAO/MAAE a jeho poľnohospodárske a biotechnologické laboratórium koordinuje a podporuje aplikovaný výskum prostredníctvom viac ako 25 koordinovaných výskumných projektov ročne, na ktorých spolupracuje viac ako 400 medzinárodných a národných výskumných inštitúcií a experimentálnych staníc. Okrem toho každoročne podporuje viac ako 200 národných a regionálnych projektov technickej spolupráce s cieľom preniesť tieto technológie na členov. Jedinečné laboratóriá FAO/MAAE vykonávajú aplikovaný a adaptívny výskum a vývoj s cieľom poskytovať normy, protokoly, usmernenia, školenia a špecializované služby.

Výťah a preklad z originálu

Zdroj:

https://www.fao.org/newsroom/detail/nuclear-technologies-for-more-resilient-agriculture/en