Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Zmena klímy

Obchodovanie s emisiami: emisie skleníkových plynov vzrástli v roku 2021 v porovnaní s rokom 2020 o 7,3 %

27-04-2022
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Emisie skleníkových plynov od prevádzkovateľov, na ktoré sa vzťahuje systém obchodovania s emisiami EÚ (EU ETS), sa v roku 2021 v porovnaní s úrovňami v roku 2020 zvýšili o 7,3 %. Nárast je výsledkom 8,3 % nárastu emisií z energetického sektora, 5,2 % nárastu z hlavných priemyselných odvetví a 8,7 % nárastu z letectva. V porovnaní s emisiami v roku 2019 však emisie z energetického sektora klesli o 7,3 %, v hlavnom priemyselnom sektore klesli o 1,9 % a v letectve o 61 %.

Emisie zo stacionárnych zariadení výrazne vzrástli

Overené emisie skleníkových plynov zo stacionárnych zariadení (elektrární a výrobných zariadení) dosiahli v roku 2021 hodnotu 1 311 miliónov ton ekvivalentu CO2. V porovnaní s rokom 2020 ide o nárast o 7,3 %, no stále ide o pokles o 4,4 % v porovnaní s rokom 2019.

V roku 2021 bol sektor energetiky zaznamenaný 8,3-percentný nárast, spôsobený najmä prechodom od využívania zemného plynu k uhliu v súvislosti s vývojom cien fosílnych palív a vyšším dopytom po elektrine v súvislosti s oživením po pandémii. Celkové emisie v energetickom sektore sú však stále o 7,3 % nižšie ako v roku 2019.

Od roku 2020 sa emisie z priemyslu zvýšili v priemere o 5,2 %. Tento nárast odráža hospodárske oživenie po pandémii. Priemyselné emisie sú však o 1,9 % nižšie ako v roku 2019, pričom celková úroveň priemyselnej výroby je v oboch rokoch veľmi podobná. Celkové priemyselné emisie skleníkových plynov tak majú naďalej klesajúci trend, hoci na dosiahnutie dlhodobých cieľov EÚ v oblasti klímy je potrebné vynaložiť väčšie úsilie.

Emisie z leteckej dopravy sa zvýšili

Podľa smernice EÚ ETS sú všetci prevádzkovatelia komerčných a nekomerčných letov s významnými emisiami zodpovední za svoje emisie z letov v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) a z letov do Švajčiarska a Spojeného kráľovstva.

Overené emisie od prevádzkovateľov lietadiel dosiahli v roku 2021 26,87 milióna ton CO2. To bolo približne o 8,7 % viac ako 24,71 milióna ton nahlásených v roku 2020, ale stále o 61 % nižšie ako 68,2 milióna ton CO2 v roku 2019 pred pandémiou. Od roku 2021 sa smernica EÚ ETS už nevzťahuje na lety prilietajúce zo Spojeného kráľovstva. Vzhľadom na túto zmenu rozsahu sa emisie z letectva, na ktoré sa vzťahuje súčasný rozsah EÚ ETS, zvýšili približne o 30 % v porovnaní s rokom 2020 a v porovnaní s rokom 2019 boli nižšie o 50 %.

Výťah a preklad z originálu

Zdroj:

https://ec.europa.eu/clima/news-your-voice/news/emissions-trading-greenhouse-gas-emissions-73-2021-compared-2020-2022-04-25_en