Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Zmena klímy

Konferencia OSN o zmene klímy (COP26) - potreba udržateľných potravinových systémov

12-11-2021
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Dňa 5. novembra 2021 sa krajiny zúčastnené na Konferencii OSN o zmene klímy (COP26) v rámci diskusií o poľnohospodárstve zhodli na potrebe prechodu k udržateľným potravinovým systémom odolným voči zmene klímy, berúc do úvahy zraniteľnosť poľnohospodárstva voči vplyvom zmeny klímy. Uznali, že tento prechod bude kľúčový pre zabezpečenie potravinovej bezpečnosti a ukončenie hladu na celom svete, ako aj pre dosiahnutie klimatických cieľov, ako je zníženie emisií.

Konkrétnejšie, na dosiahnutie tohto prechodu účastníci uznali kľúčovú úlohu:

• postupov hospodárenia s pôdou a živinami a optimálneho využitia živín vrátane organických hnojív a lepšieho hospodárenia s maštaľným hnojom,

• trvalo udržateľných systémov chovu dobytka, ako je zlepšenie zdravia zvierat a záchytov emisií v pasienkoch.

Okrem toho tiež poznamenali, že je dôležité zvýšiť podporu a zdroje na dosiahnutie inkluzívnych, udržateľných poľnohospodárskych systémov odolných voči zmene klímy.

Výťah a preklad z originálu

Zdroj:

https://ec.europa.eu/info/news/cop26-participants-recognise-need-sustainable-food-systems-ensure-global-food-security-and-achieve-climate-objectives-2021-nov-09_en