Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Živočíšna výroba / Včelárstvo

Včely a opeľovače potrebujú zodpovedné poľnohospodárstvo, ktoré podporuje ich úlohu v prírode

01-06-2023
(zdroj: www.fao.org)

Organizácia Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) si pripomenula Svetový deň včiel 2023 slávnosťou, na ktorej účastníci zdôraznili význam podpory udržateľných poľnohospodárskych postupov, ktoré rešpektujú životne dôležitú úlohu opeľovačov v prírode.

Opeľovanie je nevyhnutné pre zachovanie biodiverzity rastlín a prežitie našich ekosystémov. Približne 75% svetových plodín, ktoré produkujú ovocie a iné semená na ľudskú spotrebu, závisí aspoň čiastočne od opeľovačov vrátane včiel. Svetový deň včiel 2023 pod heslom "Včely zapojené do poľnohospodárskej produkcie šetrnej k opeľovačom" upozorňuje na hrozby ohrozujúce tento hmyz a na potrebu ich riešenia.

Ochrana včiel a iných opeľovačov je nevyhnutná na zabezpečenie poľnohospodárskej produkcie, potravinovej bezpečnosti, obnovy ekosystémov a zdravia rastlín vo všeobecnosti," povedal generálny riaditeľ FAO QU Dongyu vo svojom úvodnom prejave na podujatí, ktoré sa konalo v predvečer oficiálneho dňa, ktorý OSN každoročne vyhlasuje na 20. mája. Medzi postupy priaznivé pre opeľovače "patrí striedanie plodín a ich rozmanitosť, zníženie používania pesticídov a obnova a ochrana biotopov opeľovačov," dodal Qu a poznamenal, že "aj zavádzanie nástrojov presného poľnohospodárstva a inovácií môže včely chrániť. Využívanie technológií a údajov na optimalizáciu postupov hnojenia a zavlažovania môže znížiť nadmerné množstvo živín a chemikálií vo vode, ktoré škodia opeľovačom a ich biotopom."

V panelovej diskusii odborníci na včely a opeľovače z celého sveta poukázali na to, ako neudržateľné poľnohospodárstvo a zneužívanie pesticídov prispieva k obmedzenému prístupu včiel a iných opeľovačov k potrave a hniezdiskám, vystavuje ich škodlivým chemikáliám, ktoré oslabujú ich imunitný systém a niekedy spôsobujú aj ich úhyn. Upozornili tiež na to, že intenzívna monokultúrna produkcia často vedie k likvidácii prirodzených oblastí bohatých na kvitnúce rastliny, ktoré sú nahradené jedinou plodinou, čo výrazne poškodzuje biodiverzitu a ekosystémy.

FAO spolu so Svetovou organizáciou pre zdravie zvierat (WOAH), organizáciou Apimondia a Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana usporiadali 18. mája druhé medzinárodné sympózium o biologickej bezpečnosti vo včelárstve, ktoré účastníkov oboznámilo s najnovším vývojom v oblasti biologickej bezpečnosti včiel a s iniciatívami, ktoré príslušné medzinárodné organizácie uplatňujú v rôznych oblastiach sveta na zabezpečenie zdravia včiel.

FAO sa zaviazala presadzovať politiky, ktoré podporujú biologickú ochranu rastlín pred škodcami a obmedzujú používanie pesticídov, a to prostredníctvom Celosvetových opatrení zameraných na opeľovače pre udržateľné poľnohospodárstvo, ktorých cieľom je vytvoriť väčšiu rozmanitosť biotopov v poľnohospodárskom a mestskom prostredí. Prostredníctvom nových technológií, ako je napríklad TECA - online platforma, ktorá zhromažďuje úspešné poľnohospodárske technológie a postupy - , FAO pracuje na podpore výmeny poznatkov a udržateľnej transformácie vidieka, čím prispieva k dosiahnutiu cieľov udržateľného rozvoja (SDG).

Výťah a preklad z originálu

Zdroj:

https://www.fao.org/newsroom/detail/world-bee-day-2023--bees-and-pollinators-need-responsible-agriculture-that-supports-their-role-in-nature/en