Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Živočíšna výroba / Hovädzí dobytok

Dobré životné podmienky dobytka pri zabíjaní

04-11-2020
(zdroj: www.efsa.europa.eu)

Európsky úrad pre bepečnosť potravín (EFSA) zverejnil hodnotenie dobrých životných podmienok hovädzieho dobytka pri zabíjaní na základe najaktuálnejších vedeckých štúdií a výskumov. Vedecké stanovisko bolo vypracované na žiadosť Európskej komisie a je najnovším zo série týkajúcej sa dobrých životných podmienok zvierat pri zabíjaní.

Zabíjanie dobytka na ľudskú spotrebu sa môže uskutočňovať na bitúnku alebo na farme. Procesy zabitia, ktoré sa hodnotili z hľadiska dobrých životných podmienok, od príchodu dobytka až po zabitie (vrátane zabitia bez omráčenia), boli zoskupené do troch hlavných fáz:

 • pred omráčením (vrátane príchodu, vyloženia z nákladného vozidla, ustajnenia, zaobchádzania s dobytkom a jeho premiestnenia);
 • omračovanie (vrátane zaistenia);  
 • krvácanie.

Omračovacie metódy boli zoskupené do dvoch kategórií:

 • mechanická a
 • elektrická.

Bolo zistených viacero negatívnych dôsledkov v rámci dobrých životných podmienok, ktorým môže byť dobytok vystavený počas zabíjania:

 • tepelný stres,
 • stres z chladu,
 • únava,
 • predĺžený smäd,
 • dlhodobý hlad,
 • obmedzenie pohybu,
 • problémy s odpočinkom (neschopnosť odpočinku alebo nepohodlie počas odpočinku),
 • sociálny stres,
 • bolesť,
 • strach a úzkosť.

Celkovo bolo identifikovaných a charakterizovaných 40 rizík týkajúcich sa dobrých životných podmienok zvierat, ktoré sa mohli vyskytnúť počas zabíjania, väčšinou v súvislosti s omračovaním a krvácaním. Z toho v 39 z nich boli ako pôvodcovia identifikovaní zamestnanci, čo sa pripisovalo nedostatku vhodných zručností potrebných na vykonávanie úloh alebo únave.

V rámci hodnotenia boli identifikované opatrenia na prevenciu a nápravu negatívnych vplyvov a rizík, pričom za opatrenia s rozhodujúcou úlohou v tejto prevencii boli identifikované  štrukturálne a manažérske opatrenia. Pre každý proces boli vytvorené výsledkové tabuľky (negatívne dôsledky, pôvod rizík a preventívne a nápravné opatrenia).

Výťah a preklad z originálu

Zdroj:

https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/627

Hodnotiaca správa