Úvod / Legislatíva / Vyhlášky, nariadenia, výnosy, opatrenia

Vyhlášky, nariadenia, výnosy, opatrenia

• Európske nariadenia

· Spoločná poľnohospodárska politika

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2022/128 z 21. decembra 2021, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia (EÚ) Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/2116 vzhľadom na platobné agentúry a ostatné orgány, finančné riadenie, schvaľovanie účtov, kontroly, zábezpeky a transparentnosť

pravidlá pre platobné agentúry

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/2117 z 2. decembra 2021, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1308/2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, nariadenie (EÚ) č. 1151/2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny, nariadenie (EÚ) č. 251/2014 o vymedzení, opise, obchodnej úprave, označovaní a ochrane zemepisných označení aromatizovaných vínnych výrobkov a nariadenie (EÚ) č. 228/2013 o osobitných opatreniach v oblasti poľnohospodárstva v prospech najvzdialenejších regiónov Únie

spoločná organizácia trhov

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/2116 z 2. decembra 2021 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a o zrušení nariadenia (EÚ) č. 1306/2013

SPP

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2022/127 zo 7. decembra 2021, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/2116 o pravidlá platné pre platobné agentúry a iné orgány, finančné riadenie, schvaľovanie účtov, zábezpeky a používanie eura

pravidlá platné pre platobné agentúry

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2022/1864 z 5. októbra 2022, ktorým sa stanovuje organizačná štruktúra a fungovanie európskej siete SPP a zrušuje vykonávacie rozhodnutie 2014/825/EÚ

európska sieť SPP

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2022/1475, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/2115, pokiaľ ide o hodnotenie strategických plánov SPP a poskytovanie informácií na účely monitorovania a hodnotenia

hodnotenie strategických plánov SPP

Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2022/1368


Účinnosť od: 25.08.2022

Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2022/1368 z 3. augusta 2022 ktorým sa stanovujú skupiny pre občiansky dialóg v záležitostiach, na ktoré sa vzťahuje spoločná poľnohospodárska politika, a ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2013/767/EÚ

skupiny pre občiansky dialóg v záležitostiach SPP

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2022/1216 z 8. júla 2022, ktorým sa v súvislosti s rokom 2022 stanovujú výnimky z vykonávacích nariadení (EÚ) č. 809/2014, (EÚ) č. 180/2014, (EÚ) č. 181/2014, (EÚ) 2017/892, (EÚ) 2016/1150, (EÚ) 2018/274, (EÚ) č. 615/2014 a (EÚ) 2015/1368, pokiaľ ide o určité administratívne kontroly a kontroly na mieste uplatniteľné v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2021/725

výnimky z vykonávacích nariadení ohľadom kontrol v rámci SPP

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2022/1173 z 31. mája 2022, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/2116 v súvislosti s integrovaným administratívnym a kontrolným systémom v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky

IAKS v rámci SPP

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2022/908 z 8. júna 2022, ktorým sa z financovania Európskou úniou vylučujú určité výdavky vynaložené členskými štátmi v rámci Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a v rámci Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV)

výdavky v rámci EPZF a EPFRV