Úvod / Legislatíva / Vyhlášky, nariadenia, výnosy, opatrenia

Vyhlášky, nariadenia, výnosy, opatrenia

• Európske nariadenia

· Spoločná poľnohospodárska politika

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2022/128 z 21. decembra 2021, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia (EÚ) Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/2116 vzhľadom na platobné agentúry a ostatné orgány, finančné riadenie, schvaľovanie účtov, kontroly, zábezpeky a transparentnosť

pravidlá pre platobné agentúry

Nariadenie Komisie (EÚ) 2023/2607


Účinnosť od: 13.12.2023

Nariadenie Komisie (EÚ) 2023/2607 z 22. novembra 2023, ktorým sa opravuje nariadenie (EÚ) 2022/2472, ktorým sa určité kategórie pomoci v odvetví poľnohospodárstva a lesného hospodárstva a vo vidieckych oblastiach vyhlasujú za zlučiteľné s vnútorným trhom pri uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie

kategórie pomoci zlučiteľné s vnútorným trhom

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2023/2224 zo 17. októbra 2023, ktorým sa menia vykonávacie nariadenia (EÚ) č. 180/2014 a (EÚ) č. 181/2014, pokiaľ ide o určité požiadavky na podávanie správ v oblasti udelených schválení práva používať logo, prijaté žiadosti o poskytnutie pomoci a oprávnené žiadosti o poskytnutie pomoci a zmeny programov podpory

žiadosti o poskytnutie pomoci

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2023/1509 z 20. júla 2023, ktorým sa v súvislosti s rokom 2023 stanovuje výnimka z článku 75 ods. 1 tretieho pododseku nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide o výšku platby preddavkov v prípade opatrení na rozvoj vidieka na plochu a na zvieratá

preddavky v prípade opatrení na rozvoj vidieka na plochu a na zvieratá

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2023/1508 z 20. júla 2023, ktorým sa v súvislosti s rokom 2023 stanovuje výnimka z článku 44 ods. 2 druhého pododseku nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/2116, pokiaľ ide o úroveň platby preddavkov na intervencie vo forme priamych platieb a na intervencie na plochu a na zviera v záujme rozvoja vidieka

preddavky na intervencie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2023/1465 zo 14. júla 2023, ktorým sa stanovuje núdzová finančná podpora pre poľnohospodárske sektory postihnuté osobitnými problémami, ktoré majú vplyv na hospodársku životaschopnosť poľnohospodárskych výrobcov

núdzová finančná podpora

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/2117 z 2. decembra 2021, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1308/2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, nariadenie (EÚ) č. 1151/2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny, nariadenie (EÚ) č. 251/2014 o vymedzení, opise, obchodnej úprave, označovaní a ochrane zemepisných označení aromatizovaných vínnych výrobkov a nariadenie (EÚ) č. 228/2013 o osobitných opatreniach v oblasti poľnohospodárstva v prospech najvzdialenejších regiónov Únie

spoločná organizácia trhov

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/2116 z 2. decembra 2021 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a o zrušení nariadenia (EÚ) č. 1306/2013

SPP

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2022/127 zo 7. decembra 2021, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/2116 o pravidlá platné pre platobné agentúry a iné orgány, finančné riadenie, schvaľovanie účtov, zábezpeky a používanie eura

pravidlá platné pre platobné agentúry

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2023/370 z 13. decembra 2022, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/2115, pokiaľ ide o postupy, lehoty na predkladanie žiadostí o zmenu strategických plánov SPP členskými štátmi a ďalšie prípady, na ktoré sa nevzťahuje maximálny počet zmien strategických plánov SPP

žiadostí o zmenu strategických plánov SPP