Úvod / Legislatíva / Vyhlášky, nariadenia, výnosy, opatrenia

Vyhlášky, nariadenia, výnosy, opatrenia

· Pôda

• Pôda a pozemky

Vyhláška č. 215/2016


Účinnosť od: 01.08.2016

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obhospodarovaní poľnohospodárskej pôdy v zraniteľných oblastiach

obhospodarovanie poľnohospodárskej pôdy v zraniteľných oblastiach

Nariadenie č. 192/2014


Účinnosť od: 15.07.2014

Nariadenie č. 192/2014 ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 58/2013 Z. z. o odvodoch za odňatie a neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 326/2013 Z. z..

poľnohospodárska pôda - odvody

Nariadenie č. 58/2013


Účinnosť od: 01.04.2013

Nariadenie vlády č. 58/2013 Slovenskej republiky o odvodoch za odňatie a neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy.

odvody za pôdu

Vyhláška č. 338/2005


Účinnosť od: 01.08.2005

Vyhláška č. 338/2005 ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe pre odber pôdnych vzoriek, spôsobe a rozsahu vykonávania agrochemického skúšania pôd, zisťovania pôdnych vlastností lesných pozemkov a o vedení evidencie hnojenia pôdy a stavu výživy rastlín na poľnohospodárskej pôde a na lesných pozemkoch.

starostlivosť o pôdu