Úvod / Legislatíva / Vyhlášky, nariadenia, výnosy, opatrenia

Vyhlášky, nariadenia, výnosy, opatrenia

· Pozemky – užívanie, vlastnícke vzťahy, úpravy

• Pôda a pozemky

175/2023 Z. z.


Účinnosť od: 01.07.2023

VYHLÁŠKA Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 172/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe a rozsahu vedenia a poskytovania evidencií a stanovenia obvyklej výšky nájomného v znení vyhlášky č. 113/2019 Z. z.

evidencia a výška nájomného

40/2023 Z. z.


Účinnosť od: 15.02.2023

VYHLÁŠKA Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o osobitnom kvalifikačnom predpoklade štátneho zamestnanca v oblasti pozemkových úprav, o postupe na jeho získanie a o skúške

pozemkové úpravy - kvalifikácia štát. zamestnanca

162/2022 Z. z.


Účinnosť od: 01.06.2022

VYHLÁŠKA Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 293/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu odbornej prípravy, obsahu skúšky, zložení skúšobnej komisie a o osvedčení o získaní oprávnenia na projektovanie pozemkových úprav
 

odborná príprava na získanie oprávnenia na projektovanie PÚ

206/2021 Z. z.


Účinnosť od: 01.06.2021

NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 237/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupe Slovenského pozemkového fondu pri poskytovaní náhradných pozemkov v znení neskorších predpisov

 

poskytovanie náhradných pozemkov

113/2019 Z. z.


Účinnosť od: 01.05.2019

VYHLÁŠKA Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 172/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe a rozsahu vedenia a poskytovania evidencií a stanovenia obvyklej výšky nájomného
 

nájom pozemkov, podnikov, evidencia a nájomné

33/2019 Z. z.


Účinnosť od: 11.02.2019

Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 20/2014 zo 14. novembra 2018 vo veci nesúladu § 4, § 5 a § 6 zákona č. 140/2014 Z. z. o nadobúdaní vlastníctva k poľnohospodárskemu pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s čl. 1 ods. 1, čl. 13 ods. 4 a čl. 20 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky

nadobúdanie vlastníctva k poľnohospodárskemu pozemku

Vyhláška č. 172/2018


Účinnosť od: 01.07.2018

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe a rozsahu vedenia a poskytovania evidencií a stanovenia obvyklej výšky nájomného

pozemky, vedenie a poskytovanie evidencií

154/2018 Z. z.


Účinnosť od: 01.07.2018

NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky
z 23. mája 2018, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 238/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach prenajímania, predaja, zámeny a nadobúdania nehnuteľností Slovenským pozemkovým fondom v znení neskorších predpisov
 

podmienky prenajímania, predaja, zámeny a nadobúdania nehnuteľností SPF

Nariadenie č. 26/2018


Účinnosť od: 01.03.2018

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 237/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupe Slovenského pozemkového fondu pri poskytovaní náhradných pozemkov v znení neskorších predpisov

poskytovanie náhradných pozemkov

Nariadenie č. 363/2016


Účinnosť od: 28.12.2016

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 58/2013 Z. z. o odvodoch za odňatie a neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov

odvody za odňatie a neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy