Úvod / Legislatíva / Vyhlášky, nariadenia, výnosy, opatrenia

Vyhlášky, nariadenia, výnosy, opatrenia

• Vodné hospodárstvo

· Vody

Nariadenie č. č. 394/2016


Účinnosť od: 01.01.2017

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 755/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška neregulovaných platieb, výška poplatkov a podrobnosti súvisiace so spoplatňovaním užívania vôd v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 367/2008 Z. z.

spoplatňovanie užívania vôd

Vyhláška č. 418/2010


Účinnosť od: 15.11.2010

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 418/2010 o vykonaní niektorých ustanovení vodného zákona.

vodné toky