Úvod / Legislatíva / Vyhlášky, nariadenia, výnosy, opatrenia

Vyhlášky, nariadenia, výnosy, opatrenia

• Životné prostredie

· Ochrana životného prostredia

375/2023 Z. z.


Účinnosť od: 01.01.2024

NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje prírodná rezervácia Devínska Kobyla

prírodná rezervácia

380/2023 Z. z.


Účinnosť od: 01.01.2024

NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Stolica

chránený areál

386/2023 Z. z.


Účinnosť od: 01.01.2024

NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje Národný park Slovenský kras, jeho zóny a ochranné pásmo

národný park

427/2023 Z. z.


Účinnosť od: 01.01.2024

NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky,

ktorým sa vyhlasuje Národný park Veľká Fatra, jeho zóny a ochranné pásmo

národný park

396/2023 Z. z.


Účinnosť od: 01.12.2023

NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 449/2019 Z. z., ktorým sa vydáva zoznam inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Slovenskej republiky

zoznam inváznych nepôvodných druhov

442/2023 Z. z.


Účinnosť od: 01.12.2023

VYHLÁŠKA Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 419/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhotovovaní máp povodňového ohrozenia a máp povodňového rizika, o uhrádzaní výdavkov na ich vypracovanie, prehodnocovanie a aktualizáciu a o navrhovaní a zobrazovaní rozsahu inundačného územia na mapách v znení vyhlášky č. 434/2019 Z. z.

vyhotovovanie máp povodňového ohrozenia a rizika

381/2023 Z. z.


Účinnosť od: 01.10.2023

VYHLÁŠKA Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 157/2005 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení vyhlášky č. 69/2022 Z. z.

Environmentálny fond

354/2023 Z. z.


Účinnosť od: 06.09.2023

VYHLÁŠKA Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 636/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu surovej vody a na sledovanie kvality vody vo verejných vodovodoch

kvalita vody

349/2023 Z. z.


Účinnosť od: 26.08.2023

OZNÁMENIE o oprave chyby vo vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 248/2023 Z. z. o požiadavkách na stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia

zdroje znečisťovania ovzdušia

326/2023 Z. z.


Účinnosť od: 12.08.2023

VYHLÁŠKA Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o podrobnostiach manažmentu rizík v súvislosti s plochami povodia pre miesta odberu vody určenej na ľudskú spotrebu

miesta odberu vody na ľudskú spotrebu