Úvod / Legislatíva / Vyhlášky, nariadenia, výnosy, opatrenia

Vyhlášky, nariadenia, výnosy, opatrenia

• Živočíšna výroba

· Ryby

381/2018 Z. z.


Účinnosť od: 01.01.2019


VYHLÁŠKA Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
 

rybárstvo, živnostenský zákon

383/2018 Z. z.


Účinnosť od: 01.01.2019

VYHLÁŠKA Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o technických podmienkach návrhu rybovodov a monitoringu migračnej priechodnosti rybovodov
 

rybovody

Nariadenie č. 312/2014


Účinnosť od: 16.11.2014

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 290/2008 Z. z. o zdravotných požiadavkách na živočíchy a produkty hospodárskeho chovu rýb a o prevencii a kontrole niektorých chorôb vodných živočíchov v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 397/2012 Z. z.

rybárstvo

Vyhláška č. 425/2012


Účinnosť od: 01.01.2013

Vyhláška č. 425/2013 o produktoch rybolovu a výrobkoch z nich.

ryby a rybie produkty