Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Stroje a zariadenia / Zber úrody

Doprava a uskladnenie krmovín

24-07-2020
S použitím dostupných zdrojov spracoval: doc. Ing. Jozef Ďuďák, CSc. | [email protected]
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Krmoviny patria k rastlinným materiálom, ktoré majú rozdielne nároky na prepravnú techniku ​​z dôvodu svojich fyzikálno-mechanických vlastností (napr. rozdielna merná hmotnosť zeleného, zavädnutého, alebo suchého materiálu), alebo stavu, v ktorom sa pri zbere nachádzajú (napr. voľne ložené krmoviny bez rezania, alebo s rezaním, lisované krmoviny, a pod.). Dopravné prostriedky využívané pri doprave krmovín v poľnohospodárstve preto musia vyhovovať rozmanitým vlastnostiam materiálu, ktorý sa prepravuje, nakoľko uvedené vlastnosti často vplývajú aj na využitie užitočnej hmotnosti (nosnosti) používaných dopravných prostriedkov a efektívnosť samotnej prepravy.

Technických riešení dopravy (t.j. možností použitia rôznych dopravných prostriedkov a ich kombinácií) je aktuálne v poľnohospodárskej praxi celý rad. V súvislosti so zberom krmovín sú v súčasnosti využívané predovšetkým rôzne riešenia zberacích vozov, veľkoobjemových nadstavieb na traktorové, alebo automobilové podvozky a prepravníkov balíkovaného sena, prípadne slamy.

Zberacie vozy

Túto kategóriu mechanizačných prostriedkov možno rozdeliť na zberacie vozy pre zber suchých krmovín, na zberacie rezacie a senážne vozy a na vozy viacúčelové. Jednotlivé modely sa líšia predovšetkým robustnosťou konštrukcie a prevedením nadstavby.

Prvá spomínaná kategória zberacích vozov je konštruovaná s ohľadom na naloženie maximálneho objemu suchého materiálu, čomu zodpovedá aj dimenzovanie rámu, zatiaľ čo konštruktéri ďalších dvoch skupín kladú dôraz viac na precízne rezanie. Trendom sú ťažké vkladacie špirálové rotory s minimálnou vzdialenosťou medzi vkladacími segmentmi a rezacími nožmi a ďalej na čo najväčšiu nosnosť, pretože najmä viacúčelové zberacie vozy sa využívajú aj ako transportné prostriedky pri zbere kukurice, ktorá má vysokú objemovú hmotnosť.

Zberacie vozy sú spravidla vybavené vlečeným alebo tlačeným zberačom, keď stredná výkonová kategória vozov modernej konštrukcie je osadzovaná zberačmi spravidla o šírke 1,7-1,8 m, modely vyšších výkonových kategórií potom disponujú zberačmi so šírkou pracovného záberu 1,8-2,1 m. Zberač je podobne ako u lisov, ale aj u rezačiek, konštruovaný s vodiacimi kulisovým dráhami alebo aj bez nich, kedy sa potom otáča iba centrálna os a spolu s ňou pevne spojené nosníky so zberacími prstami.

Zberacie rezacie a senážne vozy sú okrem zberača vybavené aj rezacím ústrojenstvom. O teoretickej dĺžke rezanky rozhoduje nielen konštrukcia rotora rezacieho ústrojenstva, ale tiež počet rezacích nožov, ktoré potom umožňujú dosahovať teoretickú dĺžku rezanky 35-50 mm. Nože sú spravidla osadené na nosníku s možnosťou jeho vyklápania smerom dozadu alebo do boku, čo sa využíva hlavne pri brúsení, alebo výmene nožov. V oblasti konštrukcie zberacích vozov s rezaním sa začínajú presadzovať zariadenia na automatické brúsenie nožov.

Pri odvoze hmoty od rezačiek sa často používajú aj tzv. senážne (silážne) návesy, ktoré pripomínajú prevedením ložného objemu zberacie vozy, avšak nie sú vybavené zberacím ani vkladacím ústrojenstvom. Samotná nadstavba vozov je tvorená drevenou alebo oceľovou podlahou s rôznym počtom podlahových dopravníkov. Podľa kategórie vozidla dosahuje nadstavba určitú „kubatúru“, kedy sa spravidla uvádzajú dve hodnoty - objem podľa DIN a objem pri strednom stlačení. Menšie kategórie zberacích vozov dosahujú objem podľa DIN asi do 30 m3, modely strednej triedy dnes majú objem 30-40 m3 a najvýkonnejšie modely potom spravidla 40-55 m3, pričom hodnoty pri strednom stlačení predstavujú podľa kategórie nadstavby asi do 50 m3, 50-60 m3 a 60-100 m3.

Senážne vozy majú nadstavbu konštruovanú spravidla ako celoplechovú, niektoré zberacie vozy potom môžu byť vybavené delenou nadstavbou, kedy je horná časť tvorená oceľovými latami a spravidla je sklopná. Vyprázdňovanie materiálu zaisťuje podlahový reťazový latový dopravník s mechanickým alebo hydraulickým pohonom. Nadstavba je pre vyprázdňovanie osadená zadnými vrátami alebo vrátami doplnenými o dva alebo tri rozdeľovacie valce, ktoré umožňujú rovnomerné rozvrstvovanie vyprázdňovanej hmoty napr. v silážnom žľabe. Existujú aj modely senážnych vozov s tzv. výtlačným štítom. Medzi ich prednosti patrí hlavne možnosť stláčania materiálu vnútri ložného priestoru, čo sa pri zbere objemových krmív často využíva. Tiež tu je možné zväčšiť celkový ložný objem montážou rôznych typov nástavcov.

Okrem tzv. kompaktných zberacích vozov pre horské podmienky sú dnes zberacie vozy spravidla vybavené dvoj- alebo dokonca trojnápravovým podvozkom s riaditeľnými nápravami odpruženými listovými perami alebo hydraulicky. Konštrukčné rýchlosti zodpovedajú možnostiam moderných poľnohospodárskych trakčných prostriedkov s rýchlosťami 40-80 km.h-1. Stále častejšie sú štandardom široké pneumatiky na ráfikoch s priemerom 26 palcov, trojnápravové podvozky majú zdvíhateľnú prednú nápravu a spolu s tandemom poskytujú vďaka hydraulickému alebo pneumatickému odpruženiu značný jazdný komfort.

Nakoľko pojazdové rýchlosti na ceste stále rastú, pre zvýšenie bezpečnosti niektorí výrobcovia ponúkajú elektronický brzdný systém, ktorý aktívne zasahuje do brzdenia, a ďalej systém chrániaci náves proti prevráteniu za jazdy v zákrutách. To je v súlade s uvádzaním podobných systémov u kolesových traktorov, ktoré tiež stabilizujú stroj pri prechádzaní zákruty a dovoľujú ju prejsť rýchlejšie.

Veľkoobjemové nadstavby

Pre prepravu materiálu, ale i jeho nakladanie, prípadne aplikáciu, sa pripevňujú na podvozky prípojných vozidiel rôzne nadstavby. Nadstavby môžu byť pripevnené trvale a vytvárajú tak s podvozkom jednoúčelové vozidlo, alebo je možné ich na podvozku meniť použitím rôznych vymeniteľných systémov (kontajnerový systém, podvozok s vymeniteľnými nadstavbami).

Veľkoobjemové nadstavby na jedno až trojnápravových návesových podvozkoch sú určené pre prepravu objemových a stredne objemových materiálov, najmä zavädnutých, príp. čerstvých krmovín a slamy. Sú zaraďované do zberových liniek k výkonným zberacím samohybným rezačkám a do liniek výdaja objemových krmív. Nakladajú sa prevažne za jazdy. Dopravovaný materiál vykladajú v žľabových silách, do plniaceho zariadenia veľkoobjemových vakov, na dávkovací dopravník, príp. na miesto prekládky.

Veľkoobjemové nadstavby sa vyrábajú ako jednoúčelové kompaktné celky určené pre montáž na návesové podvozky, alebo ako nadstavby na dozadu sklápané návesy. Bývajú vybavené sklopným štítom, ktorý zamedzuje úletu materiálu pri nakladaní. Vyprázdňujú sa vyklápaním, podlahovým dopravníkom, prípadne výtlačným štítom.

Použitie výtlačného štítu k vyprázdňovaniu veľkoobjemových nadstavieb sa rýchlo rozširuje. Postupne ho do svojho výrobného programu zaradili viacerí renomovaní výrobcovia dopravnej techniky pre poľnohospodárstvo. Za hlavnú výhodu tohto systému je možné považovať elimináciu nebezpečenstva prevrátenia vozidla, ktoré hrozí pri vyprázdňovaní vyklápaním, možnosť zvýšenia objemovej hmotnosti stebelnatých materiálov stlačením pri nakladaní až o 50 % a možnosť vyprázdňovania materiálu v nízkych stavbách. Nevýhodou je vyššia prevádzková hmotnosť, ďalej väčší počet pohyblivých súčastí oproti systémom s vyklápaním, náročnejšie utesnenie úložného priestoru a pri niektorých konštrukčných riešeniach aj väčšia spotreba oleja. Výmenou zadného čela za rozhadzovacie ústrojenstvo môže byť veľkoobjemová nadstavba využitá aj ako rozhadzovač maštaľného hnoja.

Prepravníky balíkov

Okrem veľkoobjemových nadstavieb na prepravu objemových a stredne objemových materiálov je na trhu stále početnejšie skupina špeciálnych prípojných vozidiel určených na prepravu „veľkoobjemových hmôt“ (napr. seno, slama) v podobe hranolových, alebo valcových balíkov. Konštrukčné riešenie týchto špeciálnych vozidiel môže byť taktiež prívesové, alebo návesové. Pre odvoz lisovaných objemových krmív sú k dispozícii rôzne prepravné podvozky, často riešené ako samonakladacie. Zodpovedajúce konštrukčné riešenie musí ponúkať tiež manipulačná technika, ktorú predstavujú v prípade manipulácie s lisovaným objemovým krmivom traktorové čelné nakladače, teleskopické manipulátory a tiež kolesové nakladače rôznych výkonových kategórií, osadené rôznymi typmi náradia, ktoré závisí od druhu balíka a jeho spôsobu uzatvorenia. Pre nakladanie lisovaného sena, alebo slamy často stačia rôzne typy nabodávacích hrotov, pre obalené balíky sú k dispozícii špeciálne kliešte rôznej konštrukcie, ktoré šetrne manipulujú s balíkom, aby nedošlo k poškodeniu ovíjacej fólie. Aktuálne sú ponúkané viaceré konštrukčné riešenia aj z hľadiska manipulácie s balíkmi, napr. plošinové traktorové prívesy s nakladaním balíkov mobilným nakladačom na poli alebo na prekladisku, traktorové návesy vybavené vlastným nakladacím zariadením, alebo špeciálne traktorové návesy vybavené automatizovaným nakladaním a stohovaním. Príkladom môžu byť ponúkané typy prívesov na prepravu balíkov s užitočným zaťažením 7 až 14 ton a kapacitou 30 až 44 ks valcových, alebo hranolových balíkov. Ložná plocha má dĺžku 7 až 12 m pri výške nad zemou asi 1 m. Konštrukčné riešenie podvozku je dvoj-,  alebo troj- nápravové. Vyrábajú  sa varianty podvozkov s nápravami pre maximálnu povolenú rýchlosť 40, ale aj 80 km.h-1 s odpružením pomocou parabolických pružín, alebo vzduchových vlnovcov.

Súpravy s nižšou povolenou rýchlosťou sa využívajú hlavne na zvoz balíkov z poľa na kratšie dopravné vzdialenosti (5 až 6 km). Nakladanie a vykladanie balíkov zabezpečujú samohybné nakladače (manipulátory). Varianty prívesov s podvozkami pre vyššiu prepravnú rýchlosť ako 40 km.h-1 je možné využívať v agregácii s nákladnými automobilmi pri väčších prepravných vzdialenostiach (nad 20 km).

Návesy s vlastným nakladacím zariadením môžu zbierať okrúhle balíky priamo na poli. Najčastejšie používaný systém pracuje tak, že nakladacie zariadenie najskôr uloží balíky vpredu na náves, tieto vytvoria dvojicu, ktorá je potom pomocou podlahového dopravníka odsunutá smerom dozadu. Týmto postupom je postupne naplnený celý náves. Vykladanie balíkov je realizované taktiež pohybom podlahového dopravníka smerom dozadu.

Uskladnenie zavädnutých krmovín

Zavädnutá krmovina sa získa prirodzeným predsušením na poli na obsah sušiny 30 až 50 %. Pri takto predsušenej krmovine sa potom môžeme rozhodnúť pre rôzne varianty zberu. Prvým variantom je zber zberacou rezačkou a potom naskladnenie rezanky stacionárnym lisom do vaku. Druhým variantom je zlisovanie zavädnutej krmoviny do balíkov (valcových alebo hranolových) a ich následné skupinové balenia na stacionárnej baličke. Tieto dva varianty sú vhodné pre podniky s väčšou výmerou pestovaných krmovín alebo pre podniky s veľkými počtami chovaných hospodárskych zvierat. Pre malé rodinné farmy je vhodné individuálne balenie balíkov do fólie.

Ak sa rozhodneme pre technológiu silážovania zavädnutej alebo zelenej krmoviny zberacou rezačkou, zberacím vozom alebo do valcových či hranolových balíkov, vzniká problém ako zabezpečiť potrebnú kvalitu tejto krmoviny po celú dobu skladovania až do jej skŕmenia. Najväčším problémom týchto technológií je vytvorenie vhodných podmienok pre úspešný priebeh procesu fermentácie, pri ktorom vzniká kvalitné krmivo. V súčasnom období sú klasické žľaby alebo silá nahrádzané kvalitnejšou, ale na druhej strane drahšou technológiou plnenia vakov.

Pri uskladňovaní rezanky od zberacej rezačky, alebo menej vhodnej od zberacieho vozu vo vakoch, môžeme využiť dva systémy ich plnenia. Ide o lis závitovkový (plnenie spredu) alebo o lis bubnový (plnenie zospodu). Obidva systémy strojov sú vysoko výkonné a sú vhodné pri nadpodnikovom využití formou služieb. Krmovina uskladnená vo vaku je dokonale chránená pred poveternostnými vplyvmi a nevznikajú žiadne straty pri skladovaní a pri oberaní materiálu pri príprave krmiva.

Na balenie jednotlivých hranolových alebo valcových balíkov sa používajú baličky. Môžu byť riešené ako nesené na trojbodovom závese traktora alebo ako prívesné za traktorom. Tieto baličky možno použiť priamo na poli, alebo pri sklade balíkov, kde je nižšie riziko poškodenia fólie pri preprave. V posledných rokoch sa vyrábajú a sú ponúkané aj kombinované stroje, kedy súčasťou lisu je aj balička a balík opúšťa stroj už zabalený a stačí ho iba dopraviť na miesto skladovania. Baličky sa vyrábajú ako pre balenia valcových balíkov, tak aj pre balenie balíkov hranolových.

Pre skladovanie balíkov vo veľkovýrobných podmienkach je výhodné skupinové balenie balíkov. Na plošinu stroja sa položí balík, ktorý hydraulicky ovládané čelo plošiny posúva do ovíjacieho rámu, kde sa balia balíky skupinovo tak, že sú ovíjané v rade za sebou, ako sú postupne vkladané do baliaceho stroja, a takto vznikne vzduchotesný obal okolo uskladnených balíkov. Tento stroj je univerzálny, jednoduchou výmenou ovíjacieho rámu získame baličku pre valcové alebo hranolové balíky.

Oproti už známemu systému balenia jednotlivých balíkov samostatne, vhodných skôr pre malé farmy, má technológia balenia balíkov do vakov veľmi vysokú výkonnosť a naplnený vak má dĺžku až 45 m. Do tohto vaku sa zmestí až 95 veľkých balíkov, čo predstavuje asi 70 ton siláže. Pri plnení sa dosahuje výkonnosť asi 50 – 60 balíkov za hodinu, takže vak je možno naplniť za 1,5 hod. Fóliový vak zo špeciálnej fólie je vopred natiahnutý na stroji a pri vlastnom plnení sa doň vsúva balík, následne za strojom sa fólia zmrští a dokonale obalí balík. Obsluhu stroja zvládne jeden človek, ktorý stačí zakladať balíky čelným nakladačom do plničky a pomocou diaľkového ovládania riadiť jej chod.

Stroje sú vhodné pre veľké podniky a najmä pre podniky služieb predovšetkým vďaka vysokej výkonnosti stroja, ktorý zaručuje nízke náklady na zabalenia jedného balíka. Rentabilita prevádzky začína od 1000 balíkov za rok pri plnení valcových balíkov a 2000 balíkov za rok pri plnení hranolových balíkov. Ekonomicky priaznivo sa javí použitie tejto technológie taktiež v porovnaní s výstavbou nových skladovacích kapacít. Čo je však najdôležitejšie, z hľadiska kvality krmiva je to prakticky bezstratové uloženia materiálu, ktoré pri dodržaní technologického postupu zabezpečí vysokú akosť krmiva po celú dobu skladovania až do skŕmenia posledného balíku vo vaku.

Záver

Nakoľko v poľnohospodárstve má na celkovej doprave stále pretrvávajúci významný podiel kombinovaná doprava pole – pevná komunikácia (cesta), často vznikajú nové požiadavky hlavne na podvozky traktorových prívesov a návesov, ale zvýšenie bezpečnosti pri preprave nákladu po verejných komunikáciách. Týmto požiadavkám sa snažia jednotliví výrobcovia prepravných zariadení čo najviac vyhovieť, často aj novými riešeniami prepravných systémov, ktoré sa vo veľkej miere využívajú aj pri preprave krmovín.

Samozrejmou snahou pestovateľov je zvyšovanie kvality krmoviny pri zbere a predovšetkým pri jej uskladnení až do jej skŕmenia. Ako najlepší postup z hľadiska dodržania vysokej kvality sa javí uskladnenie siláže vo vaku, kedy pri dodržaní technologického postupu dochádza ku zanedbateľným stratám na uskladnenej krmovine pri zachovaní jej vysokej kvality. Znižovanie energetickej náročnosti súvisí potom s používanými materiálmi a princípmi strojov. Výsledkom je napr. používanie rotačných žacích strojov diskových, ktoré majú oproti bubnovým nižšiu spotrebu energie. Táto skutočnosť je pri dnešných cenách pohonných hmôt veľmi dôležitá. Zvyšovanie prevádzkyschopnosti súvisí s technickým pokrokom a vývojom v oblasti materiálov a konštrukcie strojov. Aj v tejto oblasti boli dosiahnuté významné pokroky.