Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Signalizácia / Systémy včasného varovania

Správa o mechanizme včasného varovania pre potravinovú bezpečnosť a poľnohospodárstvo

23-01-2019
(zdroj: www.fao.org)

Princípom systému včasného varovania je riešiť príčiny skôr, ako sa objavia ich negatívne následky. Systém varuje pred mimoriadnymi udalosťami, katastrofami a núdzovými situáciami, čím posilňuje ochranu obyvateľstva pred ohrozením, zmierňuje vplyv katastrof a pomáha spoločnosti rýchlou výmenou informácií medzi regionálnou a centrálnou úrovňou. Následne vyhodnotí riziko a navrhne prípravu na účinné a efektívne zvládnutie týchto udalostí.
 
Dôkazy poukazujú na to, že frekvencia a intenzita prírodných katastrof spôsobených zmenou klímy sa neustále zvyšuje. Prírodné katastrofy sa vyskytujú takmer päťkrát častejšie ako pred 40 rokmi. Rozširovanie potrieb, narastajúce náklady na živobytie. konkurenčné priority a obmedzené zdroje na celom svete znamenajú, že sú potrebné nové nástroje na zabezpečenie inteligentných a účinných investícií, ktoré pomôžu zmierniť vplyv katastrof skôr, ako k nim dôjde.
 
Systém včasného varovania a včasnej akcie (Early Warning Early Action - EWEA) podľa Organizácie pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) transformuje upozornenia na predbežné opatrenia na zníženie vplyvu špecifických prírodných katastrof. Zameriava sa na súbor dostupných prognostických informácií a na realizáciu plánov, aby sa zabezpečilo, že FAO bude konať, keď bude k dispozícii systém včasného varovania. Včasné konanie (acting early), znamená konať skôr ako sa katastrofa skutočne stala alebo vyvrcholila, čo je rozhodujúce: môže zachrániť ľudské životy a predísť mnohým stratám.
 
Cieľom FAO je zabezpečiť dostatok potravy a pitnej vody pre obyvateľov rozvojových krajín, organizácia sa zaviazala k postupnému pokroku smerom k „predvídateľnejšiemu“ prístupu v humanitárnej pomoci s najnovším prijatím na Svetovom humanitárnom samite (WHS).
 
Ako funguje systém, globálna EWEA
 
Na celosvetovej úrovni využíva FAO tím systém včasného varovania ako aj externé zdroje včasného varovania na monitorovanie hlavných rizík pre poľnohospodárstvo a potravinovú bezpečnosť a publikuje zistenia vo svojej štvrťročnej správe EWEA. V správe sú zdôraznené veľké riziká spojené s katastrofami v súvislosti s potravinovou bezpečnosťou a poľnohospodárstvom, konkrétne zdôrazňujú:
• nové mimoriadne nepredvídateľné udalosti vyplývajúce z bezprostrednej hrozby katastrofy
• nový vývoj v krajinách, ktoré už boli postihnuté dlhotrvajúcimi krízami, ktoré pravdepodobne spôsobia ďalšie zhoršenie potravinovej bezpečnosti.
 
Táto prognostická správa dopĺňa analýzu včasného varovania s konkrétnymi odporúčaniami včasných krokov, ktoré by mohli byť prijaté na zmiernenie alebo zabránenie vplyvu katastrof. Súčasťou úsilia FAO je systematické prepojenie včasných varovaní s predbežnými opatreniami. Poskytnutím špecifických odporúčaní včasných krokov osobitne pre každú krajinu sa správa zameriava na to, aby FAO a partnerské organizácie aktívne zmierňovali alebo predchádzali katastrofám skôr, ako začnú nepriaznivo ovplyvňovať potravinovú bezpečnosť.
 
Plány včasného varovania a včasnej akcie sú prispôsobené každej krajine a sú založené na existujúcich systémoch včasného varovania s cieľom identifikovať včasné spúšťače opatrení.
 
Súčasná správa za obdobie január až marec 2019 sa zaoberá krajinami, ktoré sú zaradené do kategórie "vysoký stupeň rizika", ak je vysoká pravdepodobnosť novej udalosti, katastrofy alebo výrazné zhoršenie situácie s potenciálne vážnymi vplyvmi na poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a potravinovú bezpečnosť (Yemen, South Sudan, Democratic Republic of the Congo, Syrian Arab Republic, Cameroon, Afghanistan, El Niño).

Ďalšie podrobnosti o metodike klasifikácie rizík, včasných opatreniach a mechanizme včasného varovania sú uvedené v publikácii Early Warning Early Action report on food security and agriculture January-March 2019.