Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Signalizácia / Signalizačné správy

Signalizácia v ochrane rastlín – 33/2022

12-09-2022
Ing. Alena Škuciová | [email protected]
ÚKSÚP – OKOR Topoľčany

Ošetrenie slnečnice pred zberom

Desikácia slnečnice pred zberom je stále komplikovaná. Na výnimku do 22. októbra je povolený Reglone s účinnou látkou diquat. Je to neselektívny kontaktný postrekový prípravok určený na desikáciu poľnohospodárskych plodín a ničenie burín v nich. Rastliny ho prijímajú zelenými časťami veľmi rýchlo po aplikácii, prvé príznaky účinku (chlorotické škvrny, vädnutie) sa zvyčajne objavujú už niekoľko hodín po aplikácii. Nevýhodou tohto povolenia je to, že takto ošetrené plodiny je zakázané použiť na konzumáciu alebo kŕmenie a z porastu takto ošetrených plodín získané semená sa smú použiť iba na výsadbu novej úrody

Bezpečné je lepenie dozretých úborov slnečnice a na vysušenie porastov je možné použitie glyfosátov, ktoré sú vlastne určené na likvidáciu prerastených burín v porastoch slnečnice.

Adjuvanty vo forme kvapalného koncentrátu pre riedenie vodou (SL) určené na obmedzenie predzberových a zberových strát Arrest a Superfix, ktoré sú autorizované obsahujú účinnú látku kopolymér karboxylovaného styrén butadiénu. Sú to adjuvanty, ktoré vytvárajú na povrchu ošetrených rastlín polopriepustnú vrstvu, ktorá neobmedzuje prirodzené dozrievanie plodiny a umožňuje jej prirodzené vyschnutie. Zároveň však zamedzuje prenikaniu vody do pletív. Týmto zabraňuje samovoľnému praskaniu toboliek pri dozrievaní a zabraňuje vypadávaniu semien pred zberom a počas zberu. Pomocný prípravok je v rastlinných pletivách ľahko biologicky odbúrateľný. Maximálny počet ošetrení je 1x v plodine. Posledný termín aplikácie je pred zberom plodiny (t.j. vo fáze plnej zrelosti). Aplikuje sa schválenými pozemnými postrekovačmi. Prípravok pred použitím dôkladne premiešajte. Odmerané množstvo pomocného prípravku vlejte do nádrže postrekovača naplnenej do 3/4 vodou a následne za stáleho miešania nádrž doplňte vodou na požadovaný objem. Miešanie ponechajte zapnuté aj počas presunu postrekovača a pri samotnej aplikácii. Ak je pri príprave aplikačnej kvapaliny použitá tvrdá voda, odporúča sa použitie prípravku na zmäkčenie vody (pridáva sa do nádrže postrekovača ako prvý). Postrekovač je potrebné pred aj po použití riadne vypláchnuť. Pri príprave zmesí je zakázané miešať koncentráty, jednotlivé prípravky dávajte do nádrže postrekovača oddelene. Aplikačnú kvapalinu pripravujte bezprostredne pred použitím a ihneď spotrebujte. Prázdny obal z tohto pomocného prípravku vypláchnite vodou, a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú kvapalinu vlejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete.

Vyšší obsah tej istej účinnej látky majú prípravky Mesh, Elastiq GoldElastiq Ultra. Ich pôsobenie je rovnaké, na etikete majú však povolenie miešať s prípravkami na báze glyfosátu v súlade s návodmi na ich použitie. Sú určené k obmedzeniu predzberových a zberových strát. Prípravok po aplikácii tvorí na povrchu ošetrených rastlín  tenkú polymérnu vrstvu, ktorá na vzduchu rýchlo zasychá a vytvára trvale elastickú polopriepustnú membránu. Tá umožňuje vysychanie šešúľ a strukov, súčasne  zamedzuje spätnému prenikaniu vody do pletív, obmedzuje praskanie šešúľ a strukov a vypadávanie semien, a tým znižuje predzberové a zberové straty.

Superagrovital je pomocný prípravok v ochrane rastlín vo forme emulzného koncentrátu na obmedzenie predzberových a zberových strát slnečnice, účinnou látkou sú oligomerizačné produkty beta-pinénu. Ošetrené časti rastlín priebežne rovnomerne dozrievajú, strácajú vlhkosť a elastický film zabraňuje prenikaniu atmosférickej a zrážkovej vlhkosti. Tým dochádza k obmedzeniu ich praskania na minimum, čo výrazne znižuje straty pred a pri zbere.

Na uľahčenie zberu v slnečnici je autorizované množstvo glyfosátov. Autorizované sú na aplikáciu vtedy, ak porasty slnečnice prerástli buriny, ktoré by sťažili alebo znemožnili zber. Na zabezpečenie uschnutia burín, ktoré majú pred zberom vytvorenú veľkú listovú plochu, je potrebné aplikovať glyfosáty 14 dní pred zberom a len pozemne. Autorizované sú Dominator Max, Roundup RapidRoundup Flex, Roundup Biaktiv, Roundup Biaktiv Plus, Roundup Klasik Pro, Cosmic, Kapazin a Touchown System 4. Glyfosát je neselektívny listový herbicíd so systémovým účinkom. Rastliny ho prijímajú výhradne zelenými časťami, listami a byľami. Asimilačným prúdením prostredníctvom cievnych zväzkov je rozvedený do celej rastliny, vrátane koreňového systému. Touto translokáciou sa docieli zničenie i podzemných koreňových systémov odolných trvácich burín. Prípravok nie je prijímaný koreňmi rastlín a nepôsobí na semená burín ani kultúrnych rastlín. Pôsobením prípravku dochádza k postupnému vädnutiu, žltnutiu, zasychaniu až zhnednutiu rastlín zasiahnutých postrekom a k odumieraniu ich nadzemných a podzemných častí. Prvé symptómy od aplikácie sú viditeľné na jednoročných burinách po 2-4 dňoch, na trvácich burinách po 7-10 dňoch. Chladné a oblačné počasie v období aplikácie a po nej spôsobuje spomalenie účinnosti prípravku, symptómy účinku sú viditeľné neskôr. Predpokladom úspešného ničenia trvácich hlboko koreniacich burín je vytvorenie dostatočnej listovej plochy v období aplikácie, aby sa zabezpečil čo najväčší príjem účinnej látky do rastlín. Najúčinnejšie sú ošetrenia v období plného rastu burinových druhov. Účinok prípravku sa zvyšuje vyššou intenzitou svetla a vyššou relatívnou vlhkosťou vzduchu. Dážď do 2 hodín po aplikácii ovplyvňuje negatívne účinok prípravku. Maximálne 200 l vody/ha, aplikujte 10-14 dní pred zberom, len pozemná aplikácia, max. 1 aplikácia.