Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Signalizácia / Signalizačné správy

Signalizácia v ochrane rastlín – 12/2022

20-04-2022
Ing. Alena Škuciová | [email protected]
ÚKSÚP – OKOR Topoľčany

Choroby repky ozimnej

Dažde koncom 16. týždňa a následné oteplenie sú ideálne podmienky pre šírenie a rozvoj hubových ochorení na repke.V autorizácii fungicídov nastali niektoré zmeny, ktoré uvádzam.

Dážď umožní klíčenie sklerócií bielej hniloby (Sclerotinia sclerotiorum) na povrchu pôdy, kde zostali z predchádzajúcich rokov po zbere repky alebo slnečnice. Tieto začínajú klíčiť až po navlhčení a infikujú rastliny repky dvomi spôsobmi: Ak prerastajú priamo vo forme mycélia z pôdy, sú príznaky na koreňoch a báze stonky. Tento druh infekcie býva zriedkavý. Bežne dochádza k infekcii askospórami, ktoré vyrastajú tiež na skleróciach na pôde a vietor ich roznáša na korunné lupienky repky počas kvitnutia. Infikované lupienky sa pri opade môžu prichytiť v pazuchách listov, kde sa drží voda, tvorí sa mycélium a infekcia je dokončená. Pri druhom spôsobe infekcie vidíme napadnutie v hornej časti stonky a na bočných vetvách, prípadne aj na šešuliach. Tvoria sa svetlé mokvavé škvrny so sivým stredom. Napadnuté rastliny sú v zelenom poraste jasne viditeľné žltou až hnedou farbou a predčasným usychaním. V mieste napadnutia je stonka dutá, mycélium v nej sa zhlukuje a tvrdne do sklerócií. Skleróciá sa môžu tvoriť vo vnútri rastliny, ale ja vonku na stonkách, vetvách a šešuliach. Teplo a striedavá vlhkosť podporujú infekciu, dážď alebo sucho obmedzujú aktivitu askospór.

Preventívnou ochranou proti bielej hnilobe je najmä osivo bez prímesí sklerócií, osevný postup s odstupom štyri a viac rokov od pestovania hostiteľov bielej hniloby. Vhodné je aj ošetrovanie pozemkov biologickými prípravkami v dostatočnom časovom predstihu pred sejbou repky. Tento rok určite nevznikla infekcia na začiatku kvitnutia repky a nemala možnosť prerásť do spodných poschodí repky. Bolo sucho. Určite však niekoľko sklerócií vyklíčilo a vytvorilo askospóry. Vietor sa postaral o ich šírenie. Prah škodlivosti bielej hniloby je 15-20 % napadnutých rastlín. Tam, kde hrozí prekročenie prahu škodlivosti, je namieste postrek fungicídmi, obyčajne v kombinácii s ošetrovaním proti šešuľovým škodcom. Ošetrovať je možné až do konca kvitnutia.

Množstvo účinných látok potláča aj pleseň sivú (Botrytis cinerea). Táto polyfágna huba sa vyskytuje u nás tiež bežne v pôde vo forme sklerócií. Napáda veľké množstvo kultúrnych aj divo rastúcich rastlín. Prežíva na zvyškoch rastlín alebo vo forme sklerócií. Jej vývoj a šírenie je podobné ako pri bielej plesni. Vznik infekcie podporuje zaburinenie porastov, dlhodobé ovlhčenie listov , nevyrovnané hnojenie, prehnojenie dusíkom, husté porasty a huba napáda pletivá poškodené mrazom alebo živočíšnymi škodcami. Pomenovanie dostala o sivého povlaku, ktorým pokrýva napadnuté stonky a šešule. Choré rastliny predčasne žltnú, vädnú a usychajú. Pre správne určenie tohto patogéna je nutná mikroskopická determinácia. Prenáša sa aj osivom, preto treba osivo moriť. Preventívne pôsobí zaoranie pozberových zvyškov, správny osevný postup, odburinenie porastov a pri výskyte použitie fungicídov už vo fáze predlžovacieho rastu alebo až vo fáze kvitnutia. Prah škodlivosti pri tejto chorobe nie je určený.

Fungicídy autorizované do repky majú účinnosť najmä na bielu hnilobu, ale aj ďalšie hubové choroby tak ako je uvedené na etikete.

Aqua Vitrin K pôsobí ako preventívne ošetrenie pred napadnutím hubovými chorobami. Je vysoko alkalický (pH 10,5) a toto alkalické prostredie je nevhodné pre klíčenie a rast spór húb. Aktívna zložka vodné sklo draselné  mechanicky spevňuje povrch rastlín (kutikulu, epidermis), a tým bráni spóram v prenikaní do pletív, obmedzuje kladenie vajíčok (byľomor kelový). K aplikujte preventívne,  pred nástupom infekcie. Ošetrujte rosením alebo postrekom v intervale 7 – 10 dní. Maximálny počet aplikácií nie je obmedzený.  Pri aplikácii postrekom či rosením  ošetrenie ukončite po dokonalom ovlhčení  rastlín, keď dochádza k odkvapkávaniu aplikačnej kvapaliny z povrchu rastlín. Prípravok je vhodný  na ošetrenie porastu aj po mechanickom poškodení šešúľ (napr. ľadovcom).

Autorizovaný je biologický prípravok Serenade Aso s obsahom Bacillus subtilis. Prípravok účinkuje proti bakteriálnym a hubovým patogénom na základe konkurencie k týmto patogénom, kedy pokryje povrch rastlín (listov, plodov) a konkuruje týmto patogénom odberom živín priestorovou konkurenciou, produkuje lipoproteíny, ktoré majú fungicídny a antibakteriálny účinok a ďalej indukuje biochemickú odolnosť ošetrených rastlín proti hubovým a bakteriálnym patogénom. Prípravok je vhodný pre použitie v integrovaných systémoch ochrany rastlín.

Ďalšie biologické prípravky sú  Green Doctor a Polyversum s obsahom oospór parazitickej huby Pythium oligandrum Drechsler. Mikroskopická huba Pythium oligandrum parazituje na fytopatogénnych hubách z rodov: Alternaria, Botrytis, Fusarium, Peronospora, Phoma, Phomopsis, Pythium, Phytophthora, Rhizoctonia, Sclerotinia, Verticillium a dalších. Je spúšťačom indukovanej rezistencie voči chorobám. Účinná látka prípravku huba Pythium oligandrum stimuluje rast rastlín indukciou zvýšenej produkcie fytohormónu kyseliny indolyloctovej a zvyšovaním obsahu fosforu a cukrov. Polyversum nie je klasický fungicíd, a preto ho nie je možné aplikovať ako fungicíd, t.j. až po zistení príznakov choroby. Je to biologický prípravok a jeho účinnosť  je závislá od správnosti aplikácie. Po aplikácii prípravku spóry musia na živých pletivách najskôr vyklíčiť a až po rozrastení huby je táto schopná konkurovať alebo parazitovať na fytopatogénnych hubách. Prípravok je preto nutné aplikovať preventívne, t.j. pred výskytom choroby. Pri správnej aplikácii je možné udržať porast v dobrom zdravotnom stave. V prípade veľmi silného infekčného tlaku  následne po biologickom prípravku Polyversum  je možné  aplikovať bežný fungicíd.

Fungicídy Acalux 250 EW, Sparta 200 EC, Plus 250 EW, Tebuguard Plus, Orius 25 EW, Albukol, Erasmus, Erasmus Plus, Bounty 430 SC, Spekfree 430 SC, Starpro 430 SC, Tebusha 25% EW, Abilis Ultra, Darcos, MV-Tebucol, Agrozol, Tebukosh 25% EW, Horizon 250 EW, Lynx, Ornament 250 EW, Tubosan, Tebucur a Tebucur 250 EW obsahujú systémovo pôsobiaci tebuconazole zo skupiny triazolových fungicídov. Účinná látka narušuje biosyntézu ergosterolu hubových patogénov. Vyznačuje sa preventívnym, kuratívnym a eradikatívnym účinkom proti širokému spektru hubových chorôb s dlhou dobou trvania účinku. Rýchlo sa vstrebáva do vegetatívnych častí rastlín a je transportovaná najmä akropetálne. V repke ozimnej pôsobí na fómovú hnilobu a bielu hnilobu. Zároveň vykazuje vedľajší rastovo-regulačný efekt. Jarná aplikácia zvyšuje odolnosť rastlín proti poľahnutiu. Na repke sú autorizované najmä proti bielej hnilobe, černi a fómovej hnilobe.

Tebuconazol+fluoxastrobin sú v prípravku Evito T. Účinná látka fluoxastrobin patrí do skupiny strobilurínov charakterizovaných ako QoI fungicídy. Účinkuje na bunkové dýchanie inhibíciou cytochrómového proteínu bc1. Fluoxastrobin je translaminárny systémový fungicíd s preventívnym a kuratívnym pôsobením. Účinne inhibuje aj rast mycélia. Ničí široké spektrum chorôb.

Baghira, Jade, Tilmor alebo LS Prothiotebuc obsahujú tebuconazole+prothioconazole. Prothioconazole zasahuje do biosyntézy ergosterolov buniek patogéna (DMI), kde inhibuje demethyláciu lanosterolu na pozíciách 14 alebo 24 methylén dihydrolanosterolu. Prothioconazole je systémová účinná látka, ktorá po aplikácii rýchlo preniká do vodivých pletív ošetrovaných rastlín a je akropetálne pozvoľne transportovaná vo vnútri rastlín. Prothioconazole preniká aj do tých častí rastlín, ktoré neboli postrekom priamo zasiahnuté. Vyznačuje sa dlhodobou účinnosťou, pôsobí širokospektrálne a má preventívny, kuratívny a eradikatívny účinok. Proton, Prosaro 250 EC, Traper alebo Corinth obsahujú prothioconazole+tebuconazole. Čistý prothioconazole je v prípravkoch Phabia 300 EC, Pabi 300 EC, Patel 300 EC, Protendo 300 EC, Protebo, Praktis a Pecari 300 EC.

Prípravok Propulse obsahuje systémovo pôsobiace účinné látky prothioconazole+fluopyram. Je účinný proti širokému spektru hubových patogénov a má dlhú dobu trvania účinku. Fluopyram je translaminárne rozvádzaná účinná látka, ktorá preniká do vnútorných pletív, zabraňuje klíčeniu spór a rastu mycélia pôvodcov hubových chorôb. Podľa spôsobu účinku je zaradená medzi zástupcov inhibítorov (komplex II - SDH inhibítor). Zabraňuje prenosu elektrónov v dýchacom reťazci enzýmu sukcinát dehydrogenázy (SDH). Zaraďuje sa do chemickej skupiny pyridinyl-etyl-benzamidov.

Prípravok Efilor obsahuje účinné látky boscalid+metconazole. Účinná látka boscalid je absorbovaná listami a systematicky akropetálne rozširovaná v rastline. Zamedzuje klíčeniu spór a vykazuje inhibičný účinok pri tvorbe zárodočnej dutiny, raste mycélia a sporulácii hubových patogénov. Účinná látka metconazole veľmi rýchlo preniká do rastliny a je akropetálne rozvádzaná cievnymi zväzkami. Patrí do chemickej skupiny triazolov, pôsobí hĺbkovo a systémovo, vykazuje veľmi dobrý preventívny a kuratívny účinok proti chorobám. Po preniknutí do rastliny je účinná látka chránená pred dažďom. Pôsobí preventívne, ale aj pri začínajúcom napadnutí. Zabraňuje sa tak šíreniu už existujúcej infekcie. Prípravok brzdí predlžovanie repky na jar, a tak vedie k vývoju kompaktnejšej a odolnejšej rastliny. Prípravok účinkuje proti fómovej hnilobe (Leptosphaeria maculans), černi repkovej (Alternaria brassicae) a bielej hnilobe (Sclerotinia sclerotiorum). Čistý boscalid obsahuje Royality, Cantus a čistý metconazole obsahuje Caramba.

Pictor obsahuje boscalid+dimoxystrobin. Účinná látka dimoxystrobin patrí do chemickej skupiny strobilurínov, ktorá pôsobí ako inhibitor dýchania hubových organizmov.

Kapitan a Pictor Active obsahuje boscalid+pyraclostrobin. Účinok prípravku spočíva v inhibícii mitochondriálnej respirácie blokovaním prenosu elektrónov, tým dochádza k redukcii tvorby ATP. Zníženie množstva stavebných látok pre aminokyseliny a cukry s redukciou množstva energie významne zasahuje do rastových a životných pochodov bunky. Účinná látka pyraclostrobin patrí do skupiny strobilurínov a spôsob účinku je založený na zabránení prenosu elektrónov v dýchacom procese, čím dôjde ku kolapsu celého organizmu a je zabránené sporulácii a klíčeniu spór. Boscalid je účinná látka zo skupiny anilidov. Pôsobí ako inhibítor dýchania hubových organizmov, avšak v inom mieste metabolizmu než strobiluríny.

Obe látky pôsobia systémovo, vykazujú preventívny aj kuratívny účinok, tzn. že chránia rastlinu pred infekciou, ale tiež po infekcii.

Účinná látka mandestrobin v prípravku Intuity patrí do skupiny strobilurínových fungicídov s preventívnym účinkom. Mandestrobin je nesystémový fungicíd, ktorý je translokovaný v rastlinách translaminárnym pohybom. Patrí do skupiny QoI fungicídov - inhibítorov respirácie. Tieto narúšajú schopnosť patogénov produkovať energiu vo forme ATP tým, že blokujú prenos elektrónov  v elektrónovom reťazci.

Účinná látka azoxystrobin patrí do chemickej skupiny B-methoxyakrylátov (strobilurinové deriváty). Mechanizmus účinku spočíva v inhibícii transportu elektrónov pri dýchaní mitochondrií. Tento mechanizmus účinku umožňuje použiť prípravky Simplia, Norios, Azbany, Affix, Chamane, Priori,  Sinstar, Amistar, Tazer 250 SC, Azaka, Mirador proti chorobám, pri ktorých bola zaznamenaná znížená citlivosť k iným skupinám účinných látok v dôsledku rezistencie. Účinná látka preniká do pletív rastlín (translaminárny a systémový účinok). Preventívny účinok vyžaduje, aby aplikácia bola urobená pred alebo na začiatku infekcie. Azoxystrobin sa vyznačuje dlhodobým účinkom. To umožňuje, v závislosti od prírastkov listov a od infekčného tlaku, zabrániť novej infekcii po dobu 3-8 týždňov.

Prípravky Amistar Gold, Mirador Uni obsahujú kombináciu dvoch účinných látok azoxystrobin+ difenoconazole.  Účinná látka difenoconazole zo skupiny triazolov zastavuje vývoj húb inhibíciou biosyntézy ergosterolu v bunkových membránach - pôsobí ako demetylačný inhibítor (DMI).  Pôsobí systémovo a má preventívny a kuratívny účinok. Do rastliny preniká asimilačnými časťami, odkiaľ sa šíri do ostatných pletív akropetálne a translaminárne v priebehu jednej hodiny.

Prípravky Symetra a Aziza sú fungicídne prípravky obsahujúce dve účinné látky isopyrazam+ azoxystrobin. Účinná látka isopyrazam pôsobí ako SDHI inhibítor (FRAC group 7), inhibuje transport elekrónov pri dýchaní mitochondrií. Má predovšetkým protektívny účinok. Vykazuje biochemickú aktivitu proti širokému spektru hubových chorôb.

Trinexapac-ethyl, účinná látka prípravkov Moddus, Moddus FlexiModdus ME patrí do skupiny cyclohexandionov. Mechanizmus účinku prípravku spočíva v zastavení syntézy giberelínov. K efektívnemu zastaveniu tvorby giberelínov dochádza na konci reťazca ich syntézy a tým dochádza k zastaveniu predlžovacieho rastu rastlín. V prevažnej miere je prijímaný zelenými časťami rastlín a je rýchlo translokovaný do meristematických pletív, kde spôsobuje zabrzdenie predlžovania stonkových internódií. Zabrzdenie rastu rastlín vedie k zníženiu ich výšky - zvyšuje sa odolnosť proti poliehaniu. Je autorizovaný proti bielej hnilobe. ošetrujte od rastovej fázy viditeľného predĺženia 9. internódia do fázy viditeľných samostatných kvetných pukov (hlavné kvetenstvo), ktoré sú stále ešte uzavreté (BBCH 39-55).

UPOZORNENIE: Vyhláška č. 488/2011 Z. z. Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zásadách a opatreniach na ochranu zdravia ľudí, zdrojov pitnej vody, včiel, zveri, vodných a iných necieľových organizmov, životného prostredia a osobitných oblastí pri používaní prípravkov na ochranu rastlín § 2 bod (6): Tank-mix kombinácie prípravkov pre včely s prijateľným rizikom pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie (Vč3) sa z hľadiska ochrany včiel označujú ako prípravky pre včely škodlivé (Vč2).